Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
2,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42239
Posledná úprava
09.06.2013
Zobrazené
2 506 x
Autor:
student901
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
„Zákazník“. To je osoba, ktorá je najdôleţitejšia pre kaţdý podnik pri dosahovaní hlavného cieľa - zisku. Predpokladom úspechu je uspieť na konkurenčnom bojisku a práve zákazník sa stáva hlavnou zbraňou proti konkurencii. Uspokojenie zákazníka by malo byť teda prioritou v podnikaní. Veď ak sa pravidelne vracia, nakupuje produkty a vyuţíva poskytované služby, pre podnikateľa je to signál, že je spokojný. Ak navyše túto spokojnosť rozširuje, zvyšuje tým meno podniku a kladné referencie od samotných zákazníkov sú najlepším hodnotením jeho snaženia.

No uspokojovanie zákazníka nie je až tak jednoduchou úlohou, pretože je to človek, ktorého nároky sa neustále zvyšujú. Nestačí len vyrábať kvalitne, lebo aj konkurencia môže poskytnúť produkty s tou istou kvalitou. Preto je potrebné vyvíjať nové produkty, inovovať pôvodné, zvyšovať úroveň servisu poskytovaný zákazníkom a všetky tieto kroky realizovať čo najefektívnejšie. Je preto výhodné, ak ich nevykonáva samostatne, ale v spojení s inými podnikmi, kde každý z nich zabezpečuje určité úkony.

Hlavným cieľom mojej práce je priblížiť problematiku vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi, čiže zákazníkmi a analyzovať aktuálny stav týchto vzťahov v spoločnosti XYZ, s. r. o. Pri zisteniach nedostatkov v rámci obchodných vzťahov, či už s dodávateľmi alebo odberateľmi, navrhnem spoločnosti riešenia ako zvýšiť úroveň týchto vzťahov čo najjednoduchším a najefektívnejším spôsobom. Hlavný cieľ je rozdelený na štyri čiastkové, ktorých plnenie realizujem v jednotlivých kapitolách.

Prvá časť práce je teoretická a tvorí ju jedna kapitola. Jej cieľom je analýza teoretických východísk z oblasti dodávateľsko - odberateľských vzťahov v logistike. Vysvetlím v nej, čo je logistika, aké sú jej hlavné činnosti, ktoré ovplyvňujú dodávateľsko - odberateľské vzťahy, čo je logistický reťazec a prečo je potrebné ho pri podnikaní vytvárať a čo je najdôležitejšie pri budovaní obchodných vzťahov.

Druhá časť práce je praktickou časťou a tvoria ju druhá, tretia a štvrtá kapitola. Cieľom druhej kapitoly je analýza úrovne súčasných dodávateľsko - odberateľských vzťahov v spoločnosti. V prípade zistených nedostatkov navrhnem v tretej kapitole prijateľné riešenia na eliminovanie týchto nedostatkov, čo predstavuje cieľ tejto kapitoly. Cieľom štvrtej kapitoly je zhodnotenie navrhnutých riešení.
...

Kľúčové slová:

logistika

logistické činnosti

logistický reťazec

riadenie logistického reťazca

dodávateľ

odberateľ

dodávateľsko-odberateľské vzťahyObsah:
 • ZOZNAM PRÍLOH 7
  ZOZNAM SKRATIEK 8
  ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK 9
  ÚVOD 10
  1 DODÁVATEĽSKÉ A ODBERATEĽSKÉ VZŤAHY AKO SÚČASŤ
  LOGISTIKY PODNIKU 11
  1.1 Logistika ako súčasť manažmentu podniku 11
  1.1.1 Prognózovanie objednávky 14
  1.1.2 Vybavovanie objednávok 14
  1.1.3 Obstarávanie materiálu (riadenie nákupu, zásobovanie) 15
  1.1.4 Riadenie a udržiavanie stavu zásob 16
  1.1.5 Skladovanie a identifikácia materiálov 17
  1.1.6 Doprava a preprava (dopravná logistika) 19
  1.1.7 Distribúcia 19
  1.1.8 Zákaznícky servis 21
  1.1.8.1 Zložky zákazníckeho servisu 21
  1.1.8.2 Význam, meranie a hodnotenie zákazníckeho servisu 24
  1.1.9 Distribučná (logistická) komunikácia 24
  1.1.10 Zaistenie náhradných dielov a súčiastok 26
  1.1.11 Riadenie pohybu vráteného tovaru a jeho likvidácia - spätná logistika 26
  1.2 Logistický (dodávateľský) reťazec 27
  1.2.1 Druhy logistických reťazcov 28
  1.2.2 Organizácia logistického reťazca 29
  1.2.3 Riadenie logistického reťazca - Supply Chain Management (SCM) 30
  1.3 Dodávateľsko - odberateľské vzťahy 32
  1.3.1 Výber dodávateľov 33
  1.3.2 Hodnotenie dodávateľov 34
  1.3.2.1 Bodová metóda 35
  1.3.2.2 Metóda ABC 35
  2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU V OBLASTI DODÁVATEĽSKÝCH A ODBERATEĽSKÝCH VZŤAHOV V PODNIKU XYZ, S. R. O. 37
  2.1 Historický progres spoločnosti a jej súčasný stav 37
  2.2 Štruktúra odberateľov a dodávateľov spoločnosti 38
  2.3 Obchodné vzťahy spoločnosti s dodávateľmi a odberateľmi 41
  2.4 Objednávací cyklus zákazníka 42
  2.5 Analýza úrovne dodávateľsko - odberateľských vzťahov v spoločnosti z pohľadu jej dodávateľov 46
  2.5.1 Cieľ a predmet prieskumu 46
  2.5.2 Priebeh prieskumu 46
  2.5.3 Výsledky dotazníkového prieskumu 47
  2.6 Zhodnotenie dodávateľsko - odberateľských vzťahov 54
  3 NÁVRH OPATRENÍ NA ZEFEKTÍVNENIE DODÁVATEĽSKÝCH A ODBERAEĽSKÝCH VZŤAHOV V PODNIKU XYZ, S. R. O 56
  3.1 Opatrenia pre zefektívnenie spolupráce spoločnosti s odberateľmi 56
  3.1.1 Informovanosť o stave objednávky 56
  3.1.2 Sledovanie produktu - evidencia predaných produktov 58
  3.1.3 Vybavenie reklamácií a sťažností 59
  3.1.4 Písomné vyhlásenie o politike zákazníckeho servisu a jeho odovzdanie 60
  3.2 Opatrenia pre zefektívnenie spolupráce spoločnosti s dodávateľmi 61
  3.2.1 Zmluvy s dodávateľmi 61
  3.2.2 Poskytovanie predbežných informácií 62
  3.2.3 Výber dodávateľov 62
  3.2.4 Hodnotenie dodávateľov 64
  4 ZHODNOTENIE NÁVRHU OPATRENÍ NA ZEFEKTÍVNENIE 66
  4.1 Zhodnotenie riešení v oblasti vzťahov s odberateľmi 66
  4.2 Zhodnotenie riešení v oblasti vzťahov s dodávateľmi 69
  ZÁVER 72
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 73

