Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Poznámky z environmentálneho manažérstva

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44763
Posledná úprava
06.03.2014
Zobrazené
813 x
Autor:
peter.brehovsky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Životné prostredie, statická def. : „súbor faktorov nutných k životu určitého organizmu“.
Životné prostredie, dynamická def. : časť sveta, s ktorou je živý organizmus v stálej interakcii, to znamená, ktorú používa, mení a ktorej sa musí prispôsobovať.
Systémový prístup k definícii životného prostredia
• zdôrazňuje nutnosť pristupovať k jeho štúdiu holisticky, t.j. študovať ho ako celok a snažiť sa nájsť a porozumieť všetkým existujúcim väzbám a zákonitostiam medzi jednotlivými prvkami,
• umožňuje rozdelenie celkového systému na jednotlivé vzájomne spolu súvisiace subsystémy,
• Hranice systému sa môžu určovať ľubovoľne, ale výhodné je zvoliť ich tak, aby napr. zodpovedali prirodzeným hraniciam,
• Prvky, ktoré sú mimo hraníc zvoleného systému, vytvárajú tzv. okolie systému,
Ekologické zákony sú prírodné (biologické) zákony, t.j. zákony, ktoré odrážajú dianie v prírode, v ekosystémoch a existujú nezávisle od vôle človeka, spoločenského a štátneho zriadenia.
Človek ich môže spoznávať, rešpektovať a využívať, ale nemôže ich meniť. Môže ich len v súlade s rozširovaním poznatkov upresňovať.
Environmentálne zákony sú spoločenské zákony, týkajúce sa problematiky životného prostredia. To znamená, že sa jedná o zákony, ktoré sa môžu v závislosti od spoločenského zriadenia alebo polohy a charakteru štátu meniť. Závisia od spoločenských faktorov, politických a ekonomických podmienok, životnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, miery vzdelanosti, a podobne. Človek ich môže a niekedy, v závislosti od meniacich sa podmienok a úrovne poznania, aj musí, meniť.

Kľúčové slová:

Environmentálne manažérstvo

ekonomické procesy

životné prostredie

ekológia

povrchové vodyObsah:
 • 1. Definujte pojmy: životné prostredie, systémový prístup k definícii životného
  prostredia, ekológia a environmentalistika.
  2. Popíšte vývojové etapy medzi prírodou a ekonomickým reprodukčným
  procesom.
  3. Popíšte prístup organizácií k ochrane životného prostredia.
  4. Charakterizujte základné pojmy z oblasti životného prostredia.
  5. Čo rozumieme po systémom environmentálneho manažérstva a popíšte prečo
  je potrebné riadiť organizáciu s ohľadom na životné prostredie.
  6. Charakterizujte environmentálnu politiku a postup jej tvorby, špecifikujte zásady
  štátnej environmentálnej politiky.
  7. Charakterizujte európsku integrovanú produktovú politiku (IPP).
  8. Charakterizujte zelené obstarávanie, čistú produkciu.
  9. Popíšte princípy a fungovanie ekodizajnu a účel zeleného marketingu.
  10. Zadefinujte štandardy environmentálneho manažérstva ISO a EMAS, popíšte
  časti normy 14001 : Predmet normy, Definície, Všeobecné požiadavky,
  Plánovanie
  11. Popíšte časti normy 14001 : Zavedenie a prevádzka, Kontrola a nápravná
  činnosť, Preskúmanie manažmentom a aký je vzťah medzi normami ISO 14001
  a ISO 9001
  12. Charakterizujte systém EMAS v SR
  13. Charakterizujte environmentálny audit, účel, cieľ, program auditu, komunikácia
  v procese auditu, efektívna komunikácia a jeho priebeh v systéme EMAS.
  14. Čo je hodnotenie životného cyklu výrobku a aké má fázy.
  15. Popíšte postup ako robiť hodnotenie životného cyklu výrobku.
  16. Čo sú environmentálne značky a vyhlásenia a aké sú základné zásady.
  17. Popíšte ciele environmentálnych značiek a vyhlásení, a základné
  charakteristiky (kľúčové otázky).
  18. Popíšte aké sú typy environmentálneho označovania.
  19. Charakterizujte proces EIA a popíšte kroky : 1. krok - Zámer, 2. krok -
  Zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti, 3. krok - Rozsah
  hodnotenia navrhovanej činnosti a časový harmonogram, 4. krok - Správa
  o hodnotení činnosti
  20. Charakterizujte proces EIA a popíšte kroky : 5. krok - Odborný posudok
  k navrhovanej činnosti, 6. krok - Záverečné stanovisko z posúdenia
  navrhovanej činnosti, 7. krok - RozhRozhodovanie o povolení navrhovanej činnosti,
  8. krok - Poprojektová analýza

Zdroje:
 • Poznámky z prednášok z environmentálneho manažérstva