Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Výkon služby cestných dopravných hliadok pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a výkon služby cestných hliadok pri riadení cestnej premávky

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45004
Posledná úprava
10.04.2014
Zobrazené
1 591 x
Autor:
copi171
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dohľad nad CP je organizovaná, kvalifikovaná činnosť príslušníkov služby dopravnej polície a služby poriadkovej polície. PZ vykonáva túto činnosť na základe všeobecne záväzných a interných právnych predpisov. Dohľad nad CP plní jednu zo základných úloh PZ: zaisťovanie bezpečnosti a plynulosti v CP (z.č. 171/1993 Z.z. o PZ, § 2 ods. 1 písm. j)).

Predmetom dohľadu nad CP je ľudské správanie alebo nečinnosť, ktoré sú príslušníkmi PZ vyhodnocované. Z tohto pohľadu je možné rozdeliť dohľad nad CP na:
- dohľad nad správaním účastníkov cestnej premávky,
- dohľad nad technickým stavom motorových a prípojných vozidiel,
- dohľad nad stavom pozemných komunikácií, dopravného značenia a dopravných zariadení.

Z dôvodu maximálnej efektívnosti a dosahovania požadovaných výsledkov v dohľade nad cestnou premávkou je nutné dodržiavať nasledujúce princípy:

1. Zákonnosť - vyžaduje bezpodmienečné dodržiavanie zásad zákonnosti pri vykonávaní zákrokov alebo opatrení voči účastníkom cestnej premávky,

2. Systematičnosť - predpokladá každodennú hliadkovú činnosť na najexponovanejších a najnebezpečnejších úsekov z hľadiska príčin dopravných nehôd, ako aj z hľadiska intenzity a hustoty cestnej premávky,

3. Cieľavedomosť - tento princíp stanovuje povinnosť každého príslušníka PZ veleného na dohľad nad cestnou premávkou stanoviť si cieľ a zameranie svojej práce s ohľadom na informácie získané z vyhodnotenia dopravno-bezpečnostnej situácie a pri inštruktáži,

4. Operatívnosť - tento princíp predpokladá, že dohľad nad cestnou premávkou nebude vykonávaný podľa zaužívanej praxe, ale na základe rozboru dopravno-bezpečnostnej situácie ,ako aj na základe poznatkov a skúseností získaných vlastným výkonom služby, alebo prevzatých z iných útvarov,

Kľúčové slová:

cestná dopravná hliadka

cestná premávka

služba dopravnej polícieObsah:
 • 1. Pojem “Dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky“
  2. Účel a plánovanie dohľadu nad bapcp
  3. Formy výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
  4. Spôsoby dohľadu
  5. Základné činnosti hliadky
  6. Postup a taktika výkonu dohľadu pri kontrole vozidla
  7. Postup pri riadení cestnej premávky

Zdroje:
 • HEČKO, I. Teória a prax služby dopravnej polície I. diel - Výkon služby dopravnej polície. 1. vydanie, Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave, 2000. 131 s. ISBN 80-8054-125-6.
 • PAVLÍČEK, K. - KOPECKÝ, Z. Dopravně bezpečnostní činnost policie (Zvláštní část). 1. vydanie, Praha: Policajní akademie České republiky Praha, 1995. 160 s. ISBN 80-901923-2-7.
 • Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 14/2011 o vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
 • Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších predpisov