Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Vplyv organizačných zmien na atmosféru pracoviska v ozbrojených silách Slovenskej republiky

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3616
Posledná úprava
04.05.2017
Zobrazené
4 443 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca sa zaoberá problematikou vplyvov organizačných zmien na atmosféru pracoviska v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Analyzuje súčasný stav v tejto problematike. Skladá sa z troch hlavných častí. V prvej časti rozoberáme základné teoretické východiská organizačných zmien a ich dopad na riadenie ľudských zdrojov. V druhej časti analyzujeme dopad organizačných zmien na OS SR. V tretej časti sme spracovali sociologický prieskum vplyvov organizačných zmien na atmosféru pracoviska v OS SR.

Kľúčové slová:

manažment

personálny manažment

riadenie ľudských zdrojov

organizácia

organizačné zmeny

organizačná kultúra

profesionalizácia

transformačné zmenyObsah:
 • Úvod 11

  1. Základné teoretické východiska organizačných zmien a ich dopad na riadenie ľudských zdrojov 13
  1.1 Predmet manažmentu a jeho subjekty 16
  1.1.1 Definovanie manažérskej práce 20 20
  1.1.2 Funkcie vrcholových manažérov pri uskutočňovaní zmien 21
  1.1.3 Sociálna zodpovednosť vrcholových manažérov a sociálna citlivosť 22
  1.2 Personálny manažment ako rozhodujúci faktor zmien v organizácii 23
  1.2.1 Funkcie personálneho manažmentu a jeho podiel na zmenách 24
  1.2.2 Úlohy personálneho manažmentu a jeho podiel na zmenách 29
  1.2.3 Personálna stratégia a politika 33
  1.3 Organizačné zmeny ako súčasť práce každého manažéra 36
  1.3.1 Organizačná kultúra a jej vplyv na zmeny v organizácii 40
  1.3.2 Vplyv zmien na organizačné správanie 43

  2. Dopad organizačných zmien na os sr 50
  2.1 Uskutočňované zmeny v os sr 52
  2.1.1 Vojenská stratégia sr 52
  2.1.2 Reforma os sr - model 2010 55
  2.1.3 Súčasná organizačná štruktúra os sr 57
  2.1.4 Profesionalizácia ako najdôležitejší faktor organizačných zmien v os sr 63
  2.1.5 Modernizácia os sr 66
  2.2 Personálny manažment os sr ako rozhodujúci prvok reforiem os sr 68
  2.2.1 Manažment vojenského personálu - základná služba manažmentu ľudských zdrojov 69
  2.2.2 Zásady personálneho manažmentu v os sr 70
  2.2.3 Ciele a úlohy manažmentu vojenského personálu 71
  2.2.4 Centralizácia - základný princíp manažmentu vojenského personálu 73
  2.2.5 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov - zdroj transparentnosti v os sr 75
  2.2.6 Organizácia a štruktúra personálneho manažmentu v os sr 76
  2.3 Dôsledky organizačných zmien os sr na atmosféru na pracovisku 80
  2.3.1 Atmosféra pracoviska 81
  2.3.2 Vzťahy na pracovisku 82
  2.3.3 Strata zamestnania 83

  3. Prieskum socialnej atmosféry vplyvom organizačných zmien v podmienkach velog trenčín 87
  3.1 Metodika prieskumu a charakteristika prieskumnej vzorky 87
  3.1.1 Cieľ, predmet a úlohy prieskumu 87
  3.1.2 Pracovné hypotézy 87
  3.1.3 Etapy prieskumu a použité metódy 88
  3.1.4 Lokalita a časový harmonogram 88
  3.1.5 Charakteristika prieskumnej vzorky 88
  3.1.6 Interpretácia výsledkov prieskumu 89
  3.1.7 Štatistické vyhodnotenie dotazníka 89
  3.1.8 Vyhodnotenie výsledkov prieskumu 96
  3.1.9 Závery prieskumu a odporúčanie pre prax 100
  Záver 105
  4. Zoznam použitej literatúry 107
  Prílohy 109

Zdroje:
 • ARMSTRONG Michael: Personálny manažment, Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-614-5
 • ARMSTRONG Michael. 2002 Řízení lidských zdrojú, Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0469-2
 • ARMSTRONG Michael.1995. Jak být ješte lepším manažérem, Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-66-1
 • BLÁHA J., MATEICIUC A., KAŇÁKOVÁ Z. 2005. Personalistika pro malé a strední firmy, Brno: CP Books, a. s.,2005. ISBN 80-251-0374-9
 • BĚLOHLÁVEK František. 1996. Organizační chování, Olomouc: Rubico, s. r. o., 1996. ISBN 80-85839-89-1
 • CRAINER Stuart 2000. Moderní management, Praha: Management press, 2000. ISBN 80-7261-019-8
 • ČUNDERLÍK Dušan 1991. Terminologický slovník pre managerov, Martin: Martis, 1991. ISBN 80-85286-20
 • DONNELY, H. James, GIBSON, L. James, IVANCIEVICH, M. John 2002. Management, Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-7169-422-3
 • DRUCKER, F. Peter. 1999. Výzvy managementu pro 21. století, Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-7261-021-X
 • HELLER Robert. 2005. Príručka manažéra, Bratislava: Ikar, 2005. ISBN 80-551-0882-X
 • KACHAŇÁKOVÁ Anna. 1995. Riadenie ľudských zdrojov , ľudský faktor a úspešnosť podniku, Bratislava: Sprint, 1995. ISBN 80-88848-72-5
 • KOTTER, P. John, COHEN, S. Dan. 2003. Srdce změny. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-095-3
 • KOUBEK, J. 1995. Řízení lidských zdrojú, Praha: Management Press, 1995. ISBN 80-85943-01-8
 • LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kolektív. 2004. Organizační kultúra. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0648-2
 • MAJTÁN, M. a kolektív. 1995. Manažment, Bratislava: Sprint, 1995. ISBN 80-225-0699-0
 • PICHŇA Ján. 1994. Základy personalistiky I., Bratislava: Sofa, 1994. ISBN 80-85752-05-0
 • PICHŇA Ján. 1994. Základy personalistiky I I., Bratislava: Sofa, 1994. ISBN 80-85752-15-8
 • PICHŇA Ján. 1998. Sociológia podniku., Trnava: Petrus, 1998. ISBN 80-96737-9-4
 • ROBINS, P. Stephen, COULTER Mary. 2004. Management, Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0495-1
 • WALKER, J. Alfred a kol. 2003. Moderní personální management, Najnovšie trendy a technológie, Praha: Grada Publishing, 2003 ISBN 80-247-0449-8