Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Cestovný ruch a geografia

«»
Prípona
.doc
Typ
esej
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41256
Posledná úprava
23.12.2012
Zobrazené
2 327 x
Autor:
dominika.palkov6
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Cestovný ruch a geografia
Cestovný ruch patrí medzi prosperujúce odvetvia v hospodárskom a sociálnom meradle s vysokou dynamikou rozvoja. Ako odvetviu mu v medzinárodnom meradle, hneď po obchode s ropou a automobilmi patrí tretie miesto. Vo svetovom meradle tvorí cestovný ruch každé desiate pracovné miesto. Predovšetkým má poznávací a zdravotný význam.

Podľa WTO (World Tourism Organisation), čiže svetovej organizácie cestovného ruchu je cestovný ruch činnosťou ľudí spočívajúcou v cestovaní a pobyte mimo miesta ich obvyklého pobytu po dobu kratšiu ako jeden ucelený rok za účelom využitia voľného času, obchodu a za inými cieľmi, nie však za účelom vykonávania zárobkovej činnosti. Ďalší Kolektív autorov uvádza, že cestovný ruch predstavuje také ľudské aktivity, ktoré vytvárajú spojenie medzi ľuďmi bez geografických hraníc štátov. Je to dočasné premiestnenie ľudí do iného regiónu, krajiny, kontinentu s cieľom uspokojiť rozličné potreby účastníkov cestovného ruchu. Predstavuje aktivity, ktoré súvisia s cestovaním ľudí.

Ako môžeme vidieť, obe tieto definície cestovného ruchu sú po formálnej stránke rozdielne, ale obsahovo vyzdvihujú jeho podstatu. Táto podstata spočíva v tom, že ľudia ako účastníci cestovného ruchu dočasne menia pobyt v inom konkrétnom prostredí, prevažne vo voľnom čase za účelom oddychu, no nezriedka aj za účelom povinnosti ako je napríklad cestovanie na služobnú cestu.

Geografia a cestovný ruch sú navzájom úzko späté. Geografia skúma krajinu ako takú. Predmetom výskumu geografie je výskum jednotlivých častí geosféry, to znamená krajinných celkov rôznej veľkosti (od doliny po rozľahlé horské masívy, či veľkomestá). Sú navzájom prepojené zložitými vzťahmi. Geografia sa zaoberá výskumom geomorfológie, ktorá študuje reliéf krajiny, hydogeografie, ktorá skúma vodstvo, klimatogeografie skúmajúcej podnebie , pedogeografie zaoberajúcej sa výskumom pôdy a biogeografie, ktorá skúma rastlinstvo a živočíšstvo danej krajiny...

Kľúčové slová:

esej

cestovný ruch

geografia

rozvoj cestovného ruchu

Slovensko a cestovný ruch

WTOObsah:
 • 1 Cestovný ruch a geografia
  1.1 Predpoklady rozvoja cestovného ruchu
  1.2 Kategórie stredísk cestovného ruchu
  1.3 Slovensko a cestovný ruch – regionálna geografia cestovného ruchu
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • BOROVSKÝ, J. – SMOLKOVÁ, E. – NIŇAJOVÁ, I.: Cestovný ruch trendy a perspektívy. Iura Edition. 280 s. ISBN 978-80-8078-215-3
 • KOLEKTÍV.: Služby a cestovný ruch. vyd. SPRINT Bratislava, 2001. 523 s. ISBN 80-88848-78-4
 • KOLEKTÍV: Špecifiká a efekty v cestovnom ruchu. vyd. SPRINT Bratislava, 1996. 271 s. ISBN 80-767122-8-4
 • NOVACKÁ, Ľ. - KULČAKOVÁ, M. : Klient v cestovnom ruchu. vyd. EUROUNION, Bratislava, 1996, ISBN 80-85568-60-8
 • NOVÁCKA, Ľ. - KOLEKTÍV.: Cestovný ruch, technika služieb delegát a sprievodca. vyd. EKONÓM, 2011. 471 s. ISBN 978-80-225-3237-2
 • NOVÁCKA, Ľ. - KOLEKTÍV.: Sprievodca a delegát v cestovnom ruchu. vyd. EKONÓM, 2007. 380 s. ISBN 978-80-225-2342-4
 • ORIEŠKA, J. : Služby cestovného ruchu. vyd. Banská Bystrica, 1998, ISBN 80-8055-110-3
 • SLOVENSKÝ ZVAZ VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU, AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA: Rozvoj vidieckej turistiky v Strednej Európe. vyd. KARTPRINT, Bratislava, ISBN 80-967234-5-6
 • http://www.vasaeuropa.sk