Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 210   projektov
21 nových

Poznámky - Didaktika odborného výcviku

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39560
Posledná úprava
19.02.2012
Zobrazené
744 x
Autor:
aja06
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Ako chápeme význam slova didaktika?
Slovo didaktika je odvodené z gréckeho slova didaskein, čo v preklade znamená vyučovať, poučovať, učiť sa , nechať sa poučovať. Korene didaktiky siahajú hlboko do staroveku (SOKRATES, PLATÓN, QUINTILIANUS, ARISTOTELES). V priebehu vývoja nadobudla didaktika rôzne podoby a bola tiež rozlične chápaná a vysvetľovaná.

2) Ako chápeme význam slova didaktika v pedagogike?
Pri definovaní pojmu didaktika, vedeckí pedagogickí pracovníci vychádzajú z toho, že hlavnou oblasťou výchovy a vzdelávania žiakov je vyučovanie ako plánovaný, organizovaný a cieľavedomý výchovno-vzdelávací proces riadený pedagógom. Vo vyučovacom procese sa systematicky odovzdávajú poznatky prostredníctvom učiteľa žiakom, ktorí si postupne osvojujú vedomosti a zručnosti v zmysle učebných osnov.  

3) Základné pojmy pre didaktiku odborného výcviku sú
• pracovná zručnosť
• pracovný návyk
• pracovný úkon
• pracovná operácia 
...

Kľúčové slová:

odborný výcvik

didaktika

didaktika odborného výcvikuObsah:
 • 1) Ako chápeme význam slova didaktika?
  2) Ako chápeme význam slova didaktika v pedagogike?
  3) Základné pojmy pre didaktiku odborného výcviku sú
  4) Čo patrí medzi dôležité zložky didaktiky odborného výcviku
  5) Koho považujeme za tvorcu prvého didaktického systému?
  6) Kde nájdeme prvú ucelenú sústavu pravidiel učenia sa prácou?
  7) Komenského 11 pravidiel:
  8) (S akými - ktorými činiteľmi sa stretneme vo vyučovacom procese predmetu odborný
  9) Aké podmienky poznáme pri výchovno–vzdelávacom procese predmetu odborný výcvik.
  10) Čo patrí medzi vonkajšie podmienky pri výchovno – vzdelávacom procese?
  11) Čo môžeme zahrnúť medzi vnútorné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu?
  12) Čo rozumieme pod pojmom cieľ?
  13) Čo je cieľom výučby?
  14) Popíš cieľ odborného výcviku podľa I. Krušpána
  15) Aké úlohy má plniť vyučovací proces na odbornom výcviku?
  16) Ako rozdeľujeme špecifické cile podľa psychologických procesov učiacich sa žiakov?
  17) K čomu dospeje jednotlivec dosiahnutím čiastkových cieľov?
  18) Popíšte hierarchiu výchovno-vzdelávacích cieľov na odbornom výcviku:
  19) Majstri by si mali uvedomiť veľký význam cieľov a formulovať ich tak, aby kládli dôraz na
  20) Ktorá taxonómia je vhodná na učenie odborného výcviku?
  ...
  26) Čo musí prebiehať medzi žiakom a vyučujúcim, aby bol dosiahnutý výchovno–vzdelávací
  27) Ktoré činiteľe vstupujú do vzťahu medzi vyučujúcim a žiakom a ovplyvňujú ho?
  28) Ktoré zásady má dodržiavať majster odborného výcviku?
  ...
  32) Čo patrí k povinnej dokumentácii majstra odborného výcviku
  33) Čo zahŕňa odporúčanú pedagogickú dokumentáciu?
  34) Aké štýly vyučovania poznáme?
  35) Čo je sabareflexia?
  36) Vymenujte funkcie sebareflexie:
  37) Popíš poznávaciu funkciu
  38) Popíš Spätnoväzbovú funkciu
  39) Popíš Rozvíjajúcu funkciu
  40) Popíš Funkciu preventívnu
  ...
  41) Popíš Relaxačnú funkciu
  42) Popíš faktory tvorivosti
  43) Úrovne tvorivosti:
  44) Fázy kreatívneho procesu:
  45) Rozvíjanie tvorivosti v škole podľa L. Ďuriča (1991) závisí od štyroch základných
  46) Faktory rozvoja tvorivosti