Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 754   projektov
13 nových

Poznámky z Podnikateľského rizika

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43631
Posledná úprava
31.12.2013
Zobrazené
1 169 x
Autor:
dk3011
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Charakteristické znaky úspešného podniku
Základné predpoklady úspešného podniku

-zárukou trvalého úspechu podniku je prispôsobovanie sa
-každá zmena so sebou prináša riziko
-základným cieľom riadenia procesu plánovanej zmeny v podniku je jej úspešné uskutočnenie - riziko z neúspechu pri uskutočňovaní zmeny sa musí znižovať najmenšiu možnú mieru
-riadenie zmien má väzbu na riadenie rizík a metódy znižovania rizík v podnikateľskom prostredí
Základné faktory podmieňujúce úspech podniku
Rôzne prístupy k hodnoteniu úspešnosti podniku:
-koncepcia dokonalých podnikov (Peters, Waterman) -koncepcia kritických faktorov (Chung)
-koncepcie kritických faktorov na základe systémových prístupov -tzv. modely excelencie EFQM
-pyramída desiatich faktorov úspechu podniku v globalizovaných podmienkach (Schnabel) - berie do úvahy aj okolie podniku

A. Koncepcia dokonalých podnikov
Úspešný podnik je ovplyvňovaný 7 vnútornými, vzájomne súvisiacimi faktormi, ktoré sa musia rovnomerne rozvíjať:
-stratégia podniku; štruktúra podniku; spolupracovníci; schopnosti; štýl riadenia podniku; systémy a postupy podniku; zdieľané hodnoty (kultúra) podniku
Tieto faktory úspechu definujú tzv. rámec 7S faktorov konzultačnej firmy McKinsey.

A.1 Stratégia podniku Stratégia firmy vychádza:
- z vízie podniku (predstava majiteľov) - z konkrétneho poslania podniku (výroba, poskytovanie služby)
Hierarchická sústava stratégií podniku (nadväzujú na seba): -podnikateľská (corporate) stratégia -obchodné (business) stratégie
-funkčné stratégie (stratégia rozvoja jednotl ivých funkcií vo firme), napr.: marketingová stratégia; stratégia riadenia výroby; stratégia informačných systémov a technológií; finančná stratégia; stratégia riadenia ľudských zdrojov; stratégia vedecko-technického rozvoja.
Základné typy stratégií podniku
Východisko: podstatou každej stratégie je určitá konkurenčná výhoda - potrebné vybrať určitú konkurenčnú výhodu na trh:
-základné konkurenčné výhody:nízke náklady a odlišnosti.
Možné stratégie (na získanie nadpriemernej výkonnosti):
1. stratégia vodcovského postavenia - v nízkych nákladoch (cost leadership strategy) - zameranie na nízke náklady pri nízkej cene výrobkov alebo služieb
2. stratégia odlišnosti (differentiation strategy) - zameranie na poskytovanie odlišných výrobkov alebo služieb / lepšie výrobky alebo služby za rovnakú cenu ako konkurencia)
Zameranie na celé odvetvie (resp. na niekoľko jeho segmentov
3. fokus stratégie, stratégia cielenej diferenciácie (focus strategy) - dva varianty:
-stratégia zamerania na náklady a -stratégia zamerania na odlíšenie
Zameranie na úzky segment niektorého odvetvia
Stratégia zameraná na nižšie náklady - dve možnosti:
-stratégia vodcovského postavenia v nízkych nákladoch (na dosiahnutie minimálnych nákladov v celom odvetví)
-stratégia zameraná na minimalizáciu nákladov (na dosiahnutie čo najnižších nákladov)

A.2 Organizačná štruktúra podniku
Základná úloha - optimálne rozdelenie úloh, kompetencií a právomoci v rámci podniku. Typy:
...

