Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38584
Posledná úprava
25.10.2011
Zobrazené
2 307 x
Autor:
jamal666
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
V mojej práci pozornosť upriamujem na aplikáciu právnej úpravy povoľovania pobytov na území Slovenskej republiky. Ako prvú problematiku som uviedol charakteristiku povoľovania pobytov cudzincov, ďalej som sa venoval kontrole pobytov cudzincov a nakoniec systém sankcií za protiprávny pobyt cudzincov na území SR.

Slovenská republika je v súčasnosti čoraz viac nútená klásť do popredia otázku riešenia právneho postavenia cudzincov na svojom území, vzhľadom k rastúcemu problému nelegálnej medzinárodnej migrácie cudzincov, ktorý sa stáva globálnym fenoménom, ako aj legálnej migrácie cudzincov vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. Samotné právne postavenie cudzincov upravuje predovšetkým cudzinecké právo...

1 Povoľovanie pobytov na území Slovenskej republiky
Povolenie na pobyt cudzincovi sa môže udeliť len vtedy, ak cudzinec o to požiada a plní určité náležitosti, ktoré sú k tomu, aby cudzincovi bolo toto povolenie udelené alebo ktoré sú potrebné k ďalšiemu konaniu alebo rozhodovaniu policajného útvaru, či tento pobyt udeliť, alebo sa cudzincovi zamietne žiadosť o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky. Proces povoľovania pobytov cudzincom na území Slovenskej republiky sa skladá z niekoľkých etáp.

1.1 Podanie žiadosti o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky 
Žiadosť môže cudzinec podať buď na zastupiteľskom úrade alebo na útvare cudzineckej polície policajného zboru. Na policajnom útvare podáva cudzinec žiadosť osobne, ak sa od neho nevyžaduje vízum, ide o cudzinca s dlhodobým pobytom alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva...

Kľúčové slová:

povoľovanie pobytov

pobyty

trvalý pobyt

prechodný pobyt

cudzinec

SRObsah:
 • Úvod 3
  1 Povoľovanie pobytov na území Slovenskej republiky 4
  1.1 Podanie žiadosti o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky: 4
  1.2 Prevzatie žiadosti zo strany správneho orgánu 5
  1.3 Preverenie žiadosti zo strany správneho orgánu 6
  1.4 Rozhodnutie o žiadosti 6
  1.5 Oznámenie rozhodnutia 7
  1.6 Odvolanie sa proti rozhodnutiu 8
  1.7 Evidencia pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky 8
  2 Kontrola pobytov cudzincov na území Slovenskej republiky 10
  3 Systém sankcií za protiprávny pobyt cudzincov na území SR 12
  3.1 Administratívne vyhostenie 12
  3.2 Zaistenie cudzinca 13
  3.3 Priestupky cudzincov 14
  3.4 Správne delikty 14
  Záver 16
  Použitá literatúra 17

Zdroje:
 • Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
 • zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR