Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Klasifikácia technických odborov vo vzťahu k sústave študijných a učebných odborov

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48202
Posledná úprava
28.02.2023
Zobrazené
941 x
Autor:
locko
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V seminárnej práci sa venujem téme klasifikácia technických odborov vo vzťahu k sústave študijných a učebných odborov. V prvej časti som na začiatok popísal aktuálnu sústavu škôl na Slovenskej republike, kde som popísal a aj graficky znázornil systém školského vzdelávania od materskej školy.

V druhej časti som sa venoval popísaniu platnej legislatívy, ktorá upravuje školský systém na území slovenskej republiky, zákony, vyhlášky nariadenia vlády SR, body ústavy SR ktoré ho upravujú. Ďalej som sa začal venovať exaktnejšie technickým odborom a ich klasifikácii. popísal som a porovnal trend stredných škôl a ich učebných a študijných oborov stredných škôl v 20. a 21. storočí a priblíž návod aj na určitú inováciu nášho systému a možných prínosov a mínusov tejto zmeny.

V tretej a poslednej časti som sa venoval technickým odborom na stredných školách ich klasifikácii a vyhláške ministerstva školstva ktorá upravuje všetky náležitosti o školách.
...
1. Aktuálna sústava škôl v Slovenskej republike

Školský systém v každej krajine je výsledkom dlhodobého vývoja. V Slovenskej republike ho tvoria tri základné stupne škôl: primárny, sekundárny a terciárny. Štruktúru výchovno-vzdelávacej sústavy určujú zákony a podrobnosti fungovania jej jednotlivých súčastí a upravujú vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Výchova a vzdelávanie v materských školách, základných školách, stredných školách, základných umeleckých školách, jazykových školách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadeniach sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
...

Kľúčové slová:

profilové poznatky

DTI

technický odbor

študijný odbor

klasifikácia

odbor

učebný odbor

škola

štúdium

školstvo

školský zákon

sústava škôl

vzdelábvanie

stredná školaObsah:
 • ÚVOD -3-
  1. Aktuálna sústava škôl v Slovenskej republike -4-
  2. Platná legislatíva v oblasti odborných škôl v slovenskej republike -5-
  3. Úvod do štúdia technických odborov -7-
  4. Trend v stredoškolskom vzdelávaní -9-
  Úlohou odbornej školy -10-
  Klasifikácia technických odborov vo vzťahu k sústave študijných a učebných odborov -11-
  Skupina Študijných odborov -12-
  Podmienky ukončenia štúdia -13-
  Záver -14-
  Zoznam použitej literatúry -15-

Zdroje:
 • Centrum vedecko-technických informácií SR. (2019). Sústava škôl a školských zariadení v SR (2019/2019). Dostupné na: https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/Schema_S-SZ19.pdf
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 • Turek, I.: Didaktika technických predmetov, SPN Bratislava, 1990
 • Turek, I.: Slovenský vzdelávací systém a cesta do Európy, Metodické centrum Bratislva, 1999
 • Vyhláška 80 Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky z 30. Januára 1991 o stredných školách.
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovnovzdelávacej činnosti.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko