Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Národný bezpečnostný úrad - jeho postavenie a význam

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41673
Posledná úprava
09.03.2013
Zobrazené
1 595 x
Autor:
sumo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“) je ústredný orgán štátnej správy, ktorého úlohou je zabezpečovať systém ochrany utajovaných skutočností, ochrany zahraničných informácii a šifrovej ochrany informácii u právnických a fyzických osôb a ostatných štátnych organizácii, pričom neoddeliteľnou súčasťou tohto systému je aj vnútorná ochrana samotného NBÚ.

Pôsobenie, postavenie a činnosť NBÚ sa riadi hlavne zákonom číslo 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.215/2004 Z.z.“) a zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.215/2002 Z.z.“) s odkazom na Čl. 122 Ústavy Slovenskej republiky . Pod pojmom „systém ochrany“ si treba predstaviť činnosti, ktoré úrad vykonáva v zmysle zákona č.215/2004 Z.z. a v zmysle ostatných platných právnych predpisov, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

V tejto seminárnej práci sa teraz pokúsim čo najlepšie vysvetliť postavenie a význam Národného bezpečnostného úradu.

Kľúčové slová:

NBÚ

elektronický podpis

Národný bezpečnostný úrad

systém ochranyObsah:
 • Úvod 3
  1 Národný bezpečnostný úrad 4
  1.1 História 4
  2 Postavenie a význam NBÚ 5
  2.1 Hlavné úlohy NBÚ 6
  2.1.1 Utajovaná skutočnosť 8
  2.1.2 Šifrová ochrana informácii a spracovanie utajovaných skutočností na certifikovaných technických prostriedkoch 9
  2.1.3 Elektronický podpis 10
  2.2 Všeobecne záväzné právne predpisy 10
  2.2.1 Ochrana utajovaných skutočností 10
  2.2.2 Elektronický podpis 11
  2.3 Sídlo, riaditeľ úradu, organizačná štruktúra a ciele NBÚ pre rok 2011 12
  2.3.1 Sídlo - oficiálna adresa a kontakty 12
  2.3.2 Riaditeľ úradu 13
  2.3.3 Organizačná štruktúra úradu 13
  2.3.4 Ciele NBÚ v roku 2011 15
  3 NBÚ a ústavné právo SR 16
  Záver 31
  Zoznam použitej literatúry 32

Zdroje:
 • Blažek V. :Album názorných pomôcok a vybraných materiálov k otázkam obrany a krízového manažmentu regiónu (druhé vydanie), Bratislava, Akadémia PZ, 2009, s. 131, ISBN 978-80-8054-462-1
 • Grebáč P. : Policajná teória a prax č.3/2010, Bratislava, Akadémia PZ, 2010, s. 167, ISBN 1335-1370
 • Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky 2005 – schválená Národnou radou Slovenskej republiky 27. septembra 2005
 • Buzalka J. : Krízový manažment vo verejnej správe, Bratislava, Akadémia PZ, 2008, s. 298, ISBN 978-80-8054-451-5
 • Svák,J. a kol. Ústavné právo SR. Bratislava, Akadémia PZ, 2008, s. 478, ISBN 978-80-8054-455-3
 • Nesvadba, A., Zachová, A. : Teória štátu a práva (druhé doplnené vydanie). Bratislava, Akadémia PZ, 2008, s. 210, ISBN 78-80-8054-447-8
 • Národný bezpečnostný úrad, Prezentácia programového rozpočtovania 2011 (dokument typu pdf), 2011, s. 3 http://www.nbusr.sk
 • Národný bezpečnostný úrad ,Aktuálny ročný komponent výročnej správy Národného bezpečnostného úradu rok 2010 (dokument typu pdf), 06.07.2010, s. 43 http://www.nbusr.sk
 • Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (dokument typu pdf) http://www.nbusr.sk
 • Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dokument typu pdf) http://www.nbusr.sk
 • Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov (dokument typu pdf) http://www.nbusr.sk
 • Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií (dokument typu pdf) http://www.nbusr.sk
 • Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z. (dokument typu pdf) http://www.nbusr.sk
 • Zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (dokument typu pdf), http://jaspi.justice.gov.sk/
 • Ústava SR (dokument typu pdf), http://jaspi.justice.gov.sk/
 • Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. PL. ÚS 6/04, Košice, 19. októbra 2005, s. 61
 • Odlišné stanovisko sudcov Juraja Babjaka a Jána Mazáka k .č PL. ÚS 6/04-67, Košice, 19. októbra 2005, s. 9