Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Poznámky z Pracovného práva

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42215
Posledná úprava
08.06.2013
Zobrazené
710 x
Autor:
domiinika
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pracovné právo
Aby spoločnosť fungovala musí byť usporiadaná. Právo je súhrn pravidiel, ktoré regulujú spoločnosť. V našej spoloč¬nosti právo reguluje spoločenské vzťahy. 
Pre pracovné právo je typické, že reguluje spoločenské vzťahy, ktoré súvisia s prácou. Ide o reguláciu ľudských vzťa¬hov, ktoré vykonávajú ľudia, ktorí sú slobodní. Normy pracovného práva regulujú spoločenské vzťahy pri výkone závislej práce.
Závislá práca, je taká ktorú vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa, pričom túto prácu vykonáva v istej ekonomic¬kej a organizačnej podriadenosti.
Ekonomická podriadenosť znamená, že zamestnanec pracuje pre zamestnávateľa za mzdu. Mzda je pre zamestnanca zdrojom jeho živobytia a istá kompenzácia za jeho prácu. Organizačná podriadenosť znamená, že zamestnanec pracuje pre zamestnávateľa podľa jeho pokynov, v jeho mene, v jeho prospech, na jeho zodpovednosť a s jeho výrobnými prostriedkami.
Pracovné právo je relatívne samostatné právne odvetvie, t. j. že upravuje tú oblasť, ktorú neupravuje žiadne iné právo, vychádza však z Ústavy a z i. práva napr. súvisí s finančným právom, občianskym právom, trestným právom a i.

Pracovné právo je relatívne samostatné právne odvetvie právneho poriadku SR, ktoré pozostáva zo súhrnu právnych noriem, ktoré regulujú spoločenské pracovné vzťahy predovšetkým pri výkone závislej práce.

Vývoj pracovného práva
1965 bol prijatý Zákonník práce (Zákon č. 65/1965), ktorí nadobudol účinnosť 1.1. 1966 – pracovné právo sa stalo kodifikovaným odvet¬vím.
Obdobie komunizmu – centralizovaný systém
1989 zásadným spôsobom sa mení právo, rozvíja sa aj súkromné vlastníctvo....

Kľúčové slová:

pracovné právo

pracovno právne vzťahy

pracovný pomer

dovolenka

zodpovednosť za škodu

kolektívne pracovné právo

druhy pracovného pomeruObsah:
 • Pracovné právo
  Vývoj pracovného práva
  Predmet pracovného práva
  Úlohy pracovného práva
  Pramene pracovného práva
  Pôsobnosť pracovného práva
  Zásady pracovného práva
  Pracovnoprávne vzťahy
  Klasifikácia pracovnoprávnych vzťahov
  Prvky pracovnoprávnych vzťahov
  Pracovnoprávne skutočnosti
  Formálne a neformálne právne úkony
  Právne udalosti
  Pracovný pomer
  Druhy pracovného pomeru
  Prvky pracovného pomeru
  Vznik pracovného pomeru
  Zmeny pracovného pomeru
  Skončenie pracovného pomeru
  Pracovný čas
  Doba odpočinku
  Dovolenka
  Zodpovednosť za škodu
  Kolektívne pracovné právo
  Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – doplnkové formy mzdy
  Zamestnanecké vzťahy vo verejnej a štátnej službe

Zdroje:
 • Prednášky prof. Kurila