Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Dôchodkové a nemocenské dávky

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42116
Posledná úprava
14.05.2013
Zobrazené
729 x
Autor:
beata.biackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Témou mojej seminárnej práce sú nemocenské a dôchodkové dávky. Metódou komparácie som poukázala na ich rozdielnosť. Hlavným cieľom práce je popísanie dôchodkových a nemocenských dávok, ich výška, spôsob poberania a oprávnenia osôb kompetentných na ich poberanie za splnenia určitých podmienok. V podkapitolách sa venujem dôchodkom, ktoré patria do dôchodkového poistenia a rôznym témam v oblasti nemocenského poistenia.

1. Dôchodkové dávky
Sústava dávok dôchodkového poistenia zahŕňa poistenie dlhodobých následkov sociálnych udalostí peňažnými dávkami počas dlhodobej straty príjmu (Macková,2009,s.71).
Sociálnymi udalosťami, ktoré spôsobujú životné situácie s potrebou dlhodobého zabezpečenia sú:
a. staroba,
b. invalidita,
c. smrť živiteľa rodiny.
V dôchodkovom poistení rozlišujeme tieto dávky (Krebs, 2007, s. 206) :
A. Zo starobného dôchodku:
1. starobný dôchodok,
2. invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok,
3. predčasný starobný dôchodok,
4. vdovský a vdovecký dôchodok,
5. sirotský dôchodok.

B. Z invalidného poistenia:
1. invalidný dôchodok,
2. vdovský a vdovecký dôchodok,
3. sirotský dôchodok.

1.1. Starobný dôchodok
Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Pre tento dôchodok je rozhodujúce dosiahnutie určitej vekovej hranice, ktorá je v systémoch dôchodkového poistenia stanovená na základe celospoločenského konsenzu o tom, že od určitého veku je už človek neschopný sústavne pracovať. Suma dôchodku závisí od sumy vymeriavacích základov (hrubých zárobkov) v rozhodujúcom období, z ktorých sa určí priemerný osobný mzdový bod, a od dĺžky obdobia dôchodkového poistenia (zamestnania).
...

Kľúčové slová:

dôchodky

dôchodkové dávky

starobný dôchodok

invalidný dôchodok

vdovský dôchodok

vdovecký dôchodok

sirotský dôchodok

nemocenské dávky

výška nemocenskéhoObsah:
 • Úvod 2
  1. Dôchodkové dávky 3
  1.1. Starobný dôchodok 4
  1.2. Invalidný dôchodok 5
  1.3. Vdovský a vdovecký dôchodok 6
  1.4.Sirotský dôchodok 6
  2. Nemocenské dávky 7
  2.1. Poskytovanie a výška nemocenského 8
  2.3. Podporné obdobie a ochranná doba 9
  Záver 9
  Zoznam použitej literatúry 10

Zdroje:
 • Krebs, V. a kol.2007. Sociální politika. Praha : ASPI, 2007. 504 s. ISBN 978-80-7357-276.
 • Macková Zuzana. 2009. Právo sociálneho zabezpečenia : Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2009. 156 s. ISBN 978-80-89122-53-0
 • Matlák, J. a kol. Právo sociálneho zabezpečenia. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 383 s. ISBN 978-80-7380-212-7
 • Rievajová Eva. Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. 187 s. ISBN 80-225-1543-4
 • http://www.socpoist.sk