Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Kriminalistika - poznámky 4. ročník

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41441
Posledná úprava
26.01.2013
Zobrazené
2 468 x
Autor:
majka88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jednoducho písané poznámky z Kriminalistickej techniky pre 4. ročník, letný semester

1. Predmet kriminalistiky samostatná veda. Postavenie vychádza z vymedzenia jej skúmania, čím sa zaoberá, t.j. z vymedzenia objektov materiálneho sveta, ktoré je schopná poznávať prostredníctvom svojich metód.Kriminalistika skúma nasledujúce reálne objekty materiálneho sveta: trestné činy a ich následky; páchateľov TČ; činnosť páchateľov TČ; činnosť pracovníkov polície, prokuratúry a súdov; činnosť znalcov a znaleckých inštitúcií; obete trestných činov.
Zákonitostí objektívneho sveta : - zákonitosti vzniku, trvania a zániku kriminalistických stôp, iných súdnych dôkazov a KRI o spáchaných TČ
- zákonitosti vyhľadávania, zaisťovania, zhromažďovania, skúmania a využívania krim. stôp, iných súdnych dôkazov a KRI.
Špecifický predmet kriminalistickej vedy tvoria nasledujúce okruhy zákonitosti objektívneho sveta:
- zákonitosti vzniku, trvania a zániku kriminalisticky relevantnýchinformácií (dôkazného a nedôkazného charakteru),
- zákonitosti vyhľadávania, fixácie a zhromažďovania kriminalisticky relevantných informácií,
- zákonitosti vydeľovania kriminalistickyrelevantných informáciíz ich hmotného nositeľa alebo špecifického prostredia,
- zákonitosti vzniku, analýzy a riešenia kriminalistických situácií
- zákonitosti analýzy, interpretácie, hodnotenia a využívania KRI v záujme rýchleho, úplného a objektívneho odhaľovania, vyšetrovania a prevencie trestných činov. Kriminalisticky relevantná udalosť - základné druhy kriminalisticky relevantných udalostí: trestné činy (prečiny a zločiny); priestupky; iné spoločensky nežiaduce udalosti; iné spoločensky zaujímavé javy, ktoré je možné skúmať kriminalistickými metódami.
základné prvky kriminalisticky relevantnej udalosti : Objekt, na ktorý sa pôsobilo a ešte sa pôsobí; Pôsobiaci objekt; Povaha pôsobenia; Zmeny, Kriminalisticky relevantná informácia - Kriminalisticky relevantná informácia je každá informácia ktorá sa týka okolností vzniku, priebehu a zániku kriminalisticky relevantnej udalosti.Za KRI je možné považovať informácie: nachádzajúce sa v kriminalistických stopách; nachádzajúce sa mimo kriminalistických stôp.Ku KRI je možné zaradiť predovšetkým nasledovné informácie: o mieste a čase vzniku kriminalisticky relevantnej udalosti; o spôsobe spáchania a utajovania danej udalosti; týkajúce sa osoby páchateľa, resp. spolupáchateľov; týkajúce sa poškodeného (obetí) a pod.

Kriminalistické objasňovanie -je proces aplikácie kriminalistických metód na odhaľovanie, objasňovanie a prevenciu KRU
Medzi základné formy kriminalistického objasňovania patria: odhaľovanie kriminalisticky relevantných udalostí; procesné objasňovanie kriminalisticky relevantných udalostí; predchádzanie kriminalisticky relevantným udalostiam.

2. Systém kriminalistiky
predstavuje vnútorné členenie poznatkov kriminalistickej vedy, je daný objektívne a vychádza z vymedzenia predmetu kriminalistickej vedy a má nasledovnú štruktúru: 
1. všeobecná teória kriminalistiky, -Všeobecné teoretické otázky kriminalistickej vedy a praxe
2. kriminalistické metódy procesu kriminalistického objasňovania - Metódy procesu poznania trestných činov a iných kriminalistických relevantných udalostí:
- kriminalistická technika -jednotlivé metódy kriminalistickotechnickej a expertíznej činnosti: - kriminalistická taktika -jednotlivé metódy kriminalistickej praxe kriminalistickotaktického charakteru

Kľúčové slová:

kriminalistická technika

kriminalistika

trestný čin

kriminalistické stopy

kriminalistická identifikácia

kriminalistická dokumentácia

daktyloskopia

trasológiaObsah:
 • Predmet kriminalistiky
  Systém kriminalistiky
  Metódy kriminalistiky

  ZÁKLADNÉ KRIMINALISTICKÉ KATEGÓRIE
  Pojem spôsob páchania trestného činu
  Komponenty páchania trestného činu
  Analýza spôsobu páchania trestného činu vzhľadom na osobu páchateľa
  Determinovanosť spôsobu páchania trestného činu.
  Význam spôsobu páchania trestného činu pre kriminalistiku

  KRIMINALISTICKÉ STOPY
  Podstata a pojem stopy v kriminalistike
  Klasifikácia kriminalistických stôp
  Význam a hodnota kriminalistických stôp

  KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKÁCIA
  Podstata a pojem kriminalistickej identifikácie
  Objekty kriminalistickej identifikácie
  Druhy kriminalistickej identifikácie
  Spôsoby kriminalistickej identifikácie a jej výsledky
  Výsledky procesu kriminalistickej identifikácie

  KRIMINALISTICKÁ DOKUMENTÁCIA
  Kriminalistická dokumentácia
  Metódy kriminalistickej praktickej činnosti:

  KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIA
  Základné daktyloskopické pojmy a zákonitosti
  Vznik a druhy daktyloskopických stôp
  Vyhľadávanie, zviditeľňovanie a zaisťovanie daktyloskopických stôp
  Daktyloskopické zbierky
  Kriminalisticko – daktyloskopická identifikácia

  PORTRÉTNA IDENTIFIKÁCIA
  Pojem, podstata a objekty skúmania portrétnej identifikácie
  Základné spôsoby získavania informácií o vonkajších znakoch objektu opisovania
  Ďalšie metódy identifikácie osôb

  KRIMINALISTICKÁ BIOLÓGIA
  Pojem, metódy a objekty kriminalistickej biológie
  Vyhľadávanie biologických stôp
  Zásady zaisťovania biologických stôp
  Skúmanie biologických stôp a ich identifikácia

  KRIMINALISTICKÁ TRASOLÓGIA
  Pojem a objekty kriminalistickej trasológie
  Rozdelenie trasológických stôp
  Vyhľadávanie, zviditeľňovanie a zaisťovanie trasológických stôp
  Kriminalistická identifikácia podľa trasologických stôp

  MIKROSTOPY
  Pojem a klasifikácia mikrostôp
  Vyhľadávanie a zaisťovanie mikrostôp
  Spôsoby zaisťovania mikrostôp.

  KRIMINALISTICKÁ MECHANOSKOPIA
  Pojem, význam a objekty kriminalistickej mechanoskopie
  Nástroje
  Vznik a klasifikácia mechanoskopických stôp
  Identifikácia

  KRIMINALISTICKÁ BALISTIKA
  Pojem a objekty kriminalistickej balistiky
  Základná ternimológia
  Vyhľadávanie a zaisťovanie balistických stôp
  Kriminalistická identifikácia podľa balistických stôp
  Identifikácia zbrane podľa vystrelených nábojníc a striel.