Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Analýza reklamní kampane

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
51 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6618
Posledná úprava
09.08.2018
Zobrazené
5 690 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Reklama je už po storočia často využívaným prostriedkom v konkurenčnom boji. Počas svojej dlhej existencie prešla mnohými zmenami, avšak jej filozofia ostáva rovnaká: upútať pozornosť jedinca k produktom, ich producentom alebo myšlienkam. Podniky veľmi rýchle pochopili, že k tomu, aby boli úspešní a dosiahli zisk, musia byť schopní nielen vyrobiť kvalitný výrobok či ponúkať žiadanú službu, ale musia dokázať svoje výrobky a služby odpovedajúcim spôsobom prezentovať verejnosti a vyvolať tak v potenciálnych zákazníkoch dojem, že daný výrobok či službu potrebujú. Reklama predstavuje nástroj propagácie umožňujúci podnikom expandovať, rásť, vyvíjať sa a otvára im cestu k zákazníkovi. Už dávno neznamená výsadu či doménu len veľkých nadnárodných spoločností a spoločností expandujúcich na zahraničné trhy. Jej najrôznejšie formy sú v súčasnosti používané takmer každým podnikom, nezávisle na jeho produktoch, veľkosti, či geografickej pôsobnosti.

Kľúčové slová:

reklama

reklamná kampaň

marketingová komunikácia

média

cieľová skupina

realitná kancelária

konkurencia

sponzoring

podpora predaja

public relationsObsah:
 • 1 Úvod
  2 Reklama
  2.1 Vymedzenie pojmu reklama
  2.2 Reklama ako dôležitá súčasť marketingovej komunikácie
  2.2.1 Reklama
  2.2.2 Podpora predaja
  2.2.3 Public relations
  2.2.4 Osobný predaj
  2.2.5 Direct marketing
  2.2.6 Sponzoring
  2.3 Reklama a spoločnosť
  3 Reklamná kampaň
  3.1 Cieľové skupiny
  3.2 Ciele
  3.3 Reklamné poslanie
  3.4 Mediálne plánovanie
  3.5 Rozpočet kampane
  3.6 Vyhodnocovane reklamy a reklamnej kampane
  3.6.1 Predbežné testovanie reklamy
  3.6.2 Následné testovanie reklamy
  3.6.3 Hodnotiaci výskum reklamnej kampane
  4 Praktická časť
  4.1 Deskripcia spoločnosti komplexní reality, s. r. o
  4.2 Služby
  4.3 Komunikačný mix spoločnosti komplexní reality
  4.4 Vývoj na trhu nehnuteľností
  4.5 Konkurencia
  4.5.1 Reality tišnovska, s. r. o
  4.5.2 Reality tišnov
  4.5.3 Lr -realitní a znalecká kancelár
  5 Reklamná kampaň spoločnosti komplexní reality
  5.1 Plánovanie a realizácia reklamnej kampane
  5.2 Vyhodnotenie reklamnej kampane
  6 Výskum a doporučenia
  7 Záver
  Zoznam literatúry
  Zoznam grafov
  Zoznam tabuliek a obrázkov
  Prílohy

Zdroje:
 • KOTLER, P. Marketing management. 10. rozšír, vyd. Praha : Grada Publishing, 2001.720 s. ISBN 80-247-0016-6.
 • TELLIS, G.: Reklama a podpora predaj. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2000. 620s. ISBN 80-7169-997-7.
 • DE PELSMACKR, P. - GUENS, M. - VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1.
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. 1 .vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3
 • BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing, l.vyd. Praha : C. H. Beck, 2003. 430 s. ISBN 80-7179-577-1.
 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, M. Reklama: jak délat reklamu. 1. vydanie. Praha :Grada Publishing, 2003. 124 s. ISBN 80-247-0557-5,
 • STEEL, J. Reklama: pruzkum, príprava a plánovaní. 1. vyd. Brno : Computer Press,2003. 256 s. ISBN 80-251-0065-0.
 • OGILWY, D. O reklame. 1. vyd. Praha : Management Press, 1996. 223 s. ISBN 80-85943-25-5.
 • ALSBURY, A., ROS. J. Marketing: to nejlepší z praxe. 1. vydanie Praha : ComputerPress, 2002. 280 s. ISBN 80-72266-17-9.
 • Zákon číslo 40/1995 SB. o regulaci reklamy, v znení neskorších predpisov
 • FORRET, M. Marketingová komunikácia, l.vyd. Brno : Computer Press, 2003. 275 s.ISBN 80-7226-811-2.
 • VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, R. Psychológie reklamy. 1 .vyd. Praha : GradaPublishing, 2000. 228 s. ISBN 80-247-9067