Zdroje:
 • ČAMBÁL, M., HOLKOVÁ, A., LENHARDTOVÁ, Z. Základy manažmentu. Trnava : AlumniPress, 2001, s. 5 - 6.
 • ČERVEŇAN, Š. a kol. Logistika v praxi manažéra. Trnava : Tripsoft, 2003. 193 s. ISBN 80-968734-1-5
 • VANĚČK, D. Logistika. Bez miesta vydania, 2008. 183 s.
 • DUPAĽ, A., BREZINA, I. Logistika v manažmente podniku. Bratislava : SPRINT, 2006. 326 s. ISBN 80-89085-38-5.
 • LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L. Logistika. 2. vyd. Praha : Computer Press, 2000. 589 s. ISBN 80-7226-221-1.
 • HÝBLOVÁ, P. Logistika - pro kombinovanou formu studia. Pardubice : Tiskářske středisko Univerzity Pardubice, 2006. 59 s. ISBN 80 - 7194 - 914 - 0.
 • DRAHOTSKÝ, I., ŘEZNÍČEK, B. Logistika - procesy a jejich řízení. Brno : Computer Press, 2003. 334 s. ISBN 80-7226-521-0.
 • ČUJAN, Z., MÁLEK, Z. Výrobní a obchodní logistika. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7318-730-9.
 • http://www.difcomp.cz/co-znamena-externi-sklad/
 • http://www.nzforum.sk/ciarove-kody-t-400.html
 • BUKOVÁ, B. A KOL. Zasielateľstvo a logistické činnosti. Bratislava : Iura Edition, 2008. s. 84 - 86.
 • http://gbtrans.suba.eu/sk/preprava.html
 • http://telemarketingandtelesalesservices.wordpress.com/
 • ŠKAPA, R. Reverzní logistika. Brno : Masarykova univerzita v Brne, 2005. s. 6 - 9, 20 - 22.
 • http://www.ekomania.sk/lang/sk/article/recyklacia-elektronickeho-odpadu
 • KRÁL, J. Podniková logistika : Riadenie dodávateľského reťazca. Žilina : EDIS, 2001. s. 16-17, 53-54.
 • STEHLÍK, A., KAPOUN, J. Logistika pro manažery. Praha : Ekopress, 2008. 266 s. ISBN 978-80-96929-37-8.
 • GAJDOŠ, J., URBLÍKOVÁ, D. Logistika : Teoretické základy a prípadové štúdie. 2. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2005. ISBN 80-225-1786-0.
 • PERNICA, P. Logistika pro 21. století. 1. diel. Praha : Radix, 2005. 570 s. ISBN 80-86031-59-4
 • HOBZA, M., ŠAFAŘÍK, L. Logistika. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 40-48.
 • RANDOVÁ TAJOVSKÁ, L. Analýza dodavatesko - odběratelských vztahů podniku a jejich význam pro konkurencescopnost podniku. [Diplomová práca]. Brno, 2001. s. 30 - 34
 • http://www.epiqtech.com/supplier_relationship_management.htm
 • KRAJČOVIČ, M a kol. Priemyselná logistika. Žilina : EDIS, 2004. s. 147-153.
 • HELÍKOVÁ, A. Partnerstvo s dodávateľmi. [Semestrálna práca]. Trenčín : Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka, 2008. 16 s.
 • SYNEK, M. a kol. Manažérska ekonomika. Praha : Grada Publishing, 2007. s. 209 - 212.
 • ČAMBÁL, M., CIBULKA, V. Logistika výrobného podniku. Bratislava : STU. 2008. s. 54 - 56.
 • http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/obchodne-zmluvy/typy-obchodnych-zmluv/ramcova-zmluva-o-obchodnej-spolupraci/