Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
10 nových

Využitie rozľahlých počítačových sietí vo výučbe predmetov výpočtovej techniky a informatiky

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21
Posledná úprava
07.05.2015
Zobrazené
2 307 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bakalárska práca sa zaoberá využitím metód e-learningu prostredníctvom rozlahľých počítačových sietí, vo výučbe predmetov výpočtovej techniky a informatiky, ako aj stručnou analýzou niektorých u nás dostupných a používaných LMS/CMS systémov. Súčasťou práce je aj vyhodnotenie ankety o využívaní rozľahlých počítačových sietí a e-learningu vo výučbe na základných a stredných školách na Slovensku.

Témou práce je využitie rozľahlých počítačových sietí a Internetu vo výučbe predmetov so zameraním na výpočtovú techniku a informatiku. S touto témou úzko súvisia aj témy ako počítačom podporovaná výučba a dištančné vzdelávanie, ktoré sú v súčasnosti široko diskutované v odbornej tlači, ako aj na rôznych seminároch a konferenciách poriadaných univerzitami.

V prvej kapitole je posúdený súčasný stav využitia rozľahlých počítačových sietí vo výučbe na všetkých stupňoch škôl.

V nasledujúcej kapitole sa vysvetľujú pojmy zo sveta e-learningu a spôsoby, podľa ktorých si môžeme rozdeliť prostriedky pre využitie IKT vo výučbe. Nasledujúca časť kapitoly sa zaoberá vyhodnotením malej ankety, ktorá bola spracovaná v rámci práce a má poukázať na to, aké prostriedky sa používajú v súčasnosti vo výučbe informatických predmetov u nás, ako aj na to, aké sú ďalšie možnosti rozvoja výučby a podpory výučby informatiky a výpočtovej techniky s využitím lokálnych počítačových sietí a Internetu na našich školách.

Tretia kapitola je porovnaním niekoľkých vybraných systémov pre podporu a manažment výučby, ako aj stručným zhodnotením výhod a nevýhod jednotlivých systémov.

Na záver je za použitou literatúrou a zoznamom zdrojov dostupných on-line malý slovníček použitých skratiek a pojmov.

V prílohách je možné nájsť vo forme tabuliek a grafov spracované vyhodnotenie ankety a ďalej porovnanie vybraných systémov pre podporu a manažment výučby vo forme tabuliek, z hľadiska nástrojov poskytovaných pre študenta a z hľadiska systémom poskytnutých nástrojov pre podporu vedenia kurzu.

Kľúčové slová:

Systém

Architektúra

Funkčnosť

Tutor

Produkt

Tester

Moodle

Nástroje

uLern

Platforma

Technológia

Vlastnosti

Výučba

UniverzitaObsah:
 • OBSAH -4-
  Úvod -5-
  1 Rozľahlé počítačové siete a súčasný stav ich využitia v školstve -6-
  1.1 Internet -6-
  1.2 Využitie Internetu pre podporu výučby -8-
  2 Súčasný stav využívania prostriedkov e-learningu u nás -10-
  2.1 Pojmy zo sveta e-learningu -10-
  2.1.1 Využitie informačno komunikačných technológií v procese výučby -10-
  2.1.2 Spôsob výučby -12-
  2.1.3 Hybridný (zmiešaný) spôsob výučby -15-
  2.1.4 Prostriedky pre tvorbu a vedenie výučby -15-
  2.1.5 Prostriedky pre prípravu a tvorbu materiálov pre kurzy dištančného
  vzdelávania -18-
  2.2 Základné školy, stredné školy, vysoké školy a univerzity -19-
  3 Niektoré systémy pre manažment výučby používané u nás a v Čechách -26-
  3.1 eDoceo -26-
  3.2 IBM Lotus Learning Space -28-
  3.3 Tutor 2000 -29-
  3.4 Moodle -32-
  3.5 uLern -35-
  3.6 WebCT -37-
  3.7 Porovnanie vlastností uvedených systémov pre manažment výučby -40-
  Záver -42-
  Zoznam použitej literatúry a zdrojov dostupných on-line -43-
  Použité pojmy a skratky -44-
  Prílohy -46-
  Príloha č. 1 -47-
  Príloha č. 2 -53-

Zdroje:
 • Zoznam použitej literatúry a zdrojov dostupných on-line
 • DOUGIAMAS, M. 2003. Moodle Documentation
 • Dostupné na Internete: http://www.moodle.com/doc/
 • IĽAVSKÁ, A. 2001. Príručka pre tútorov dištančného vzdelávania. 1. vyd.
 • Nitra : SPU Nitra, 2001. 28 s. ISBN 80-7137-965-4
 • JACKSON, R. 2002. Weblearning Resources (Dostupné on-line)
 • Dostupné na Internete: http://www.knowledgeability.biz/weblearning/
 • KOLEKTÍV 2001. Integrácia informačných a komunikačných technológií do výučby. 1
 • vyd. Nitra : SPU Nitra, 2001. 88 s. ISBN 80-7137-964-6
 • KVĚTOŇ, K. 2003. Základy distančního a online vzdělávání. 1. vyd. Praha : ČVUT
 • Praha, 2003. 92 s. ISBN 80-01-02715-5
 • MUDRÁK, D. 2003. Online vzdělávací prostředí Moodle (Dostupné on-line)
 • Dostupné na Internete: http://kraken.pedf.cuni.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=78
 • ORBÁNOVÁ, I. 2001. Vzdelávacie programy a kurzy dištančného vzdelávania.
 • 1. vyd. Nitra : SPU Nitra, 2001. 24 s. ISBN 80-7137-966-2
 • TURČÁNI, M. - NOVÁČIK, T. 2003 Možnosti e-Learningu pri príprave odborníkov
 • pre Informačnú spoločnosť. In: E-learn 2003. Žilina : Žilinská univerzita Žilina,