Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

FMEA - analýza možností vzniku chýb a ich následkov

«»
Prípona
.pdf
Typ
projekt
Stiahnuté
84 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5866
Posledná úprava
05.12.2017
Zobrazené
1 700 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dlhodobé a úspešné fungovanie každého podniku závisí od celkového produkčného potenciálu podniku. Tento potenciál v sebe zahŕňa všetky trvalé výrobné aj nevýrobné faktory, z ktorých vznikajú konečné efekty činnosti podniku.
Tvorivý potenciál je jednou z veľmi dôležitých súčastí celkového produkčného potenciálu každého podniku. Výsledkom tvorivého potenciálu podniku sú efektívne riešenia existujúcich alebo budúcich problémov.
Tvorivý potenciál je tou časťou produkčného potenciálu podniku, ktorá najviac rozhoduje o schopnostiach podniku reagovať na zmeny a potreby budúceho vývoja a najviac ovplyvňuje komplexnú schopnosť inovácie a tým aj celkovú ekonomickú efektivitu podniku.
Efekty neprináša rutina, ale tvorivé nápady, rýchle inovácie, vysoká kvalita, mimoriadna služba, prispôsobenie sa módnym trendom a uspokojenie zákazníkovej predstavy o výrobku. Najväčšie efekty získa ten, kto je schopný prichádzať stále s niečim novým. Inovačný podnik sa preto stáva úspešným podnikom.
Inováciou môžeme charakterizovať každú zmenu vo výrobnom organizme, ktorá znamená prechod do nového kvalitatívne vyššieho stavu. Prax potvrdzuje, že nedostatok inovačnej aktivity sa odzrkadľuje na nedostatkoch v sústave riadenia podniku.
Špecifickou črtou inovačného procesu je vzrastajúca potreba komplexných inovácií výrobných programov a výrobkov. To znamená, že treba zabezpečiť nielen dynamiku inovácií vlastných výrobkov, ale aj zodpovedajúcu inovačnú úroveň používaných materiálov, kompletizačných dielcov a uzlov, ale najmä agregátov a zariadení [1].
Metodickým nástrojom tvorby inovácií sú tvorivé metódy. Prax a teória riadenia ponúka viac ako sto tvorivých metód. Vo svojej práci sa budem zaoberať konkrétnou komplexnou metódou tvorby inovácií, ktorá sa v praxi uplatňuje hlavne v predvýrobnej etape, metódou FMEA.

Kľúčové slová:

fmea

podstata

nástroje

metódy

manažment kvality

veko spojky

politika kvalityObsah:
 • ÚVOD 3
  2 TEORETICKO POJMOVÁ CHARAKTERISTIKA METÓDY FMEA -ANALÝZY MOŽNOSTÍ VZNIKU CHÝB A ICH DÔSLEDKOV 5
  2.1 PODSTATA A CIEĽ METÓDY FMEA 5
  2.2 ZÁKLADNÉ TYPY FMEA 7
  2.2.1 Konštrukčná FMEA 8
  2.2.2 Procesná FMEA 9
  2.2.3 Systémová FMEA 9
  2.3 POSTUP METÓDY FMEA 10
  2.3.1 Vytvorenie tímu a zadanie úlohy 10
  2.3.2 Určenie konštrukčných častí výrobku a ich účelu 11
  2.3.3 Analýza chýb 15
  2.3.4 Analýza súčasného stavu 17
  2.3.5 Zavedenie nápravných opatrení 20
  2.3.6 Analýza zlepšeného stavu 21
  2.4 VYBRANÉ SÚVISIACE NÁSTROJE A METÓDY 21
  2.4.1 Metóda brainstorming 21
  2.4.2 Paretova analýza 23
  2.4.3 Ishikawa diagram 24
  2.5 ŠTANDARTNÉ FORMULÁRE PRE FMEA 25
  3. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU VYUŽÍVANIA METÓDY FMEA V PODMIENKACH SPOLOČNOSTI ZF SACHS SLOVAKIA a. s 29
  3.1 HISTORICKÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI ZF SACHS SLOVAKIA A.S 29
  3.2 ANALÝZA VÝROBNÉHO PROGRAMU SPOLOČNOSTI ZF SACHS SLOVAKIA A.S 30
  3.3 ANALÝZA SYSTÉMU MANAŽMENTU KVALITY SPOLOČNOSTI ZF SACHS SLOVAKIA A.S 31
  3.3.1 Analýza princípu systému manažmentu kvality spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s 31
  3.3.2 Analýza politiky kvality spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s 33
  3.3.3 Analýza certifikátov kvality spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s 35
  3.3.4 Analýza environmentálnej politiky spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s 36
  3.3.5 Organizačná štruktúra zaistenia kvality spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s 37
  3.4 ANALÝZA VYUŽITIA METÓDY FMEA PRI PROCESE MONTÁŽE ÚPLNÉHO VEKA SPOJKY V SPOLOČNOSTI ZF SACHS SLOVAKIA A.S 38
  3.4.1 Analýza technologického postupu montáže úplného veka v spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s 38
  3.4.2 Analýza procesnej FMEA úplného veka spojky MF190 realizovanej v spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s 40
  3.4.3 Analýza Priebehového diagramu procesu montáže úplného veka spojky MF190 v spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s 41
  3.4.4 Analýza Kontrolného plánu montáže úplného veka spojky MF190 v spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s 43
  3.4.5 Prehľad vyrobených kusov úplného veka spojky MF190 v spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s 43
  3.4.6 Prehľad zmätkov úplného veka spojky MF190 v spolčnosti ZF SACHS Slovakia a.s 44
  3.4.7 Prehľad reklamácií úplného veka spojky MF190 v spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s 46
  3.5 REKAPITULÁCIA ANALÝZY SÚČASNÉHO STAVU VYUŽÍVANIA METÓDY FMEA V PODMIENKACH ZF SACHS SLOVAKIA A.S. PRE NÁVRH ZVÝŠENIA ÚČINNOSTI TEJTO METÓDY 46
  4. ZÁVER 48
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 51