Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Kľúčové kompetencie technických predmetov - komunikačné kompetencie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
98 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11968
Posledná úprava
15.07.2019
Zobrazené
12 849 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Všeobecne o kľúčových kompetenciách

Vo výučbe žiakov sa má klásť dôraz nie už na osvojovanie vedomostí a informácií ale práve na osvojovanie a rozvíjanie kompetencií. Tento termín sa v súčasnosti veľmi často používa, nie vždy však v správnom význame. Čo teda vlastne treba pod kompetenciou rozumieť? Stručne povedané - je to schopnosť kombinovať poznatky a zručnosti pri riešení konkrétnych problémov. Cieľom reformy vzdelávania je naučiť žiaka orientovať sa v reálnom svete a riešiť praktické otázky, ktoré so sebou život v osobnej alebo profesionálnej oblasti prináša. V súčasnosti je medzi tým, čo sa žiaci učia v škole a skutočným životom veľká priepasť, čo potvrdili výsledky medzinárodných prieskumov a taktiež aj reakcie zamestnávateľov. Rozvíjanie kľúčových, teda najdôležitejších a pre život najvýznamnejších kompetencií si ako cieľ stanovila aj Európska komisia. Tá pod nimi chápe prenosný a multifunkčný súbor vedomostí, zručností a postojov, ktoré potrebuje každý jedinec pre svoje osobné naplnenie a rozvoj, pre zapojenie sa do spoločnosti a úspešnú zamestnateľnosť. Odborníci sa zhodujú v tom, že kľúčové kompetencie by si mali osvojiť všetci občania už počas povinného školského vzdelávania, ale aj mimo školy, a rozvíjať ich počas celého života. Na to, aby došlo k efektívnemu osvojovaniu si kľúčových kompetencií, je potrebná najmä zásadná zmena obsahu a spôsobu vyučovania, vyučovacích metód a stratégií smerom k aktívnemu zapojeniu žiaka do procesu učenia, ktoré je založené na skúsenosti a zároveň je prepojené so životom. Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské začlenenie a zamestnanosť. Kľúčové kompetencie v Rámcovom vzdelávacom programe určujú ďalšiu úroveň vzdelávacích cieľov.

Kľúčové slová:

aplikácia komunikačnej kompetencie

pracovník marketingu

interpersonálne kompetencie

angažovanosť

sebamotivácia

tolerancia

informačná gramotnosť

počítačová gramotnosť

kľúčové kompetencieObsah:
 • 1 Všeobecne o kľúčových kompetenciách
  1.2 Kľúčové kompetencie podľa Ivana Tureka
  2 Aplikácia komunikačnej kompetencie v študijnom odbore pracovník marketingu
  2.1 Komunikačné kompetencie
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Petlák, E.: Všeobecná didaktika, Vydavateľstvo IRIS 2004, ISBN 80-89018-64-5,
 • Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania, Metodické centrum v Bratislave 2002, ISBN 80-8052-136-0