Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Právne a inštitucionálne postavenie agentúry Frontex

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47613
Posledná úprava
17.03.2022
Zobrazené
583 x
Autor:
kristian.kiko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pred 20 rokmi sa Maastrichtskou zmluvou rozšírilo právo voľného pohybu na všetkých občanov Európskej únie bez ohľadu na to, či sú ekonomicky činní. Pre 56 % európskych občanov je voľný pohyb najpozitívnejším úspechom Európskej únie. Čoraz viac Európanov využíva výhody tohto práva a žije v inom členskom štáte. Podľa prieskumov Eurobarometer viac ako dve tretiny Európanov (67 %) vnímajú voľný pohyb osôb v rámci EÚ za hospodársky prospešný pre svoju krajinu. Viac ako 14 miliónov občanov európskej únie žijúcich v inom členskom štáte je dôkazom toho, že voľný pohyb, respektíve možnosť žiť, pracovať a študovať kdekoľvek v Únii je právom Európskej únie, ktoré si Európania vážia najviac. Pracovníci Európskej únie využívajú toto právo od samotného zrodu Európskej únie, pretože jeho princíp bol zakotvený už v prvej Rímskej zmluve z roku 1957.
Voľný pohyb občanov je zároveň neoddeliteľnou súčasťou jednotného trhu a kľúčom k jeho úspechu: voľný pohyb stimuluje hospodársky rast tým, že ľuďom umožňuje cestovať, nakupovať a pracovať za hranicami a spoločnostiam poskytuje väčší okruh nadaných pracovníkov. Mobilita pracovnej sily medzi členskými štátmi prispieva k riešeniu nepomeru medzi kvalifikáciou pracovníkov a ponúkanými pracovnými pozíciami v kontexte výraznej nerovnováhy v rámci pracovných trhov EÚ a starnúcej populácie.
Právo občanov EÚ na voľný pohyb na druhej strane vyvoláva obavy niektorých členských štátov vyplývajúce z problémov, ktoré môžu predstavovať migračné toky. Takže v tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Európska únia síce zabezpečuje, aby občania mohli prekračovať vnútorné hranice bez kontroly, ale zároveň stanovuje spoločné normy kontroly na vonkajších hraniciach a zavádza integrovaný systém riadenia týchto hraníc.
Podobne ako štruktúra európskej vnútornej bezpečnosti, ktorá sa postupne vyvinula prostredníctvom každodennej schengenskej spolupráce, právnych aktov, ako je Amsterdamská zmluva, a politických usmernení zo záverov zasadnutí Európskej rady v Tampere, Laekene,Seville a Solúne, aj bezpečnosť na hraniciach prešla vývojom od národne orientovaných systémov založených na suverenite každého štátu až po operačnú spoluprácu na vonkajších hraniciach. Aj keď zodpovednosť za kontrolu a sledovanie vonkajších hraníc naďalej spočíva na členských štátoch, vnútroštátne systémy zabezpečenia hraníc sa v čoraz väčšej miere dopĺňajú jednotným súborom účinných celoeurópskych nástrojov riadenia potenciálnych rizík na vonkajších hraniciach.
...

Kľúčové slová:

FRONTEX

colné orgány

analýza rizika

spolupráca

hranica

vonkajšia hranica

ochrana hraníc

Európska únia

spravodajská činnosť

stráž

pohraničná stráž

pobrežná stráž

Schengenská dohodObsah:
 • ÚVOD 7
  1 AGENTÚRA FRONTEX AKO DECENTRALIZOVANÁ AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE 9
  1. 1 Genéza vzniku a vývoja agentúry 9
  1. 2 Právny základ agentúry 13
  1. 3 Postavenie a organizačná štruktúra agentúry 22
  1. 4 Poslanie a úlohy agentúry 26
  1. 5 Pracovný program agentúry 28
  2 VYBRANÉ ŠPECIFICKÉ AKTIVITY AGENTÚRY FRONTEX 29
  2. 1 Spravodajská činnosť 29
  2. 1. 1 Analýza rizika 29
  2. 1. 2 Výmena informácií 34
  3 SPOLUPRÁCA AGENTÚRY FRONTEX S JEDNOTLIVÝMI PARTNERMI 37
  3. 1 Spolupráca s národnými orgánmi zodpovednými za ochranu hraníc 37
  3. 2 Spolupráca s partnermi v rámci Európskej únie 39
  3. 3 Spolupráca s medzinárodnými organizáciami 43
  3. 4 Spolupráca pohraničných orgánov a agentúry s colnými orgánmi 44
  ZÁVER 50
  Zoznam použitej literatúry 52

Zdroje:
 • DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, POLICY DEPARTMENT C: CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRES, CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS, CUSTOMS COOPERATION IN THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE: The role of customs in the management of the external border of the EU.
 • Dokument Rady EU 8402/06: 2725th Council Conslusions, Luxemburg, 27. - 28. apríla 2006.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), (Úradný vestník EÚ L105/1, 13. 4. 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže, (Úradný vestník EÚ L199/30, 31. 7. 2007).
 • Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES L 349, 25.11.2004, p.1) v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Národný plán riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018.
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade, Finančný výkaz sprevádzajúci nariadenie (EÚ) č. 1168/2011, [KOM (2012) 590 v konečnom znení].
 • Pracovný program agentúry FRONTEX na rok 2015 z 18. decembra 2014.
 • PIKNA, B. 2012. FRONTEX - agentura pro spolupráci na vnĕjších hranicích Evropské unie. In Policajná teória a prax. 2012, č. 2, s. 56-65.
 • ABOUT FRONTEX, MISSION AND TASKS 2015. [online] . [cit. 2015-02-20]. Dostupné na internete:
 • ABOUT FRONTEX, ORIGIN 2015. [online] . [citované 2015-02-20]. Dostupné na internete:
 • AGENTÚRA PRE SPRÁVU OPERATÍVNEJ SPOLUPRÁCE PRI VONKAJŠÍCH HRANICIACH 2015. [online] . [citované 2015-02-20] Dostupné na internete:
 • DO PLATNOSTI VSTÚPIL EURÓPSKY SYSTÉM HRANIČNÉHO DOZORU EUROSUR 2013. [online] . [citované 2015-02-20]. Dostupné na internete:
 • FRONTEX, INTELLIGENCE 2015, [online] . [cit. 2015-02-20]. Dostupné na internete
 • FRONTEX, INTELLIGENCE 2015, [online] . [cit. 2015-02-20]. Dostupné na internete
 • FRONTEX, PARTNERS 2015. [online] . [cit. 2015-02-20]. Dostupné na internete:
 • HAAGSKY PROGRAM 2005. [online] . [citované 2015-02-20]. Dostupné na internete:
 • ROKOVANIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2011. [online] . [cit. 2015-02-20]. Dostupné na internete: