Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Všeobecná ekonomická teória - Mikroekonomika

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9113
Posledná úprava
22.06.2018
Zobrazené
2 466 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Predmet a metodológia ekonomickej teórie. Mikro- a makroekonómia. Pozitívna a normatívna ekonómia.
Predmet a metodológia ekonomickej teórie
Ekonomická teória je najvšeobecnejšou ekonomickou disciplínou, ktorá skúma fundamentálne zákonitosti hospodárskeho života a poskytuje všeobecné teoretické princípy pre pochopenie hospodárskeho života a pre jeho ovplyvňovanie. Súčasne predstavuje teoretické a metodologické východisko pre ďalšie ekonomické disciplíny.

Mikro- a makroekonómia
Mikroekonómia - skúma správanie jednotlivých ekonomických subjektov (domácnosti, firmy,
ale aj štát, ak sa správa ako podnikateľ), z ktorých sa skladá národné
hospodárstvo.
- študuje tiež fungovanie čiastkových trhov (trhu tovarov a služieb, trhu
práce, trhu kapitálu a trhu pôdy)
- trhové štruktúry a vzťahy medzi nimi (určovanie cien na jednotlivých trhoch,
skúmanie účinkov monopolného postavenia hospodárskych subjektov na
jednotlivých trhoch)
- analyzuje viaceré ďalšie otázky, z ktorých najdôležitejšia je problematika
rozmiestňovania a použitia vzácnych ekonomických zdrojov.
- umožňuje pochopiť, prečo na nižšej úrovni ekonomiky sa prijímajú také, a nie
iné rozhodnutia.
Makroekonómia - skúma fungovanie ekonomiky ako celku.
- abstrahuje od správania jednotlivých subjektov a sústreďuje sa na skúmanie súvislostí, ktoré nie sú postihnuteľné mikroekonomickým prístupom
- umožňuje poznať súvislosti prostredia, v ktorom sa presadzujú mikroekonomické procesy
- vychádza z toho že hospodárske jednotky (firmy, domácnosti) neexistujú popri sebe izolovane, ale že navzájom spolupracujú, dopĺňajú sa, sú od seba závislé.
- sa zaoberá agregátnymi veličinami, skúma také problémy, ako sú napr. celková výroba tovarov a služieb v ekonomike, rast a pokles ekonomickej aktivity, miera inflácie, miera nezamestnanosti a ich vzájomný vzťah, otázky platobnej bilancie a menových kurzov.
- ukazuje, čo má štát robiť, aby spločnosť prekvitala.
Pozitívna ekonómia - opisuje ekonomické fakty a vzťahy v ekonomike
- je to vlastne konštatovanie toho, čo je.
- nekladie otázku, prečo to tak je, či je to dobre a ako by to malo byť
- odpovedá na otázky, aké dôsledky mala devalvácia meny na export domácich
výrobkov, alebo aké boli ekonomické dôsledky zmeny daní...
- všetky tieto otázky možno vyriešiť pomocou analýzy a empirických dôkazov.
Normatívna ekonómia - sa zaoberá tým, ako by veci mali vyzerať (obsahuje etické a hodnotové súdy)
- skúmanie reality je pre ňu len východiskom k zovšeobecňujúcim záverom o tom, čo by sa malo robiť

Kľúčové slová:

ekonomická teória

trh

dopyt

podnikanie

trh práce

dôchodky

bohatstvo

lorenzova krivkaObsah:
 • 1. Predmet a metodológia ekonomickej teórie. Mikro- a makroekonómia. Pozitívna a normatívna ekonómia.
  2. Trhová ekonomika a jej princípy. Trhový mechanizmus a riešenie základných ekonomických problémov (triáda ekonomických problémov).
  3. Trh - pojem, charakteristika. Formy a typy trhov. Základné úlohy trhu. Trhová konkurencia, nedokonalosti trhu.
  4. Dopyt, ponuka, cena. Rovnováha a nerovnováha na trhu výrobkov a služieb. Posuny kriviek dopytu a ponuky.
  5. Pružnosť dopytu a ponuky na trhu výrobkov a služieb.
  6. Racionálny výber a správanie spotrebiteľa. Kardinalistická predstava o užitočnosti a dopyt.
  7. Ordinalistická predstava o užitočnosti a dopyt. Indiferenčné krivky, substitúty a komplementy, rozpočtové obmedzenie spotrebiteľa (dôchodková krivka).
  8. Krivka dôchodok - spotreba, krivka cena - spotreba. Substitučný, dôchodkový a celkový efekt zmeny ceny.
  9. Podnik a podnikanie. Formy podnikov. Teórie firmy.
  10. Náklady firmy a jej ponuka pri dokonalej konkurencii.
  11. Príjmy firmy a jej zisk. Krátkodobá a dlhodobá rovnováha firmy.
  12. Nedokonalá konkurencia a jej formy. Podstata a formy monopolu.
  13. Oligopol a monopolistická konkurencia. Teoretické aspekty protimonopolného regulovania.
  14. Teória výroby a dopytu po výrobných činiteľoch. Izokvanty a izokosty. Hraničný fyzický produkt a dopyt firmy po výrobných faktoroch.
  15. Trh práce, dopyt a ponuka na trhu práce. Podstata a formy mzdy.
  16. Trh pôdy, renta a rentové vzťahy.
  17. Teória kapitálu a trh kapitálu. Dopyt a ponuka na trhu kapitálu.
  18. Kapitalizácia aktív. Podstata a formy zisku.
  19. Dôchodky plynúce vlastníkom výrobných činiteľov. Trhové a netrhové činitele ovplyvňujúce rozdeľovanie dôchodkov.
  20. Distribúcia dôchodkov a bohatstva. Lorenzova krivka. Hmotný blahobyt a kvalita života.