Kľúčové slová:

podnikateľské riziko

úspešny podnik

kríza podniku

manažment podnikateľského rizika

EWRM

riadenie rizík

manažment rizikaObsah:
 • Charakteristické znaky úspešného podniku
  Základné predpoklady úspešného podniku
  Základné faktory podmieňujúce úspech podniku
  A. Koncepcia dokonalých podnikov
  A.1 Stratégia podniku Stratégia firmy vychádza:
  Základné typy stratégií podniku
  Stratégia zameraná na nižšie náklady - dve možnosti:
  A.2 Organizačná štruktúra podniku
  A.3 Informačné systémy
  A.4 Štýl riadenia
  A.5 Spolupracovníci
  Tzv. majstri zmien
  A.6 Zdieľané hodnoty (kultúra) podniku
  A.7 Schopnosti
  Príčiny neúspechu v podnikaní
  Kríza podniku
  Kríza podniku - zdroje krízy:
  Základné teoretické východiská podnikateľských rizík.
  Rôzne prístupy k definovaniu rizika
  Pojem riziko v ekonómií
  Z hľadiska riadenia podnikateľských rizík
  S rizikom sú spojené dva pojmy:
  Podľa stavu poznania rozlišujeme:
  Podľa podoby dôsledkov rizika
  Definícia rizika sa neustále vyvíja
  Tri podoby rizika
  Riziko ako vplyv neistoty na príležitosti
  Riziko ako vplyv neistoty na plánované výsledky podniku
  Riziko ako vplyv neistoty na bezpečnosť
  Komplex bezpečnostných opatrení na zníženie vplyvu neistoty/rizika
  Kategórie rizika
  Manažment podnikateľského rizika
  Význam manažmentu rizika
  Manažment rizika
  Úspešnosť riadenia rizík
  Princípy manažmentu rizika
  Princípy manažmentu rizika podľa normy ISO 31000:2009
  Odporúčania na dosiahnutie účinnosti riadenia rizík vo forme princípov v norme ISO 31000:2009
  Normy pre manažment rizika
  Norma STN 010380 Manažérstvo rizika
  Manažérstvo rizika (ako definuje norma)
  Risk Management Standard
  Coso ERM
  Norma ISO 31000:2009, ISO Guide 73:2009 a ISO/IEC 31010:2009
  Norma ISO 31000:2009 manažment rizika - princípy a smernice
  Iso Guide 73:2009
  ISO/IEC 31010:2009 manažment rizika - hodnotenie rizík
  Nové koncepcie manažmentu rizika
  Zameraný na minimalizáciu negatívnych dôsledkov rizika
  Použitie derivátov
  Produkty poistného trhu
  Vývoj manažmentu rizika
  Nové kategórie manažmentu rizika
  Cieľ nových koncepcií manažmentu rizika
  Manažment podnikateľského rizika
  Podnikový manažment rizika
  Celopodnikový manažment rizika
  Porovnanie koncepcií manažmentu rizika
  Základné princípy manažmentu rizika
  EWRM v novej / znalostnej ekonomike
  Implementácia EWRM
  Dobre pripravený systém EWRM je schopný
  Riadenie podnikateľského rizika. Vzťah riadenia zmien a riadenia rizík
  Zmeny vo firme a riziko
  Základné vymedzenie procesu riadenia rizika a jeho etáp
  Stratégia riadenia rizika
  Politika riadenia rizika
  Plán riadenia rizika
  Úlohy a zodpovednosti pri riadení rizika
  Budovanie kultúry riadenia rizík
  Metódy a techniky riadenia rizika v podniku
  Komunikácia a konzultácie
  Analýza podnikateľského rizika
  Vnútorné súvislosti -
  Identifikácia rizika
  Zdroj rizika
  Základné pojmy analýzy rizík
  Riziko
  Všeobecný postup analýzy rizík
  Typy analýz rizík z hľadiska zamerania:
  Predbežná analýza
  Typy analýz z hľadiska charakteru výstupov:
  Analýza faktorov rizika
  Mapovanie rizika
  Meranie podnikateľského rizika
  Objektívna a subjektívna pravdepodobnosť
  Objektívna pravdepodobnosť
  Subjektívna pravdepodobnosť
  Deterministické a stochastické prístupy:
  Expertné stanovenie rozdelení pravdepodobnosti:
  Hodnotenie podnikateľského rizika. Rozhodovanie v podmienkach rizika. Posudzovanie rizika
  Metódy posudzovania rizika
  Vyhodnotenie rizika
  Metódy posudzovania rizík
  Posudzovanie rizika pre potreby rozhodovania o výbere variantu
  Rozhodovacie procesy:
  Rozhodovanie v podmienkach rizika
  Postoj rozhodovateľa k riziku
  Postoj rozhodovateľa k riziku
  Spôsoby priameho merania averzie k riziku
  Znižovanie podnikateľského rizika
  Metódy znižovania podnikateľského rizika
  Ofenzívne riadenie firmy
  Redukcia rizika
  Diverzifikácia
  Pružnosť firmy
  Spolupodieľanie sa na riziku