Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
3 nových

Štrukturálne fondy EU v oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov (prípadová štúdia SR)

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
59 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8860
Posledná úprava
03.05.2018
Zobrazené
1 356 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Európska únia so svojimi 27 členskými krajinami je spoločenstvom zahŕňajúcim množstvo regiónov, ktoré prešli rôznym historickým, kultúrnym, sociálnym a ekonomickým vývojom. Tieto rozdiely, hlavne v sociálnej a ekonomickej oblasti, predstavujú prekážku pre dosiahnutie cieľov európskej integrácie.

K zabráneniu prehlbovania týchto disparít a k prispievaniu rovnomerného rozvoja EÚ slúži regionálna a štrukturálna politika. Táto politika je v rámci EÚ jednou z najvýznamnejších a výškou finančných prostriedkov sa radí na druhé miesto za agrárnu politiku. Cieľom je odstrániť rozdiely na hospodárskej úrovni, zabezpečiť porovnateľnú úroveň obyvateľov všetkých regiónov, znížiť nezamestnanosť.

Medzi významné oblasti, ktorými sa Európska Únia zaoberá a v poslednej dobe naberá na význame, je rozvoj ľudských zdrojov. V dnešnom svete poznačenom rastúcou silou nadnárodných korporácií, globalizáciou je to účinná zbraň na posilnenie konkurencieschopnosti. Kvalitná pracovná sila, kvalifikovaný pracovníci sú vo svete stále viac a viac žiadaný a to si uvedomujú všetky firmy. Na podporu tejto oblasti slúži Európsky sociálny fond, ktorý je finančným nástrojom, ktorý podporuje vytváranie nových a lepších pracovných miest, rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvality produktivity práce a sociálnu integráciu na trh práce. Fond podporuje a dopĺňa činnosť členských štátov zamerané na túto oblasť.

Slovenská republika získala svojím vstupom, 1.5.2004, do Európskej únie možnosť čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. Naskytá sa jej príležitosť zlepšiť svoje postavenie pred konkurenciou a to nielen v rámci Európy. V rozvoji ľudských zdrojov však zaostáva za vyspelými starými členskými štátmi. Ako nový členský štát získala možnosť čerpať prostriedky z ESF a vypracovala programové dokumenty na podporu ľudských zdrojov. Tie budú v tejto práci neskôr opísané bližšie.

Kľúčové slová:

EU

operačné programy

štrukturálne fondy

kohézny fond

ľudské zdroje

projektový cyklus

financovanie projektu

spracovanie projektuObsah:
 • Úvod -5-
  1 Regionálna a štrukturálna politika Európskej únie -7-
  1.1 Princípy regionálnej politiky -8-
  1.2 Štrukturálne fondy EÚ -9-
  1.3 Iniciatívy Spoločenstva -11-
  1.4 Kohézny fond -12-
  1.5 Ciele regionálnej politiky -12-
  1.5.1 Ciele na programové obdobie 2000-2006 -13-
  1.5.2 Ciele na programové obdobie 2007-2013 -14-
  2 Štrukturálna politika EÚ a programovanie v Slovenskej republike -16-
  2.1 Programové obdobie 2004-2006 -16-
  2.1.1 Operačné programy 2004-2006 -17-
  2.2 Programové obdobie 2007-2013 -17-
  2.2.1 Operačné programy -18-
  3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov -21-
  3.1 Európsky sociálny fond -22-
  3.2 Operačné programy rozvoja ľudských zdrojov v skrátenom období 2004-2006 -23-
  3.2.1 Sektorový operačný program Ľudské zdroje -23-
  3.2.2 Jednotný programový dokument Bratislava Cieľ 3 -25-
  3.3 Operačné programy rozvoja ľudských zdrojov v období 2007-2013 -26-
  3.3.1 Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia -26-
  3.3.2 Operačný program Vzdelávanie -31-
  4 Projektový cyklus -34-
  4.1 Získanie informácií a vyhľadanie vhodnej dotácie -35-
  4.2 Financovanie projektu -35-
  4.3 Príprava na spracovanie projektu -36-
  4.4 Realizácia projektu -36-
  5 Prípadová štúdia -36-
  Záver -39-
  Zoznam literatúry -41-
  Prílohy -43-

Zdroje:
 • Wokoun, René. Regionální a strukturální politika Evropské unie: obecná východiska, implementace a monitorování. Oeconomica, Praha 2004
 • Baldwin, Richard, Charles, Wyplosz. Ekonomie evropskéintegrace. 2.vyd. Grada Publishing a.s., Praha 2008
 • Cihelková, Eva, Jakš, Jaroslav, a kol. Evropská integerac EÚ. VŠE, Praha 2004
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sektorový operačný program Ľudské zdroje. Bratislava 2004
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Bratislava, október 2007
 • Ministerstvo školstva SR. Operačný program Vzdelávanie. Bratislava, október 2007
 • Ministerstvo výstavby regionálneho rozvoja SR. Národný strategický refernčný rámec 2007-2013. Bratislava, 29.6.2007
 • MVRR SR. Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondy na programové obdobie 2007-2013, 2 verzia. Bratislava, 21.januára 2008
 • MPSVR