Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Projekt periodika Senior (Bakalárska práca)

«»
Prípona
.zip
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
41 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14080
Posledná úprava
31.05.2022
Zobrazené
4 967 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Hlavným cieľom našej bakalárskej práce je predstaviť periodikum, ktoré by vedelo vyplniť stále existujúce medzery v slovenskom mediálnom trhu prostredníctvom tlače.
Seniori, alebo inak ľudia v strednom a staršom veku, sú cieľová skupina, ktorá je zdanlivo nezaujímavá pre mediálnu oblasť, ale po dôkladnom preskúmaní momentálnej situácie na mediálnom trhu tlačených médií, je to jednoznačne skupina veľmi perspektívna pre vznik nového periodika, venovaného špeciálne tejto pomerne silno zastúpenej skupine na Slovensku. Samozrejme existuje veľké množstvo tlačovín venovaných špeciálne ženám a špeciálne mužom v rôznych vekových kategóriách, ale nikto ešte neriešil to, že by mohlo existovať jedno periodikum pokrývajúce vysoké nároky žien aj mužov v jednom za predpokladu smerovania periodika na užšie ohraničenú vekovú kategóriu. Je samozrejmé, že to, čo zaujíma ženy či mužov v šesťdesiatich rokoch života, nezaujíma ľudí v tridsiatke.
Cieľom nášho časopisu bude získať si svojou kvalitou dôveru čitateľov. Profesionálnym prístupom redaktorov sa budeme snažiť zaujať každým článkom, rozhovorom, či rubrikou.
Keďže ide o teoreticko-aplikačnú prácu, rozhodli sme sa ju rozdeliť na dve hlavné kapitoly a to teoretickú a aplikačnú časť. Ide o teoretickú reflexiu, ktorá predchádza aplikačnej časti práce. Jednotlivé kapitoly sú zreteľné a významovo plnohodnotné aj osve, avšak spolu poskytujú výborný celistvý pohľad na samotný proces tvorby periodika so zrkadlovým obrazom procesu tvorby periodika v praxi. Prvá kapitola je extraktom tých najlepších teoretických diel od významných autorov a profesionálov v danej oblasti. V tejto kapitole sa venujeme teoretickej rovine aj samotnej makete periodika, ľudským zdrojom, či organizačnej štruktúre v redakcii.
Druhá kapitola je venovaná konkrétnemu projektu periodika „Senior“. Je obrazom teoretickej reflexie z prvej kapitoly uskutočnenej v praxi. Táto kapitola obsahuje definície podnikateľského zámeru, cez analýzy konkurenčného prostredia ľudské zdroje až po technickú a programovú štruktúru. Jedinečnosťou a exkluzivitou časopisu sme sa snažili zdôrazniť dôležitosť tejto stránky média z dôvodu jednoduchého zapamätania a prilákania čo najväčšieho počtu čitateľov. Veríme, že po prečítaní tejto práce by aj všeobecne povedané laik, aspoň trochu nahliadol do procesu redigovania periodickej tlače.
...

Kľúčové slová:

periodikum

redakcia

vydavateľstvo

organizačná štruktúra

titulná strana

periodická tlač

swot analýza

redigovanie

žurnalistika

noviny

redakčná práca

prieskum trhu

časopis

čitateľObsah:
 • Úvod -10-
  1. Teoretické východiská procesu tvorby periodickej tlače -11-
  1.1. Typológia periodickej tlače -11-
  1.2. Marketing a fungovanie periodika -12-
  1.2.1. SWOT analýza -13-
  1.2.2. Prieskum trhu a konkurenčné prostredie -14-
  1.2.3. Marketingový mix -16-
  1.3. Maketa periodika -18-
  1.3.1. Grafický dizajn periodika... -19-
  1.3.2. Titulná stránka, titulky, fotografie, písmo -21-
  1.4. Organizačná štruktúra periodika -24-
  1.4.1. Pracovné pozície a funkčné vzťahy medzi nimi -25-
  1.4.2. Systém plánovania a redigovania výroby -27-
  2. Projekt a maketa periodika „Senior“ -29-
  2.1. Marketing v periodiku -29-
  2.1.1. Podnikateľský zámer, filozofia periodika a cieľová skupina -30-
  2.1.2. Analýza trhu a SWOT analýza -32-
  2.2. Organizačná štruktúra a náplň práce jednotlivých zložiek -34-
  2.2.1. Vymedzenie obsahu periodika....... -36-
  2.2.2. Proces redigovania v periodiku Senior -37-
  2.2.3. Maketa periodika -38-
  Záver -41-
  Zoznam použitej literatúry -42-
  Zoznam príloh
  Prílohy

Zdroje:
 • HOCHELOVÁ, V.: Slovník novinárskej teórie a praxe, 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2001, 235 s. ISBN 80-8050-380-X
 • CHARVÁT, J.: Proces redigovania II, Bratislava: Tatrapress, 1991, 96 s. ISBN 80-85260-10-7
 • JACZ, Ľ. a kol.: Malá encyklopédia žurnalistiky, Bratislava: OBZOR 1982, 576 s.
 • KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce, 4. vyd. Nitra: Enigma, 2007, 164 s. ISBN 978-80-89132-45-4
 • KITA, J. a kolektív: Marketing, Bratislava: Iura Edition, 2002, 411 s. ISBN 80-89047-23-8
 • LOFAJ, J.: Fotografia v novinách, Bratislava: Univerzita Komenského, 1996, 143 s. ISBN 80-223-1008-5
 • OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. a kolektiv: Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace, Praha: Libri, 2007, 264 s. ISBN 978-80-7277-266-7
 • PRAVDOVÁ, H.: Systém a organizácia práce v tlačovom médiu, 1. vyd. Trnava: UCM 2004, 123 s. ISBN-80-98034-74-8
 • PRAVDOVÁ, H., KOLTAIOVÁ, A.: Problematika periodickej tlače, 2. zväzok cyklu Mediálne kompetencie: FMK UCM Trnava, 2007, 131 s. ISBN 978-80-89220-95-3
 • REPKOVÁ, T.: Ako robiť profesionálne noviny, Bratislava: LOGOS 2004, 420 s. ISBN 80-88800-29-3
 • Syndikát novinářu České republiky: Príručka pro novináře střední a východní Evropy, Praha: Lidové noviny, 1991. ISBN 80-7106-045-3
 • TUŠER, A.: Ako sa robia noviny, 3. aktualizované vydanie, Bratislava: Sofa 2007, 107 s. ISBN-978-80-89033-59-1
 • TUŠER, A. - FOLLRICHOVÁ, M.: Teória a prax novinárskych žánrov I., 2. vydanie, Bratislava: UK, 1998, 108 s. ISBN-80 -223 -1555-9
 • VOJTEK, J.: Úvod do organizovania redakčnej práce a redigovania, 2. vyd., Bratislava: Univerzita Komenského, 2000, 132 s. ISBN 80-223-1397-1
 • WLODARCIK, J.: Marketing vo vydavateľstve - fantázia alebo skutočnosť? 1. vyd. Bratislava: Sofa, 2002, 147 s. ISBN 80-89033-14-8
 • Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.
 • http://www.statistics.sk
 • http://www.medialne.sk
 • http://www.strategie.sk