Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Multikultúrnou výchovou k zvyšovaniu kvality života jedincov

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
177 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21096
Posledná úprava
15.03.2009
Zobrazené
7 740 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Zámerom našej práce je hlbšie preskúmanie multikultúrnej výchovy, upozornenie na jej stálu dôležitosť vo výchovnom procese, uvedomenie si jej ozajstného významu a tiež jej prínosu pre lepší a kvalitnejšie prežitý život.
Chceli by sme sa zamerať na chápanie sveta, ako sveta, v ktorom žijú navzájom odlišní ľudia. Tento prístup by sa dal najlepšie označiť ako „multikultúrny“, pretože práve multikulturalizmus upozorňuje na príležitosti a nebezpečenstvá sveta rozdielov. Človek ako spoločenská bytosť si vždy uvedomoval svoju odlišnosť. Čím viac si ju uvedomoval, tým viac mu táto odlišnosť prinášala mnohé otázky, ktoré neboli zodpovedané. Začali vznikať rôzne názory a filozofie, ktoré sa k „inakosti druhého“ prikláňali alebo ich odsudzovali. V dnešnom vyspelom svete, vo svete, ktoré prešlo niekoľkými vojnami však už vieme, že takéto odsudzovanie neprináša dobro. Vo svete, v ktorom sa kladie taký dôraz na vzájomné spolunažívanie všetkých kultúr a krajín sveta v pokoji a mieri je potrebné rozprávať aj o tejto abstraktnej súčasti nášho života.
V pojatí multikulturalizmu, ktorý oslavuje kultúrnu a sociálnu rozdielnosť, je každá spoločnosť či kultúra samostatnou jednotkou, ktorú od iných jednotiek oddeľujú hranice, ktoré ju čiastočne definujú tým, že ju odlišujú od iných. Jednotlivci sú naviac odrazom kultúrnych a sociálnych jednotiek, ku ktorým patria.
Prikláňame sa k názoru mnohých autorov, (Balvín, 1999, Kominarec, 2005, Mistrík, 2006) ktorí sa touto problematikou zaoberajú, že práve multikultúrna výchova môže pomôcť k zlepšeniu tohto stavu. Výchova k vlastnej kultúre, k vlastnej kultúrnej identite a národnej hrdosti by mala byť jej začiatkom. Po takomto spoznaní vlastnej kultúrnej histórie, by sme mali spoznávať tradície a kultúry iných krajín. To, že v iných kultúrach znamenajú naše zaužívané zvyky možno niečo iné, majú iný význam typický pre danú kultúru, pre spoločnosť či už v komunikácii alebo správaní nám môže pochopiť iné hodnoty, názory a konanie „tých druhých“. Toto pochopenie nám potom umožní lepšie prijať kultúru odlišnú od tej našej a tak spoločne nažívať a zároveň sa neobmedzovať.
Téma našej práce vznikla z dôvodu rastúceho celospoločenského významu a dôležitosti multikultúrnej výchovy, potreby vedieť sa „správať multikultúrne“. Cieľom práce je teoretické rozpracovanie problematiky, vymedzenie základných pojmov, východísk súvisiacich s problematikou multikultúrnej výchovy a tým aj k zvyšovaniu kvality života jedincov.

Kľúčové slová:

