Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Emotívnosť v televíznom spravodajstve

«»
Prípona
.rar
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6162
Posledná úprava
17.08.2017
Zobrazené
4 898 x
Autor:
jeruslan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Citovaná myšlienka sa bude niesť celou prácou ako leitmotív; no ešte predtým ako sa budeme venovať vývinu, obsahu a cieľom diplomovej práce, je nevyhnutné, aby sme zadefinovali jej formu. Táto diplomová práca má sumarizačný charakter; nechce byť vyčerpávajúcim exkurzom do myšlienkových koncepcií jednotlivých autorov, prípadne venovať sa vzájomným komparáciám prác. Snaží sa nájsť presahy medzi jednotlivými dielami a uviesť myšlienky z citovaných prác do spoločného synkretického celku.

Pre plnohodnotné predstavenie práce je nutné uviesť motiváciu pri výbere témy a postup vypracovania. Výberu témy predchádzalo osobné recipovanie televízneho spravodajstva a vypozorovanie výskytu emotívneho momentu nielen v jednotlivých príspevkoch, ale aj v naratívnom prejave moderátorov. To bolo podnetom pre systematické sledovanie, zaznamenávanie a analyzovanie televízneho spravodajstva, ale taktiež pre štúdium mediálnej teórie so zameraním na vzťah emotívnosti a televízneho média, spolu s pôsobením mediálnej emotívnosti na recipienta. Teda hlavnou metódou zberu informácií bolo priame sledovanie televíznych novín, spolu s štúdiom odbornej literatúry, aplikovaním teoretických výsledkov na objekt záujmu a vytváraním myšlienkových koncepcií, postihujúcich spravodajský celok.

Kľúčové slová:

televízne spravodajstvo

emotívnosť

sociálna integrita

moderátori

médium

komunikácia

komunikátObsah:
 • Definície a pojmy
  Úvod
  1 Determinácia emotívnosti charakterom média v televíznom spravodajstve
  1.1 Televízia ako médium
  1.2 Akou svojou vlastnosťou vplýva televízia na charakter komunikátu ?
  1.3 Aký vplyv má televízne spravodajstvo, ako celok, na recipovanie komunikátu ?
  1.4 Akú komunikáciu uprednostňuje televízia?
  1.5 Aké myslenie favorizuje televízia?
  2 Spravodajstvo ako rituál, alebo dvadsať minút sociálnej integrity
  2.1 Definícia rituálu
  2.2 Charakter ritualizovanej komunikácie
  2.3 Hľadanie korelácií rituálu k televíznemu spravodajstvu
  2.4 Situačný kontext spravodajstva
  2.5 Dekorácie štúdia
  2.6 Insígnie moderátorov
  3 Záver
  4 Zoznam použitých prameňov

Zdroje:
 • BAUDRILLARD, Jean: O svádění. 1. vyd. Olomouc : Votobia, 1996. Prekl. z franc. orig. De la séduction. Prel. Alena Dvořáčková. ISBN 80-71-98-078-1
 • GAŽOVÁ, Viera: Filozofia médií. In: VOPÁLENSKÝ, Ján: Médiá na prahu tretieho tisícročia : Človek v sieti mediálnej recepcie. 1. vyd. Trnava Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2003. s. 9 - 22. ISBN 80-89034-34-9
 • HOCHELOVÁ, Vlasta: Slovník novinárskej teórie a praxe. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta, 2000. 235 s. ISBN 80-8050-380-X
 • KATUŠČÁK, Dušan: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2005. ISBN 80-89132-10-3
 • LOHISSE, Jean: Komunikační systémy : Socioantropologický pohled. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. Perkl. z franc. orig. Les systémes de communication - Approche socio-antropologique. Prel. PhDr. Milada Hanáková, CSc.
 • ISBN 80-246-0301-2
 • McLUHAN, Herbert Marshall: Člověk, média a elektronická kultura : Výbor z díla. 1 vyd. Brno : Jota, 2000. 424 s. Nové obzory. Prekl. z angl. orig. Essential McLuhan. Prel. Irena Přibylová a Martin Krejza. ISBN 80-7217-128-6
 • McQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. 447 s. Prekl. z angl. orig. Mass communication theory: an intorduction. Prel. Ján Jirák a Marcel Kabát. ISBN 80-7178-200-9
 • NAKONEČNÝ, Milan: Encyklopedie obecné psychologie. 2. rozšírené vyd. Praha : Academia, 2003. ISBN 80-200-0625-7
 • POSTMAN, Nail: Ubavit se k smrti : Veřejná komunikace ve věku zábavy. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1999. 192 s. Souvislosti. Prekl. z angl. orig. Amusing Ourselves to Death : Public discourse in the Age of Show Business. Prel. Irena Reifová. ISBN 80-204-0747-2
 • RAMONET, Ignacio: Tyranie medií. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2003. 232 s. Myšlenky. Prekl. z franc. orig. La tyrannie de la communication. Prel. Michal Pacvoň. ISBN 80-204-1037-6
 • RUSNÁK, Juraj: Správy z druhej ruky : Komunikačné stereotypy a ich fungovanie v médiách. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2002. 153 s. ISBN 80-8068-160-0
 • VÁGNER, Ivan: Televizní zprávy - psychický nátlak?. 1. vyd. Praha : Argo, 1997. ISBN 80-7203-160-0
 • WELSH, Wolfgang: Estetické myslenie. 1. vyd. Bratislava : ARCHA, 1993. Prekl. z nem. orig. Ästhetisches denken. Prel. Ladislav Kiczko. ISBN 80-7115-063-0
 • ZASĘPA, Tadeus: Médiá v čase globalizácie. 1. vyd. Bratislava : LÚČ, 2002. 432 s. Pramene 69. Prekl. z polsk. orig. Media, człowiek społeczeństwo. Prel. Marián Kováčik. ISBN 80-7114-387-1