Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Komparácia daní z príjmov fyzických osôb vybraných štátov Európskej únie

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12201
Posledná úprava
02.10.2019
Zobrazené
3 866 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Dane a s nimi spojená danová problematika sú neustále sklonovanými výrazmi minulých, súcasných i budúcich generácií. Neexistuje totiž jednotný názor na ich existenciu, výšku ci prerozdelenie, preto vo svete nachádzame nespocetné množstvo rozdielov v zdanovaní. Situácia v štátoch Európskej únie v oblasti daní v posledných rokoch naberá na dynamike.
Na jednej strane je tu trend prehlbenia koordinacného a harmonizacného procesu, to znamená tendencia vytvorenia urcitej zmluvnej základne, ktorá slúži ako východisko na synchronizáciu jednotlivých úloh a cinností v danovej oblasti. Na strane druhej, existuje snaha clenských štátov udržat si co možno najvyšší stupen autonómie pri realizácii svojej danovej politiky, ktorá je symbolom národnej suverenity a patrí k najvýznamnejším nástrojom na ovplyvnovanie vývoja v ekonomike každého štátu. Ich využívanie totiž má už urcitú tradíciu.

Kľúčové slová:

dane

základ dane

zľavy

manželstvo

zdanenie

kapitálový majetok

sadzba dane

dôchodková daň

zdaniteľný príjem

daňový bonus

prenájom

podnikanie

závislá činnosťObsah:
 • 1 Úvod
  2 Ciel práce a metodika
  3 Literárny prehlad
  3.1 Základné pojmy
  3.1.1 Klasifikácia daní
  3.1.2 Faktory ovplyvnujúce vývoj daní
  3.1.3 Prvky danovej techniky
  3.2 Teória osobných dôchodkových daní
  3.2.1 Hlavné charakteristiky osobnej dôchodkovej dane
  3.2.2 Štruktúra výpoctu osobnej dôchodkovej dane
  3.2.3 Zdanitelný príjem a jeho úprava
  3.2.4 Sadzba dane
  3.2.5 Výber dane a zdanovacie obdobie
  3.2.6 Negatívna dôchodková dan
  3.3 História osobných dôchodkových daní
  4 Vlastná práca 16
  4.1 Osobná dôchodková dan v niektorých štátoch EÚ
  4.1.1 Osobná dôchodková dan v Bulharsku
  4.1.2 Osobná dôchodková dan na Cypre
  4.1.3 Osobná dôchodková dan v Estónsku
  4.1.4 Osobná dôchodková dan v Litve
  4.1.5 Osobná dôchodková dan v Lotyšsku
  4.1.6 Osobná dôchodková dan v Madarsku
  4.1.7 Osobná dôchodková dan na Malte
  4.1.8 Osobná dôchodková dan v Polsku
  4.1.9 Osobná dôchodková dan v Rumunsku
  4.1.10 Osobná dôchodková dan v Slovinsku
  4.2 Osobná dôchodková dan na Slovensku
  4.2.1 Subjekt dane
  4.2.2 Predmet dane
  4.2.3 Príjmy zo závislej cinnosti
  4.2.4 Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej cinnosti a z prenájmu
  4.2.5 Príjmy z kapitálového majetku
  4.2.6 Ostatné príjmy
  4.2.7 Základ dane
  4.2.8 Sadzba dane
  4.2.9 Danový bonus
  4.2.10 Vyberanie a platenie dane
  4.2.11 Danové asignácie
  4.2.12 Zamedzenie dvojitého zdanenia
  4.3 Osobná dôchodková dan v Ceskej republike
  4.3.1 Subjekt dane
  4.3.2 Predmet dane
  4.3.3 Základ dane
  4.3.4 Sadzba dane
  4.3.5 Zlavy na dani
  4.3.6 Vyberanie a platenie dane
  4.3.7 Spolocné zdanenie manželov
  4.3.8 Zamedzenie dvojitého zdanenia
  5 Príklady zdanovania osobných príjmov
  5.1 Príklad c. 1
  5.2 Príklad c. 2
  5.3 Komplexný príklad c. 3
  6 Diskusia
  7 Záver
  8 Literatúra
  9 Použité skratky
  10 Prílohy

Zdroje:
 • Kubátová,K. Daňová teorie a politika. 3.vyd. Praha: Aspi Publishing, 2003. 264 s. ISBN 80-86395-84-7.
 • Lenártová,G.Daňové systémy.1.vyd.Bratislava:Ekonóm,2004.266s.ISBN 80-225-1742-9.
 • Marková,H. Daňové zákony. Úplná znění platná k 1.1.2007. Praha: Grada Publishing, 2007. 192 s. ISBN 80-247-2087-6.
 • Novotný,M.Daňové zákony. Úplné znenia platné v roku 2007.1.vyd.Beroun: Newsletter, 2007. 92 s. ISBN 80-7350-074-4.
 • Schultzová,A. Daňové sústavy vybraných štátov.1.vyd.Bratislava:Ekonóm, 2003. 140 s. ISBN 80-225-1755-0.
 • Sikorová,E. a kol. Účetnictví a daně České republiky v kontextu vstupu ČR do Evropské unie. 1.vyd. Karviná: Slezská univerzita, 2004. 148 s. ISBN 807248-272-6.
 • Sipko,S.Slovensko a Európska únia. Dane.Bratislava:Grafis,2003.32s.ISBN 80-969025-1-2.
 • Široký,J. Daňové teorie s praktickou aplikací.1.vyd.Praha:C.H.Beck,2003.249 s. ISBN 80-7179-413-9.
 • Široký,J.Daně v Evropské unii.2.vyd.Praha:LindePraha,2007.256s.ISBN978-80-7201-649-5.
 • Vybíhal,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006. Praktický průvodce. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 216 s. ISBN 80-7169-812-1.
 • Charvátová,J., Kountouris,L. Zdanění v Evropské unii - Kypr
 • http://www.danovnik.sk/?level=1sub=172
 • http://cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=155
 • Návrh daňové reformy 2008- -2010
 • Priemerná mesačná mzda. Slovenský štatistický úrad
 • http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prumernamzdazaj
 • http://www.mf.gov.pl/files/podatki/odosobfizycznych/pit2007/skalaikosztypit2007.pdf
 • Sulík,R. Znížme rovnú daň na 16%. Weblog o daniach a odvodoch
 • http://www.finance.cz/zpravy/finance/98920/
 • http://www.worldwide-tax.com/