Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
10 nových

Sociálno - ekonomické aspekty nezamestnanosti v regióne okresu Skalica

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
121 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11203
Posledná úprava
13.11.2018
Zobrazené
16 328 x
Autor:
pegonet
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Človek už od svojich prvopočiatkov má predurčenú akúsi túžbu vytvárať hodnoty, buď materiálne alebo duchovné. Tento proces umožnil rozvinúť jeho osobnosť a zároveň prispieť k zveľadeniu svojho okolia. Aktívny postoj človeka voči svetu, s cieľom premieňať prírodu podľa svojich potrieb a túžob a vynakladanie energie k zdokonaleniu seba samého a úžitok svojej komunite alebo spoločenstvu možno nazvať prácou. Práca je teda výsadou človeka, prostredníctvom ktorej dosahuje uplatnenie svojho poslania a stáva sa plnšou ľudskou bytosťou. Pre niektorých je práca neoddeliteľnou súčasťou ich existencie, zmysluplnou sebarealizáciou a naplnením života. Je veľmi dôležité rozlišovať medzi prácou a zamestnaním. Aj keď každé zamestnanie je práca, nie každá práca musí predstavovať zamestnanie, môžeme pracovať bez toho, aby sme boli za to platení. K uspokojeniu existenčných ambícií človeka často nie je dôležitá samotná práca, ale platená práca, čiže zamestnanie. Ak niekto príde o zamestnanie, obvykle nehovoríme, že nemá prácu, ale že je nezamestnaný.

Kľúčové slová:

Nezamestnanosť

uchádzač o zamestnanie

miera nezamestnanosti

dôsledky nezamestnanosti

aktívna politika trhu práce

informačné a poradenské služby

príspevky pre UoZ

sociálno-ekonomické aspekty ...Obsah:
 • 1 TEORETICKO-METODOLICKÉ VÝCHODISKÁ POJMU NEZAMESTNANOSŤ
  1.1 Základné pojmy 12 - 13
  1.2 Legislatívne vymedzenie 13 - 16
  1.3 Čo znamená práca pre človeka 16 - 16
  1.4 Príčiny vzniku nezamestnanosti a jej dôsledky 16 - 18
  1.5 Formy nezamestnanosti 18 - 20
  1.5.1 Frikčná nezamestnanosť 18 - 19
  1.5.2 Cyklická nezamestnanosť 19 - 19
  1.5.3 Štrukturálna nezamestnanosť 19 - 19
  1.5.4 Dobrovoľná a nedobrovoľná nezamestnanosť 20 - 20
  2 NEZAMESTNANOSŤ AKO SOCIÁLNO-EKONOMICKÝ PROBLÉM
  2.1 Skupiny so zvýšeným rizikom nezamestnanosti 21 - 21
  2.1.1 Absolventi škôl 21 - 21
  2.1.2 Osoby v preddôchodkovom veku 21 - 22
  2.1.3 Matky s deťmi 22 - 22
  2.1.4 Osoby so zdravotným postihnutím 22 - 23
  2.1.5 Osoby bez kvalifikácie 23 - 23
  2.1.6 Rómske etnikum 23 - 24
  2.2 Dlhodobá nezamestnanosť 24 - 25
  2.3 Sociálne aspekty nezamestnanosti 25 - 25
  2.3.1 Strata sociálneho statusu 25 - 26
  2.3.2 Nezamestnaný človek a jeho fyzické zdravie 26 - 27
  2.3.3 Sociálno-patologické vzťahy nezamestnaných 27 - 27
  2.4 Ekonomické aspekty nezamestnanosti 27 - 27
  2.4.1 Náklady na nezamestnanosť 27 - 28
  2.4.2 Nezamestnaní a životná úroveň 28 - 28
  2.4.3 Únik mozgov 29 - 29
  3 ANALÝZA NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNO-EKONOMICKEJ SITUÁCIE V REGIÓNE OKRESU SKALICA
  3.1 Popis okresu a základné geografické údaje 30 - 30
  3.1.1 Demografická charakteristika 31 - 31
  3.1.2 Trh práce 31 - 31
  3.2 Región okresu Skalica a strategické podniky vytvárajúce pracovné miesta 31 - 33
  3.3 Porovnanie vývoja krivky nezamestnanosti v regióne okresu Skalica v jednotlivých mesiacoch roku 2005 34 - 34
  3.4 Miera nezamestnanosti v regióne okresu Skalica v porovnaní s mierou nezamestnanosti SR v jednotlivých mesiacoch roku 2005 35 - 35
  3.5 Výskum : ciele a úlohy, predmet, metódy, účastníci výskumu a stanovenie hypotéz 36 - 38
  3.6 Vyhodnotenie výskumu a hypotéz 39 - 65
  4 OPATRENIA NA ZNIŽOVANIE NEZAMESTNANOSTI V REGIÓNE OKRESU SKALICA
  4.1 Aktívna politika trhu práce na ÚPSVaR v regióne okresu Skalica 66 - 66
  4.1.1 Sprostredkovateľské a poradenské služby pre nezamestnaných 66 - 67
  4.1.2 Akčné plány 67 - 68
  4.1.3 Vzdelávanie (rekvalifikácie) a príprava pre trh práce 68 - 69
  4.2 Podpora zamestnávania formou poskytnutia príspevkov 69 - 69
  4.2.1 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 69 - 70
  4.2.2 Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 70 - 71
  4.2.3 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 71 - 72
  4.2.4 Príspevok na aktivačnú činnosť 72 - 73
  4.2.5 Príspevok na dochádzku za prácou 73 - 74
  4.3 Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 74 - 74
  4.3.1 Chránená dielňa a chránené pracovisko 74 - 74
  4.3.2 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie 75 - 75
  4.3.3 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti 76 - 76
  5 ODPORÚČANIA A NÁVRHY NA ZNIŽOVANIE NEZAMESTNANOSTI V REGIÓNE OKRESU SKALICA 77 - 78
  ZÁVER
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
  PRÍLOHA
  ANOTAČNÝ ZÁZNAM
  RESUMÉ

