Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

BOZP - Seminárna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44762
Posledná úprava
06.03.2014
Zobrazené
2 599 x
Autor:
peter.brehovsky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zdravie ekonomicky činnej populácie v každej krajine a v plnej miere to platí aj pre Slovenskú republiku do značnej miery ovplyvňuje výkonnosť ekonomiky a efektívnosť jej jednotlivých súčasti. Smrteľné a ťažké pracovné úrazy ako aj choroby z povolania predčasne vyraďujú z tvorivej ekonomickej činnosti často aj vysoko kvalifikovaných pracovníkov a ich náhrada býva veľmi časovo, ale aj finančne náročná.
Jedným zo základných práv, ktoré Ústava Slovenskej republiky zabezpečuje všetkým občanom, je právo na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Konkrétnym výrazom záruky tohto práva je náš právny poriadok, ktorý mnohými právnymi normami stanovuje zúčastneným subjektom povinnosti a práva na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vzťahy na pracoviskách upravuje platná legislatíva v danej problematike - Zákon NR SR c. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon NR SR c. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, Zákonník práce. Je preto prirodzené, že aj po roku 1989 a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky je bezpečnosti práce u nás venovaná významná pozornosť. Celá stratégia bezpečnosti práce je orientovaná na to, aby sa minimalizovali a ak je to možné aj úplne vylúčili zdroje vzniku ťažkých a smrteľných pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Jednou z oblastí, ktorej je na úseku bezpečnosti práce venovaná dlhodobá a trvalá pozornosť je pracovné prostredie. V ňom pracovník strávi značnú časť svojho tvorivého života, ono v rozhodujúcej miere ovplyvňuje bezpečnosť jeho zdravia a života. Z uvedeného vidno, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci veľmi významne ovplyvňuje ekonomiku každého podnikateľského subjektu alebo organizácie. Ak chce firma mat výkonných pracovníkov musí do ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nevyhnutne vložiť finančné prostriedky, ktoré sa zdanlivo zdajú nenávratné.
Ide najmä o oblasti :
- vstupné, preventívne a výstupné prehliadky,
- osobné ochranné pracovné prostriedky,
- zdokonaľovanie technických prostriedkov a znižovanie rizík pracovných úrazov technickými prostriedkami,
- výchovnou a vzdelávacou činnosťou.

Kľúčové slová:

bozp

bezpečnosť

normatívne

zamestnanec

organizácia

hygienické opatrenie

zdravie pri práciObsah:
 • Úvod 4
  1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri praci 5
  2. Základné princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 6
  3. Normatívne opatrenia 6
  3.1. Povinnosti zamestnávateľov 6
  3.2. Povinnosti zamestnancov 7
  4. Organizačné opatrenia 7
  5. Technické opatrenia 7
  6. Výchovné opatrenia 8
  7. Zdravotné a hygienické opatrenia 8
  8. Súčinnosť všetkých opatrení 8
  Záver 9
  Zoznam literatúry 10

Zdroje:
 • Sabo M.: Bezpečnosť práce. STU Bratislava 2001.
 • Ernest, Galgóczy. Nové trendy v úrazovej prevencii, 2006
 • Thompson, A.A.- Strickland, A.J.: Strategic Management. Concepts and Cases.
 • IRWIN,Homewood - Boston 1992
 • Souček, Z. - Marek,J.: Stratégie úspešného podniku. Montanex, Ostrava 1998
 • Sakal, P.,Podsk_an, A.: Strategický manažment. Bratislava: STU : 2004.
 • Browman C.: Strategický managment. Grada Publishing, 1995.