Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Diplomová práca - Tvorba komunikačnej stratégie firmy

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5112
Posledná úprava
18.08.2017
Zobrazené
3 774 x
Autor:
baracudas26
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnosti sa podniky čoraz častejšie potýkajú s problémom efektívne zvládať obrovské množstvo informácií, inštrukcií, príkazov, postrehov a nápadov, ktoré nevyhnutne prúdia interným aj externým podnikovým prostredím. Ako uvádza Vymětal a kol. (2005) spoločnosť sa na začiatku tretieho tisícročia nachádza vo vývojovej fáze nazvanej „informačná“ spoločnosť. Obvykle sa tým chápe „spoločnosť, kde kvalita života i perspektívnosť sociálnych zmien a ekonomického rozvoja v rastúcej miere závisí na informáciách a ich využití.“ (Vymětal a kol., 2005, str. 9) Informácie sú síce len zlomkom komunikačného systému, ale zároveň jeho neoddeliteľnou súčasťou. Podnik je veľmi zložitý organizmus a tak narastá počet vzájomných väzieb, rastie počet partnerov, spolupracovníkov s ktorými sa musí stýkať - to všetko vyžaduje komunikáciu. Podmienky pre komunikáciu sú stále zložitejšie príčina je hlavne v obrovskom náraste komunikačnej techniky, v skracovaní doby, ktorú je človek ochotný komunikácii venovať. Dôsledkom sú vzájomné nedorozumenia, spomaľovanie procesov a niekedy aj vznik nedôvery.
Každý chce mať nejaký imidž alebo povesť. To platí u jednotlivcov rovnako ako u veľkej či malej spoločnosti. Imidž aj povesť môžeme ovplyvniť hlavne tým, čo robíme a ako so svojím okolím komunikujeme. Takže nemôžeme komunikovať náhodne alebo nekomunikovať vôbec. Je potrebné stanoviť si ciele, s kým komunikovať, čo hovoriť a robiť, kedy a ako komunikovať, mať strategický plán a toho sa pridržiavať.
Stratégia firemnej komunikácie slúži ako manuál na realizáciu komunikačných aktivít firmy, značky, alebo produktu. Zabezpečuje systematickosť v komunikácii s trhom, odstraňuje náhodné a neefektívne aktivity a tým zabezpečuje úsporu nákladov a ich efektívne využitie. Správne zvolená komunikačná stratégia vedie k úspešnému osloveniu, získaniu a samozrejme udržaniu zákazníka. Vychádza z cieľov spoločnosti a dopĺňa jej marketingový mix.

Kľúčové slová:

komunikácia

stratégia

SWOT analýza

organizácia

cieľové skupiny

implementácia

zamestnanciObsah:
 • Úvod 6
  1 Charakteristika problematiky 7
  1.1 Predmet a ciele práce 8
  1.2 Pracovné hypotézy 9
  2 Teoreticko-metodologická časť 10
  2.1 Komunikácia 10
  2.1.1 Funkcia komunikácie 10
  2.1.2 Komunikačný proces 11
  2.1.3 Firemná komunikácia 13
  2.1.4 Interná firemná komunikácia 14
  2.1.5 Informačné toky vo firme 17
  2.1.6 Externá firemná komunikácia 19
  2.1.7 Analýza firemnej komunikácie 20
  2.1.8 Výsledky analýzy firemnej komunikácie vo firme 22
  2.2 Stratégia 22
  2.2.1 Proces tvorby stratégie 23
  2.2.2 Implementácia stratégie 24
  2.3 Swot analýza 25
  2.3.1 Podstata swot analýzy 26
  2.3.2 Ciele swot analýzy 26
  2.3.3 Základné kroky a techniky swot analýzy 27
  3 Praktická časť 29
  3.1 Charakteristika organizácie 29
  3.2 Trh so športovým tovarom v českej republike 30
  3.3 Analýza firemnej komunikácie vo firme harfa sport 31
  3.3.1 Interná komunikácia vo firme harfa sport 32
  3.3.2 Externá komunikácia vo firme harfa sport 37
  3.4 Situácia v českej republike ohľadom internej komunikácie 47
  3.5 Swot analýza firmy harfa sport 48
  4 Návrh komunikačnej stratégie firmy harfa sport 55
  4.1 Východiská stratégie 55
  4.2 Ciele komunikačnej stratégie 55
  4.3 Cieľové skupiny komunikačnej stratégie 56
  4.4 Zásady implementácie stratégie 56
  4.5 Teritórium komunikačnej stratégie 56
  4.6 Komunikačné nástroje pre cieľové skupiny 57
  4.6.1 Komunikačné nástroje pre cieľovú skupinu zamestnanci 57
  4.6.2 Komunikačné nástroje pre cieľovú skupinu zákazníci 58
  4.7 Personálne zabezpečenie implementácie stratégie 61
  4.8 Časový harmonogram implementácie stratégie 61
  Záver 62
  Zoznam literatúry a pramene 64
  Príloha č.1 66
  Príloha č.2 68
  Príloha č.3 69

Zdroje:
 • Bedrnová, E., Nový, I. A kol.: Psychologie a sociologie řízení., Praha, Management Press 2002
 • Blašková, M., Riadenie a rozvoj vysokokvalifikovaného ľudského potenciálu, zborník, Technická univerzita, Zvolen, 2004
 • DeVito, Joseph A., Základy mezilidské komunikace, Praha, Grada, 2001
 • Donnelly, J.H., Gibbon, J.Z., Ivancevich, M., Management, Praha, Grada, 1997
 • Európska komisia, Podnikové generálne riaditeľstvo, Príručka efektívnej komunikácie
 • Foster, T., Jak získat a udržet zákazníka, Praha, Computer Press, 2002
 • Hálek, V. , http://halek.info/prezentace/planovani, 2007
 • Hloušková, I., Vnitrofiremní komunikace, Praha, Grada, 1998
 • Charvát, J., Firemní strategie pro praxi., Praha: Grada Publishing, 2006
 • Kačír, K., Informácie v činnosti manažéra, Bratislava, Alfa, 1990
 • [Kohoutek R., Štepaník J., Psychologie práce a řízení, Brno, CERM, 2000
 • Košťan, P., Šuleř, O., Firemní strategie: plánování a realizace, Praha, Computer Press, 2002
 • Majerčák, P., Podniková ekonomika a manažment 3/2006, elektronický časopis
 • Majtán M., Manažment, Bratislava, Ekonóm, 2004
 • Mintzberg, H., "Five Ps for Strategy" in The Strategy Process, H Mintzberg and JB Quinn eds., 1992
 • Palmer, S., Úloha informací v manažerském rozhodování, Praha, Grada, 2000
 • Slávik, Š., Stratégia riadenia podniku, Bratislava, Sprint, 1999
 • Truneček, J., Management znalostí Praha : C.H. Beck, 2004
 • Veber, J. a kol., Management základy, prosperita globalizace, Management Press, 1998
 • Veber, J.a kol., Management kvality, Praha, Management Press, 1997
 • Vlček , R., Hodnota pro zákazníka, Praha, Management Press, 2002
 • Vymětal, J.,a kol., Informační a znalostní management v praxi, LexixNexix CZ, 2005
 • Vysekalová, J., Herzmann, J., Cír, J., Výzkum efektivnosti komerční komunikace, Praha, VŠE, 2004
 • Wiehrich, H., Koontz, H., Management , Praha, Victoria publishing, 1993
 • WILLIAMS, F., The New Communications. 3rd ed. Belmont, CA, Wadsworth Publishing Company 1992
 • Zbořil, K., Marketingový výzkum: metodologie a aplikace, 1998