Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Riadenie obežných aktív podniku

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45995
Posledná úprava
31.07.2015
Zobrazené
713 x
Autor:
jozef.r
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pre každý podnikateľský subjekt predstavuje majetok podniku ekonomický úžitok, prínos v budúcnosti. Cieľom práce je objasniť problematiku riadenia obežného majetku a jeho analýzy v praktickej rovine. Riadením a jeho správnym využívaním ním dosiahne zisk. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na teoretické spracovanie riešenej problematiky. Priblížený je pojem majetok podniku, jeho členenie a krytie, bližšie špecifikuje obežný majetok, jeho funkcie a zložky, vysvetľuje význam pracovného kapitálu v podniku. Nasledujúca kapitola menuje modely riadenia obežného majetku. Posledná kapitola v úvode predstavuje analyzovaný podnik, spolu so spôsobmi riadenia jeho obežného majetku vzhľadom na optimálnu výšku zásob, pohľadávok a finančného majetku.

Kľúčové slová:

zásoby

pohľadávky

likvidita

obežný majetok

čistý pracovný kapitál

pracovný kapitál.Obsah:
 • ÚVOD 6
  1. SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 7
  1.1 Majetok podniku 7
  1.1.1 Zdroje krytia majetku 8
  1.2 Obežný majetok 12
  1.2.1 Charakteristika obežného majetku 12
  1.2.2 Štruktúra obežného majetku 13
  1.2.3 Kolobeh obežného majetku 16
  1.3 Význam pracovného kapitálu v podniku 18
  1.3.1 Zásoby 19
  1.3.2 Pohľadávky 20
  1.3.3 Pohotové peňažné prostriedky 23
  1.3.4 Krátkodobé záväzky 24
  1.4 Riadenie obežného majetku 25
  1.4.1 Celková potreba obežného majetku 25
  1.4.2 Riadenie zásob 27
  1.4.3 Riadenie pohľadávok 32
  1.4.4 Riadenie pohotových peňažných prostriedkov 36
  1.4.5 Hodnotenia riadenia obežného majetku podniku ako celku 37
  2. MODELY RIADENIA OBEŽNÉHO MAJETKU 39
  2.1 Modely riadenia zásob 39
  2.2 Modely riadenia peňažných prostriedkov 40
  2.2.1 Baumolov model 40
  2.2.2 Miller-Orrov model 41
  2.3 Modely riadenia pohľadávok 42
  2.3.1 Stanovenie platobných podmienok 43
  2.4 Metodika práce a metódy skúmania 45
  3. RIADENIE OBEŽNÉHO MAJETKU PODNIKU 46
  3.1 Charakteristika vybranej spoločnosti 46
  3.2 Vývoj a štruktúra obežného majetku spoločnosti 46
  3.3 Riadenie zásob 50
  3.4 Riadenie pohľadávok 54
  3.5 Riadenie krátkodobého finančného majetku 61
  3.6 Riadenie pracovného kapitálu 62
  3.7 Zhodnotenie zistených výsledkov a návrh odporúčaní 64
  3.7.1 Riadenie zásob 64
  3.7.2 Riadenie pohľadávok 66
  ZÁVER 71
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 72
  ZOZNAM TABULIEK 74
  ZOZNAM OBRÁZKOV 75
  ZOZNAM GRAFOV 75

Zdroje:
 • CISKO, Š., P. CENIGA a T. KLIEŠTIK. Náklady v logistickom reťazci. Žilina: Edis, 2006. 167 s. ISBN 80-8070-525-9.
 • ČIŽMÁRIK, Pavol a kolektív. Podnikové financie. Banská Bystrica: DUMA, 2005. 201 s. ISBN 80-967833-5-1.
 • FETISOVÁ, E., K. VLACHYNSKÝ, a V. SIROTKA, V. Financie malých a stredných podnikov. Bratislava Iura Edion, 2004. 260 s. ISBN 80-89047-87-4.
 • HAJDÚCHOVÁ, Iveta a ĽUDMILA NEMČOKOVÁ. Základy účtovníctva a evidencie. Zvolen: TU, 2005. 167 s. ISBN 80-2281-418-0.
 • KISLINGEROVÁ, Eva. et al. Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C. H.Beck, 2004. 714 s. ISBN 80-7179-802-9.
 • KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9.
 • KRAĽOVIČ, Jozef a Karol VLACHYNSKÝ. Finančny manažment. 3. vyd. Bratislava: vychádza v edicii EKONOMIA ako 370. publikácia, Iura Edition, 2011, 468 s. ISBN 978-80-8078-356-3
 • KUPKOVIČ, Milan. Podnikové hospodárstvo. Bratislava: Sprint vfra, 2003. 344 s. ISBN 80-88848-08-3.
 • MAJDÚCHOVÁ, Helena a Anna NEUMANNOVÁ. Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Bratislava: Iura Edition, 2009. 244 s. ISBN 978-80-8078-200-9.
 • MAJTÁN, Štefan. Nákup a riadenie zásob. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 77 s. ISBN 80-225-1917-0.
 • MAREK, Pavelka. et al. Studijní pruvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1.
 • MÁZIKOVÁ, Katarína a kolektív. Účtovníctvo. Bratislava: Iura Edition, 2006. 271 s. ISBN 80-8078-088-9.
 • MICHNIK, L., D. ŠIBL a M. SMREKOVÁ. Ekonomická encyklopédia. Bratislava: Sprint, 1995. 630 s. ISBN 80-967122-2-5.
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku 2. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2007. 141 s. ISBN 978-80-210-4496-8.
 • NYVLTOVÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 208 s. ISBN 978-80 247-3158-2.
 • PATAKY, Jozef a Emília ŠKORECOVÁ. Podvojné účtovníctvo pre samoukov. Nitra: Effeta, 2010. 236 s. ISBN 978-80-89245-13-0.
 • RŮČKOVÁ, Patricia. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Grada Publihing, 2007. 120 s. ISBN 978-80-247-1386-1.
 • ŘEZŇAKOVÁ, Mária a kol. Řízení platební schopnosti podniku. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 192 s. ISBN 978-80-247-3441-5.
 • SEDLÁK, Mikuláš. Podnikové hospodárstvo. Bratislava: Iura Edition, 2010. 352 s. ISBN 978-80-807-8317-4.
 • SOUKUPOVÁ, B., A. ŠLOSÁROVÁ a A. BAŠTINCOVÁ. Účtovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 2012. 530 s. ISBN 80-89047-01-7.
 • STERN, Jozef a Andrej DUPAĽ. Logistika. Bratislava: Ekonom, 1999. 325 s. ISBN 80-893550-0-6.
 • SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. aktual. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
 • VALACH, Jozef. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1.
 • VLACHYNSKÝ, Karol. a kol. Podnikové financie. Bratislava: Iura Edition, 2007. 524 s. ISBN 978-80-8078-258-0.
 • ZAJKO, Oto. Vymedzenie pojmov pracovný kapitál a potreba pracovného kapitálu. Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. 2001. roč. 9, č. 6, s. 231-233. ISSN 1335-2024.
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o učtovnictve Obchodný zakonník č. 513/1991 Zb.
 • Medzinarodne obchodne štandardy. 2005. Bratislava: SAEZ, 2005. str.505. ISBN 978-80-969-2485-1.