Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Terciárna prevencia drogovo závislých v okolí Galanta a možnosti jej zlepšenia

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
178 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7925
Posledná úprava
30.09.2018
Zobrazené
7 840 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Droga je neživý predmet, chemikália, prášok, roztok, list... O tom, čo sa z nej stane, rozhodne človek tým, ako ju použije. Pri pohľade na históriu užívania drog si možno povšimnúť, že drogy mali spravidla význačné postavenie - boli chápané ako niečo vzácne, výnimočné, poprípade nebezpečné, ich užívanie bolo spravidla obradom s vymedzenými pravidlami. Až dnešok so svojimi civilizačnými technickými výdobytkami, determinujúci dnešný konzumný životný štýl, vyňal drogy spod kontroly a piedestálu výnimočnosti a sprístupnil ich masám nepoučených užívateľov bez vymedzenia akéhokoľvek kultúrneho a sociálneho kontextu užívania, ktorý sa miestami vytvoril druhotne následkom krízy vládnucich spoločenských hodnôt a ideí - hnutie hippies. V našej spoločnosti tento problém výrazne prepukol až po „nežnej revolúcii“ v roku 1989“. Drogy sú žiaľ súčasťou každej i tej najvyspelejšej spoločnosti. Možno práve poloha Slovenska v Európe a takmer žiadna informovanosť o drogách pred rokom 1989 spôsobili, že sa Slovensko stalo tranzitnou krajinou a drogy súčasťou našej reality. V súčasnosti si čoraz viac ľudí uvedomuje, že proti drogovej závislosti je dôležitá prevencia. Problém prevencie drogových závislostí je problémom v celom civilizovanom svete a neobchádza ani našu krajinu. Sme si vedomí toho, že je potrebné riešiť ho na celospoločenskej úrovni. A to je dôvod, prečo som sa rozhodla túto bakalársku prácu venovať tejto oblasti a priblížiť prácu jedného zo zariadení pre drogovo závislých v našom kraji.
Táto záverečná práca sa delí na tri kapitoly, pričom prvé dve tvoria jej teoretickú a tretia empirickú časť. Prvá kapitola vysvetľuje základné pojmy drog a ich deleniu sa dotkne veľmi stručne, nakoľko to nie je nosnou témou záverečnej práce, tu sa poukazuje hlavne na drogovú závislosť a jej dôsledky na organizmus mladých ľudí a detí. Druhá kapitola vymedzuje pojem prevencie a jej jednotlivé druhy, pričom dôraz kladie na terciárnu prevenciu. Empirickú kapitolu tvorí prieskum zameraný na klientov a kvalitu starostlivosti v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galantskom regióne, ktorý zisťuje, kto sú klientami tohto zariadenia a ako sú spokojní s aktivitami a starostlivosťou v zariadení. V závere práce navrhujem možnosti zlepšenia činnosti v tomto zariadení.Kľúčové slová:

Droga

drogová závislosť

prevencia

terciárna prevencia

resocializáciaObsah:
 • OBSAH
  ABSTRAKT 4
  ABSTRACT 5
  PREDHOVOR 6
  OBSAH 7
  ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV 8
  ZOZNAM TABULIEK A GRAFOV 9
  ÚVOD 10
  1 DROGA - MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ
  1.1 Drogy a história 11
  1.2 Vymedzenie základných pojmov 12
  1.3 Druhy drog a drogovej závislosti 16
  1.4 Presne sčítané nepresné čísla o drogách v našej spoločnosti 17
  1.5 Narkománia u mladistvých a jej dôsledky 20
  2 PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
  2.1 Vymedzenie pojmu „prevencia“ 24
  2.2 Druhy prevencie 25
  2.3 Resocializácia ako forma terciárnej prevencie a jej základná definícia 28
  3. PRIESKUM ZAMERANÝ NA KLIENTOV A KVALITU
  STAROSTLIVOSTI V RESOCIALIZAČNOM ZARIADENÍ
  ČISTÝ DEŇ V GALANTSKOM REGIÓNE
  3.1 Charakteristika skúmaného resocializačného zariadenia Čistý deň
  v Hodoch v galantskom regióne 38
  3.2 Prieskumný cieľ a predpoklad 42
  3.3 Prieskumná vzorka 42
  3.4 Metóda prieskumu 42
  3.5 Priebeh prieskumu 42
  3.6 Spracovanie a interpretácia údajov 43
  3.7 Vyhodnotenie predpokladov a odporúčania pre prax 54
  ZÁVER 56
  POUŽITÁ LITERATÚRA 57
  PRÍLOHY 60

Zdroje:
 • CEJPEKOVÁ, T. - CEJPEK, S.: Berie Vaše dieťa drogy? 1. vyd. Bratislava,OBZOR 1997. 192s
 • FOUCAULT,M.: Dozerať a trestať. Bratislava, Kalligram,2000, 150 s.
 • FOUCAULT,M.: Technológie seba samého. Bratislava, Kalligram,2000, 214 s.
 • GABURA, J. - PRUŽINSKÁ, J.: Poradenský proces. 1. vyd. Praha, SLON 1995. 147 s.
 • KREDÁTUS,J: Diagnóza: Abstinencia. 1995, 33s., Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov a resocializácie. Bratislava, MPSVR SR, 2000,
 • MATULA, Š. - ŠRANKOVÁ, O.: Výchovná a psychologická prevencia sociálnej patológie v školách a školských zariadeniach. In: Zborník zo seminára Quo vadis výchova? Výchova k prosociálnosti versus sociálno- patologické javy. 1.vyd. Bratislava, IUVENTA 1997. s. 25-30.
 • NEŠPOR, K. - CSÉMY, L. - PERNICOVÁ, H.: Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách. (Príručka pro pedagogy). vyd. Praha, SPORTPROPAG 1996.156 s.
 • NOCIAR, A: Prieskumy o drogách, alkohole a tabaku u slovenskej mládeže,Veda, Bratislava 2004,ISBN 80-224-0832-8, 220 s.
 • ...
 • ...