Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Filozofia - prednášky spracované na skúšku z filozofie

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6803
Posledná úprava
14.08.2018
Zobrazené
1 731 x
Autor:
fidorka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
filozofia
- je láska k múdrosti, jeho získanie, hľadanie otázok vytvárajú dalšie otázky, fil. sa neštuduje aby nám poskytla definitívne odpovede, nie sú vždy dôležité odpovede, skôr kvoli otázkam samotným, dôraz sa kladie na otázky než na odpovede
- je i univerzálne náuka o celku všetkého súcna, o bytí sveta a existencií človeka o jeho poznávaní pravdy a mravnom konaní. Je to i súhrn základných myšlienkových postojov a názorov. Filozofia zahrna vysvetlenie, čo je princípom všetkých vecí, skutočností

úvod do filozofie
- disciplína, rozvíája sa prešla urč. vývojom, nezaradujeme ju medzi vedy, má vyšší rád než vedecký je to obraz sveta

prečo filozofie nie je veda?
- gr. slovo (filozofus - protiklad k slovu sofos (grécky sofisti) - znamená toho kto miluje pozunanie narozdiel od toho kto má poznanie sa nazval vševediaci. Otázky sú dôležitejšie ako poznanie - odpovede
- na rozdiel od vedy,chce odpovede tvoriť, tam kde sa to nedá, tam nie je veda čo je pravda tam sa začína rozvíjať filozofia, pomocou ďalších otázok nie je nikdy záruka odpovede určitej

Kľúčové slová:

filozofia

logika

hypotéza

teória spoločenskej zmluvy

Kierkegaard

Nietzche

Sartre

Jaspers

Popper

gnozeológia

ontológia

empirizmusObsah:
 • 1. Čo je filozofia?
  2. Vznik a vývoj filozofie. Hlavné filozofické smery a prúdy
  3. Antická grécka filozofia. Predsokratovci
  4. Sokrates a Platon
  5. Aristoteles
  6. Helenisticko - rímska filozofia
  6. Patristika. Aurelius Augustín
  8. Spor o univerzálie. Scholastika. T. Akvinský
  9. Renesančná filozofia
  10. Novoveká empirická filozofia
  11. Novoveká racionalistická filozofia
  12. Osvietenská (franzúská) novoveká filozofia
  13. Nemecká klasická filozofia I. Kant, G. W. F. Hegel
  14. Filozofia 19. storočia. Pozitivizmus, marxistická a antropologická filozofia
  15. Filozofia 20. storočia. Logický pozitivizmus, existencializmus, neotomizmus
  16. Zákony formalnej logiky. Pojem a súd
  17. Deduktívny a induktívny úsudok. Hypotéza a dôkaz
  18. Teória poznania. Jednota zmyslového a rozumového poznania
  19. Racionalizmus, senzualizmus, empirizmus, iracionalizmus, agnosticizmus
  20. Subjekt a objekt poznania. Pravda, nepravda (omyl, lož)
  21. Základy vedeckého empirického skúmania
  22. Teoreticko - poznávacia činnosť. Hypotéza. Deduktívne a induktívne uvažovanie. Zdôvodňovanie a dokazovanie. Analogia
  23. Príroda, spoločenstvo a spoločnosť. Dejiny ľudstva a filozofia dejín. Materialistické a idealistické poňatia dejín
  24. Zmysel dejín. Sloboda a nevyhnutnosť. Hybné sily, subjekty a objekty dejín
  25. Filozofia, politika a právo. Teoria spoločenskej zmluvy. Politická filozofia
  26. Kritická teoria frankfurtskej školy. Kritický racionalizmus K. Poppera
  27. Rozvoj filozofie človeka v 19. 20 storočí. Kierkegaard, Nietzche
  28. Francúzská a nemecká filozofia existencie Sartre, Jaspers
  29. Etika ako praktická filozofia. automomna a heteronomna, deskriptívna a normatívna etika
  30. Morálka a jej štruktúra základné etické kategoria. Dobro, sloboda, vôla a svedomie
  31. Základy teorie hodnot a hodnotenia. Subjekt a objekt poznania a hodnotenia
  32. Hodnoty, normy a idály. Typologizácia a hierarchi hodnôt. Hodnotenie ľudí