Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Manažérstvo rizika v projektovom riadení v podmienkach OS SR

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39896
Posledná úprava
31.03.2012
Zobrazené
2 024 x
Autor:
Elis
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obsahom bakalárskej práce je manažérstvo rizika v projektovom riadení v podmienkach OS SR. Cieľom bakalárskej práce je na konkrétnom projekte v podmienkach OS SR vypracovať analýzu rizík. Výsledkom bakalárskej práce sú získané poznatky a odporučenia, ktoré zvýrazňujú úlohu projektového manažmentu v súčasnej manažérskej praxi. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými východiskami a analýzou súčasného stavu riešenej problematiky, ktorá sa dotýka manažérstva rizika v projektovom manažmente. Tiež sú v nej uvedené metodiky pre riadenie projektov a metódy na posúdenie rizík v projektovom manažmente. V druhej a tretej kapitole sú uvedené ciele a metódy bakalárskej práce. Štvrtá, hlavná kapitola obsahuje aplikáciu teoretických poznatkov prostredníctvom projektu v podmienkach OS SR a na ňom vypracovanej analýzy rizík.

Kľúčové slová:

projektové riadenie

manažérstvo rizika

analýza rizikaObsah:
 • ÚVOD 10
  1 SÚČASNÝ STAV V PROJEKTOVOM MANAŽMENTE 11
  1.1 Teoretické východiská projektového manažmentu 11
  1.1.1 Definícia projektu 11
  1.1.2 Životný cyklus projektu 11
  1.1.3 Projektový tím 12
  1.1.4 Riziko 13
  1.2 Metodiky 13
  1.2.1 International Project Management Association 13
  1.2.2 PRINCE 2 14
  1.2.3 Project Management Institute 14
  1.3 Manažérstvo rizika 14
  1.3.1 Identifikácia rizík 15
  1.3.2 Kvantifikácia rizík 16
  1.3.3 Zaobchádzanie s rizikom 16
  1.3.4 Plánovanie riadenia rizík projektu 16
  1.3.5 Využitie softvérových nástrojov 17
  1.3.6 Tvorba nárazníkov 17
  1.3.7 Tvorba rezerv 18
  1.3.8 Znižovanie rizík projektu 18
  1.4 Metódy analýzy rizík 19
  1.4.1 Predbežná analýza ohrozenia (PHA) 21
  1.4.2 Metóda WI (What If – Čo ak) 21
  1.4.3 Analýza spôsobov a dôsledkov porúch FMEA 21
  1.4.4 Metóda FTA – strom porúch 21
  1.4.5 Metóda Delphi 22
  1.4.6 Brainstorming 22
  1.4.7 Pravdepodobnostné stromy 22
  1.5 Čiastkový záver 23
  2 CIEĽ BAKALÁRSKEJ PRÁCE 24
  3 METÓDY BAKALÁRSKEJ PRÁCE 25
  4 TVORBA PROJEKTU A ANALÝZA RIZÍK 26
  4.1 Cieľ a stratégia projektu 26
  4.2 Vecná dekompozícia projektu 26
  4.3 Organizačná dekompozícia projektu 28
  4.3.1 Organizačná štruktúra projektového tímu 28
  4.3.2 Popis funkcií 30
  4.3.3 Matica zodpovednosti 30
  4.4 Časový plán 32
  4.5 Plán zdrojov a nákladov 33
  4.5.1 Histogram zdrojov 33
  4.5.2 Histogram nákladov 34
  4.5.3 Rozpočet projektu 35
  4.6 Analýza rizík 37
  4.6.1 Identifikácia rizík 37
  4.6.2 Kvantifikácia rizika 38
  4.6.3 Riadenie rizika 40
  4.7 Záver k riadeniu rizík a prínos do praxe 42
  ZÁVER 43
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 44

Zdroje:
 • DOLANSKÝ, V. a kol. 1996. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 1996. 372 s. ISBN 80-7169-287-5.
 • DVOŘÁK, D. 2008. Řízení projektů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-251-1885-6.
 • GOLDRATT, E. M. 1999. Kritický řetěz. Praha: InterQuality, s.r.o., 1999. 199 s. ISBN 80-902770-0-4.
 • HULLOVÁ, D. – FINDRA, T. – KOŠŤAN, P. 2005. Projektový manažment. Banská Bystrica: Centrum vzdelávania neziskových organizácií, 2005. 156 s. ISBN 80-969309-7-4.
 • NĚMEC, V. 2002. Projektový management. Bratislava: Grada Publishing, 2002. 184 s. ISBN 80-247-0392-0.
 • ROSENAU, Milton D. 2003. Řízení projektů. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 360 s. ISBN 80-7226-218-1.
 • SMEJKAL, V. – RAIS, K. 2006. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 300 s. ISBN 80-247-1667-4.
 • TAYLOR, J. 2007. Začínáme řídit projekty. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1759-0.
 • VŠETEČKA, P. – BELAN, L. 2006. Projektový manažment – I. Liptovský Mikuláš: AOS, 2006. 169 s. ISBN 978-80-8040-298-3.
 • PAČAIOVÁ, H. - MARKULÍK, Š. 2003. Bezpečnosť technických systémov ako súčasť v zabezpečovaní kvality. In Kvalita. ISSN 1335-9213, 2003, roč. 11, č. 2, s. 21-24.
 • HOLEČEK, M. 2007. Analýza rizík zásobovania vodou [online]. Bratislava: Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra zdravotného inžinierstva, Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2007. [2010.03.25]. Dostupné na internete: .
 • HOLLÁ, K. 2008. Vybrané metódy a techniky využívané v procese identifikácie a analýzy rizík [online]. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra krízového manažmentu, Žilinská univerzita v Žiline. 2008. [2010.04.17]. Dostupné na internete: .
 • LEITNER, B. 2007. Manažérstvo rizika a jeho úlohy v oblasti bezpečnosti technických zariadení. [online]. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra technických vied a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, 2007. [cit. 2010.02.10] Dostupné na internete:
 • PAČAIOVÁ, H. 2003. Posudzovanie rizík – porovnanie definícií, metód a postupov[online]. Košice: Ústav bezpečnosti, kvality, environmentalistiky, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Technická univerzita, Košice. 2003. [2010.05.05]. Dostupné na internete: .
 • SEŇOVÁ, A. 2007. Proces posudzovania rizika robotníckych profesií [online]. Košice: Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach. 2007. [2010.01.12]. Dostupné na internete: .
 • ŠIMÁK, L. 2006. Manažment rizík [online]. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra krízového manažentu, Žilinská univerzita v Žiline, 2006. [2010.04.03]. Dostupné na internete:
 • ...