Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Riešenie problému nezamestnanosti rizikových skupín na Slovensku

«»
Prípona
.zip
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
44 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38633
Posledná úprava
09.11.2011
Zobrazené
2 758 x
Autor:
luciano
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca prezentuje problematiku nezamestnanosti ako jeden z najzávažnejších sociálno-ekonomických problémov v dnešnej dobe na Slovensku. Poukazuje na možnosti riešenia sociálnych problémov súvisiacich s nezamestnanosťou, ktoré by mohli pomôcť znížiť počet nezamestnaných na Slovensku zameraných na mladých ľudí a absolventov škôl a ďalších rizikových skupín.
Cieľom bakalárskej práce je oboznámiť sa s nezamestnanosťou rizikových skupín a následne navrhnúť riešenia k ich zníženiu.Teoretickú časť práce tvorí zhrnutie teoretických poznatkov, ktoré som získala štúdiom príslušnej legislatívy, odbornej literatúry zaoberajúcej sa problematikou nezamestnanosti. Praktickú časť bakalárskej práce tvorí analýza materiálov a štatistických podkladov z oblasti problematiky nezamestnanosti absolventov škôl a ďalších rizikových skupín.

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

rizikové skupiny

uchádzač

zamestnanie

absolventi škôlObsah:
 • Zoznam príloh 7
  Zoznam obrázkov a tabuliek 8
  Zoznam použitých skratiek 9
  Úvod 10
  1 Nezamestnanosť ako sociálno- ekonomický problém 12
  1.1 Vymedzenie pojmu nezamestnanosť a typy nezamestnanosti 14
  1.2 Nezamestnanosť z pohľadu historického vývoja a príčiny jej vzniku 17
  2 Nezamestnanosť rizikových skupín z pohľadu teórie 19
  2.1 Nezamestnanosť mladých ľudí a absolventov škôl 21
  2.1.1 Uplatnenie sa na trhu práce 23
  2.1.2 Vzdelávací systém a trh práce 24
  2.1.3 Príčiny a dôsledky nezamestnanosti absolventov 25
  2.1.4 Možnosti riešenia 26
  2.2 Nezamestnanosť ďalších rizikových skupín 28
  3 Analýza nezamestnanosti vybraných rizikových skupín z pohľadu praxe 32
  3.1 Analýza nezamestnanosti mladých ľudí a absolventov škôl na Slovensku 32
  3.2 Analýza nezamestnanosti ďalších rizikových skupín na Slovensku 42
  4 Závery, odporúčania a prínosy práce 45
  Záver 48
  Zoznam použitej literatúry 49
  Prílohy 51

Zdroje:
 • Buchtová, B.: Nezaměstnanost - psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. ISBN 80-247-9006-8.
 • JURÍČKOVÁ, V. (1996): Nezamestnanosť absolventov škôl – jej príčiny a dôsledky. Práca a sociálna politika. roč. 4.
 • Kolektív autorov: Výchova a vzdelávanie dospelých, andragogika, terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. ISBN 80-08-02814-9.
 • Köning, J.: et al.: Zložky systému pravidelného a opodstatneného hodnotenia politiky zamestnanosti v SR. ROTTERDAM: Sociálno – ekonomický výskumný ústav, 2001.
 • KÖVEROVÁ, Š. (2003): Sociológia životného cyklu. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca
 • Lisý, J. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike, Bratislava: IURA EDITION 2005, ISBN 978-80-8078-164-4
 • LUKÁČ, M. (2001): K niektorým možnostiam a špecifikám zamestnávania absolventov rómskej národnosti. In: Mládež a spoločnosť, roč. 7.
 • Macháček, L.: Mládež, práca, budúcnosť Európy. Bratislava, 2001. ISBN 80-85447-11-8.
 • Mareš, P.: Nezaměstnanosť jako sociální problém. Praha: SLON, 1998. ISBN 80-901424-9-4.
 • Martincová, M.: Nezamestnanosť ako makroekonomický problém. Bratislava: Iura edition, 2002.
 • Matulay, S. – Matulayová, T.: Sociálna práca (vybrané kapitoly). Nitra: UKF PF, 1997. ISBN 80-8050-210-2
 • Ondrejkovič, P.: Základy sociológie mládeže. Nitra: Fakulta sociálnych vied UKF, 2003. ISBN 80-8050-658-2.
 • PAUKOVIČ, V. (2002): Nezamestnanosť mládeže a jej sociálne a etické dôsledky.
 • Veselská, J. – Slamečková, Ľ.: Absolventi v praxi. In.: Sociálna politika a zamestnanosť, 2004, č. 7.
 • Výrost,J., Slaměník,I.: Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada Publishing, 2001.
 • Zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
 • ZELINA, M., VALACHOVÁ, D., KADLEČÍKOVÁ, Z., BUTAŠOVÁ, A. (2002): Vzdelávanie Rómov. Bratislava: SPN
 • http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id
 • http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-stvrtrocne,statistiky.html?page_id
 • http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-absolventi-statistiky.html?page_id
 • http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4
 • http://www.uips.sk/statistiky/statisticka-rocenka