Zdroje:
 • ALEXY J., BOROŠ, J., SIVÁK, R. : Manažment ľudských zdrojov a organizačné správanie, Bratislava : IRIS, 2004, ISBN 80-89018-59-9
 • BARÁNIK, M., FARKAŠOVSKÁ, M. : Hospodárska politika, Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2001
 • BUCHTOVÁ, B. a KOLEKTÍV : Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální problém, Praha : GRADA Publishing a.s., 2002, ISBN 80-247-9006-8
 • KOLEKTÍV AUTOROV : Poradca 10/2005, Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v platnom znení, str. 48, Žilina : PORADCA, s.r.o., 2005, ISSN 1335-1583
 • KOLEKTÍV AUTOROV : Zákony III/2006, Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení, str. 72, Žilina : PORADCA, s.r.o., ISSN 1335-1583
 • KOLEKTÍV AUTOROV : Zákony II/2006, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, str. 13, Žilina : PORADCA, s.r.o., ISSN 1335-1583
 • KOLEKTÍV AUTOROV : Zákony II/2006, Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, str. 456, Žilina : PORADCA, s.r.o., ISSN 1335-1583
 • KOVÁČIKOVÁ, E. : Poradca 7/2006, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, str. 9, Žilina : PORADCA, s.r.o., 2006, ISSN 1335-1583
 • KRUPINSKI, M. : Nezamestnaní pod lupou, Bratislava : Luventa, 2002, ISBN : 80-88893-84-4
 • MAČUHA, M. : Poradca 3/2006, Nariadenie č. 428/2005 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy, str. 174, Žilina : PORADCA, s.r.o., 2006, ISSN 1335-1583
 • MAREŠ, P. : Nezaměstnanost jako sociální problém, Praha : Sociologické nakladatelství, 1998, ISBN 80-901424-9-4
 • RIEVAJOVÁ, E. : Dlhodobá nezamestnanosť a možnosti jej riešenia, In : Práca a sociálna politika č. 4, 2000