Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 754   projektov
13 nových

Verejné rozpočty - poznámky z prednášok

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
59 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41664
Posledná úprava
02.03.2013
Zobrazené
1 457 x
Autor:
silvuskakovacova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sektorová štruktúra ekonomiky:
Ekonomika krajiny (trhoví výrobcovia, netrhoví výrobcovia) - nefinančné korporácie – hlavnou činnosťou je výroba výrobkov a poskytovanie služieb (a.s., s.r.o., obch. spoločnosti...)
- finančné korporácie – zaoberajú sa finančným sprostredkovaním (banky, poisťovne)
- verejná správa – v tom najširšom slova zmysle VS zahŕňa:
1. všetky inštitucionálne jednotky, ktoré sa zaoberajú znovurozdeľovaním národného dôchodku a majetku
2. všetky inštitucionálne jednotky, ktoré poskytujú produkciu bezplatne alebo za veľmi nízku cenu, t.z. podiel tržieb na ich celkových nákladoch je nižší ako 50% (napr. železnice), táto produkcia je určená pre súkromnú alebo verejnú spotrebu a je financovaná povinnými platbami jednotiek z iných sektorov
- domácnosti – domácnosti sú jednotlivé osoby alebo skupiny osôb, ktoré vystupujú ako spotrebitelia alebo ako malovýrobcovia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré ponúkajú na trhu – výrobky pre vlastné použitie alebo na trh
- neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam – sú financované z prostriedkov získaných z príležitostných predajov, z dobrovoľných príspevkov, ale hlavne zo zdrojov verejnej správy
- zahraničie – charakterizujú ho transakcie, ktoré prebiehajú medzi inštitucionálnymi jednotkami a zahraničím Ekonomika predstavuje širokú spleť činnosti – výroba, financovanie, poistenie, znovurozdelenie, spotreba. Aby bolo možné sledovať túto spleť, bolo treba zaviesť sektorové členenie ekonomiky. 

Verejná správa
Subjekty sektora verejnej správy sú:
PO zapísané v registri vedenom ŠUSR (Štat. Úrad) (sú zaradené do VS v zmysle metodiky platnej pre EÚ). Ide o nasledované PO:
- v ústrednej správe
- v územnej samospráve
- vo fondoch sociálneho poistenia
- a vo fondoch zdravotného poistenia
...

Kľúčové slová:

verejná správa

verejný sektor

financie

rozpočet verejnej správy

štátny rozpočet

rozpočtové opatrenia

funkcie verejných financií

štátny dlh

VÚCObsah:
 • Sektorová štruktúra ekonomiky:
  Verejná správa
  Verejný sektor
  Aký veľký rozsah činnosti sa má prefinancovať?
  Financie
  Rozpočet verejnej správy
  Predpoklady pre zostavenie rozpočtu VS
  Zásady viacročného rozpočtovania VS
  Záverečný účet verejnej správy
  Štátna pokladnica
  Sledovanie rozpočtov VS
  Metodiky vyčísľovania verejných financií
  Vyčíslenie schodku – prebytku rozpočtu VS v metodike ESA 95
  Vymedzenie pojmu Dlh verejnej správy
  Štátny rozpočet
  Bilancia P a V ŠR
  Výdavky
  Rozpočtovanie výdavkov ŠR
  Dotácie zo ŠR (súlad so zákonom)
  Aké faktory ovplyvňujú výšku príjmov ŠR
  Faktory, ktoré ovplyvňujú výdavky ŠR
  Rozpočtové opatrenia
  Rozpočtové rezervy ŠR
  Rozpočtové provizórium
  Štátne finančné aktíva
  Vojnový rozpočet
  Štátny záverečný účet obsahuje
  Funkcie verejných financií
  Funkcie štátneho rozpočtu
  Teórie o štátnom rozpočte
  Štátny dlh
  Rozpočty územno-správnych celkov
  Zdroje financovania územnej samosprávy
  Obec - príjmy
  Príjmy rozpočtu obce (vlastné)
  Príjmy rozpočtu obce (cudzie)
  Výdavky obcí
  Formy presunu peňažných prostriedkov medzi šr a miestnymi rozpočtami
  Metódy zostavovania rozpočtov nižších vládnych úrovní
  Rozpočet VÚC
  Rozpočet Európskej únie
  Pravidlá zostavovania rozpočtu EÚ
  Rozpočtový proces v EÚ
  Princípy zostavovania rozpočtu EÚ
  Príjmy rozpočtu EÚ
  Výdavky rozpočtu EÚ
  Štátne fondy
  Environmentálny fond
  Národný jadrový fond
  Štátny fond rozvoja bývania
  Rozpočet slovenského pozemkového fondu
  Fond národného majetku
  Rozpočet Sociálnej poisťovne
  Rozpočet zdravotných poisťovní
  Rozpočty verejných vysokých škôl
  Rozpočet Slovenskej Konsolidačnej a.s.
  Rozpočet Slovenskej televízie a rozhlasu
  Rozpočet rozhlasovej a televíznej spoločnosti, s.r.o.
  Rozpočet Tlačovej agentúry SR
  Rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Rozpočet Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
  Audiovizuálny fond
  Čl. 5 – pravidlá rozpočtovej zodpovednosti
  Ustanovenia začnú platiť v roku 2028 – čl. 11
  Prechodné ustanovenia platné do 9.12.2017 – čl. 12
  Euroval