multikultúrna výchova

zvyšovanie kvality života jedinca

zvyšovanie kvality života multikultúrnou výchovou

kultúrna identita

multikultúraZdroje:
 • BALVÍN, Jaroslav. 1999. Romové a etika multikulturní výchovy: 13 setkání hnutí R v Brně a Rudňanech 6.-8. května 1999. Ústí nad Labem: Hnutí R. 199s. ISBN 80-902461-0-9.
 • DROBNÁ, Mária. 1978. Vývinová antropológia: biológia detstva a dospievania. Bratislava: Univerzita Komenského. 147s.
 • DŽUKA, Jozef, 2004. Psychologické dimenzie kvality života. Prešov: Prešovská univerzita. 519 s. ISBN 80-8068-282-8.
 • FAY, Brian. 2002. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní prístup. Praha: SLON. 324 s. ISBN 80-86429-10-5.
 • FRONC, Martin. 2001. Trendy vzdelávanie v Európskej únii. In Vzdelávanie dospelých. ISSN 1335-2350, roč. VI., č. 3, s. 11 – 18.
 • HALEČKA, Tibor. 2000. Hodnota priateľstva. Prešov: PROMETHEUS. 71 s. ISBN 80-967995-1-7.
 • HNILICA, Karol. 2000. Konflikt hodnôt a kvalita života. Bratislava: IRIS. 179s. ISBN 80-86573-10-6.
 • HNILICOVÁ Helena, BARTLOVÁ, Sylvia. 2000. Vybrané metody a techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientu. Brno: Institut pro další vzdelávaní pracovníku v zdravotnictví. 118s. ISBN 80-7013-311-2.
 • KLIMEKOVÁ, Anna. 1998. Etické aspekty výchovy k občianstvu. In Učiteľské noviny, ISSN 0139-5769, roč. XLVIII, č. 20, s. 1 – 2.
 • KOLEKTÍV AUTOROV. 1999. Občianska náuka, náuka o spoločnosti. Nitra: ENIGMA. 256s. ISBN 80-85471-71-2.
 • KOMINAREC, Igor. 2005. Multikulturalita a edukácia. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied. 145 s. ISBN 80-8068-380-8.
 • KOMINAREC, Igor, ŠUŤÁKOVÁ Valentína, DARGOVÁ Jarmila. 2000 Základy pedagogiky: vybrané pedagogické problémy. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied PU. 138 s. ISBN 80-8068-406-5.
 • LOKŠOVÁ Irena, PORTÍK Milan, ZELINA Miron. 1993. Pedagogická komunikácia. Košice: Rektorát UPJŠ. 102 s. ISBN 80-7097-274-2.
 • ĽUPTÁKOVÁ, Katarína. 2004. Bádateľské aktivity ako prostriedok na dosiahnutie cieľov mltikultúrnej výchovy na 1. stupni ZŠ. In Naša škola, 8, 2003/04, s. 6-10.
 • MISTRÍK, Erich. 1999. Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava: IRIS. 348 s. ISBN 80-88778-81-6.
 • MISTRÍK, Erich. 2002. Multikultúrna výchova v príprave učiteľov. Bratislava: IRIS. 168 s. ISBN 80-89018-11-4.
 • MISTRÍK, Erich. 2005. Slovenská kultúra v multikulturalizme. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2006. 98 s. ISBN 80-8050-909-3.
 • PRŮCHA, Ján. 2000. Přehled pedagogiky – úvod do studia oboru. Praha: PORTÁL. 269 s. ISBN 80-7178-399-4.
 • PUTNAM, Robert. 2001. Rozdielny vývoj zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej a Českej republiky. In: Slovenské dotyky, magazín pre Slovákov žijúcich v ČR. Praha: Sdružení MAC, roč.6, č. 12, s. 5. ISSN 0148-6582.
 • SVÍTEK, Jaroslav. 1990. Alternativní životní styl: VOKNO. 189 s. ISBN 80-86452-33-1.
 • ŠTÚR, Ľudovít. 1986. Dielo II.: novinár a poslanec: revolučné túžby: cez sklamanie k novým nádejám. Bratislava: TATRAN. 598 s.
 • ŠVEC, Štefan. 2002. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava : IRIS. 318 s. ISBN 80-89018-31-9.
 • WELSCH, Wolfgang. 1996. Estetické myslenie. Olomouc: SLON 133s. ISBN 80-903581-0-6.
 • ZELINA, Miron. 2000. Alternatívne školstvo. Bratislava: IRIS. 225s. ISBN 80-8877-89-80.