Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Reklama v podnikaní

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6619
Posledná úprava
09.08.2018
Zobrazené
2 478 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V mojej diplomovej práci sa budem bližšie zaoberať reklamou a jej vplyvmi na podnik a jeho zákazníkov. Pretože, aj napriek všetkým protiargumentom voči reklame, vnímam reklamu ako najsilnejší a najviditeľnejší nástroj marketingovej komunikácie. Taktiež rozoberiem problém hodnotenia reklamy.
Reklama je zložitý jav a pôsobí spolu s ostatnými zložkami komunikačného mixu. Preto je obtiažne merať efektívnosť reklamy a abstrahovať pritom od ostatných faktorov pôsobiacich na vývoj ekonomických výsledkov firmy. Do úvahy je nutné vziať i fakt, že reklama sa vyvíja v čase a efekt reklamy býva opozdený. V neposlednom rade, samozrejme, je nutné vziať do úvahy i problém selektívnej pozornosti spotrebiteľov a selektívneho skreslenia pri vnímaní reklamy. Diplomová práca pojednáva o výrobku Staroslovanská slivovica firmy Prelika so sídlom v Prešove, Slovenskej republike. Firma sa rozhodla zaviesť reklamnú kampaň pre tento produkt za účelom zvýšenia tržného podielu na trhu. Mojím cieľom bude preskúmanie a zhodnotenie reklamnej kampane, takisto ako trhu s alkoholom v Slovenskej republike. Na základe mojej analýzy v závere diplomovej práce vyhodnotím nakoľko bola reklamná kampaň výhodná a či bude vhodné pre firmu pokračovať v takejto reklamnej kampani.

Kľúčové slová:

marketingový mix

komunikačný mix

reklamná kampaň

efektivita reklamy

kreatívna stratégia

mediálny nosič

zákazníci

Staroslovanská slivovicaObsah:
 • Úvod
  1. Vymedzenie pojmu marketingu, marketingového mixu, komunikačného mixu a reklamy
  2. Spotrebiteľské chovanie
  2.1. spracovávanie informácií
  2.2. porozumenie zákazníkom
  3. Tvorba reklamnej kampane
  4. Reklamná stratégia
  4.1. stanovenie reklamných cieľov
  4. 2. cieľové skupiny
  4.2.1. definovanie cieľových skupín
  4.2.2. výber cieľových skupín
  4.3. stanovenie reklamného rozpočtu
  5. Tvorba kreatívnej stratégie
  5.1. tvorba reklamného posolstva
  5.2. uskutočnenie reklamnej stratégie
  6. Tvorba mediálnej stratégie
  6.1. výber reklamných médií
  6.1.1. rozhodnutie o dosahu, frekvencii a dopade
  6.1.2. výber druhu média
  6.1.3. výber mediálnych nosičov
  6.1.4. rozhodnutie o časovom harmonograme
  6.2. príprava mediálneho plánu
  7. Vyhodnotenie reklamnej kampane
  7.1. efektivita reklamy a meranie reklamy
  7.2. vplyv reklamy na predaj
  7.4. triedenie účinkov reklamy
  7.5. zber dát pre reklamu pre vyhodnotenie reklamy
  Prostriedky zberu dát pre reklamu
  8. Základné údaje o firme a história firmy
  8.1. Hlavní konkurenti firmy Prelika na Slovensku
  9. Trh s alkoholom na Slovensku
  10. Charakteristika produktu
  11. Reklamná kampaň na výrobok Staroslovanská slivovica
  11.1. Reklamná stratégia
  11.2. Tvorba kreatívnej stratégie
  11.3. Tvorba mediálnej stratégie
  Výber reklamných médií
  1. rozhodnutie o dosahu, frekvencii a dopade
  2. výber druhu média
  3. rozhodnutie o časovom harmonograme
  4. výber mediálnych nosičov
  12. Analýza reklamnej kampane
  12.1. Vyhodnotenie reklamnej kampane
  12.2. Metódy vyhodnotenia reklamnej kampane
  13. Dotazníkový prieskum
  Záver
  Zoznam použitej literatúry
  Zoznam tabuliek a grafov
  Zoznam príloh

Zdroje:
 • KOTLER, P. ARMSTRONG, G. Marketing. Preložené z anglického originálu Marketing:An introduction. 6th edition. Pearson Education, Inc. Praha : Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3.
 • VYSEKALOVÁ, J. MIKEŠ J. Reklama. Brno : Grada Publishing, 2003. 124 s. ISBN 80-247-0557-5.
 • MUHLACHER, H. Selektívni propagace. Prel. Dr. D. Petrova - Skalková. 1. vyd. Praha : BABTEXT, 1993. 288 s. ISBN 80-901444-6-2
 • PELSMACKER, P. de, GEUENS, M., BERGH J. Van den. Marketingová komunikace. Prel. Doc. Ing. V. Šafárikova CSc. Praha : Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1.
 • TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2000. 620 s. ISBN 80-7169-997-7.
 • RUSSEL, Thomas J. VERRILO, G. LANE, W. Ronald. Kleppner's advertising procedúre 10. vyd. Englewood Cliffs : Šimon and Schuster, 1988. ISBN 0-13-516451-6
 • RIEŠ A., TROUT J. Positionning : The battle for your mind. 2. vyd. The McGraw Hill Companies, Inc. 246 s. ISBN 0-07-135916-8.
 • ENGEL, James F., WARSHAW Martin R., KINNEAR Thomas C, Promotional strategy 6. vyd. Homewood : Richard D. Irwin, Inc. 1987. 621 s. ISBN 0-256-03643-8.
 • BRANNAN, J. Jak se delá účinná reklama. Prel. M. Dvorak. 1 vyd. Praha : Management Press, 1996. 180 s. ISBN 80-85603-99-3.
 • BÁRTOVÁ, H. Chovaní spotfebitele a výskum trhu. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 208 s. ISBN 8024504103.
 • FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2003. 275 s. ISBN 80-7226-811-2.
 • STEEL, J. Reklama. Prúzkum, príprava a plánovaní. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2003. 256 s. ISBN 80-251-0065-0.
 • DÄNIKEN, E. von. Prorok minulosti. Prel. R. Ŕežábek. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1994. 220 s. ISBN 80-206-0434-0.
 • LYKOVÁ, J. Marketingový audit a kontrola. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2000. 120 s. ISBN 80-7169-720-6.
 • STÁNKOVÁ, P. Metodika méfení účinnosti reklamy. Brno : Vysoké učení technické v Brne, Fakulta podnikatelská, 2002. 32 s. ISBN 80-214-2099-5.
 • SCHULTZ, Don E. Stratégie advertising eampaigns. 3. vyd. Lincolnwood, Illinois USA : NTC Business books, 1990. 630 s. ISBN 0-8442-3055-3.
 • SMITH, P. Moderný marketing. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2000. 518 s. ISBN 80-722-6252-1.