Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Formy starostlivosti o seniorov v súčasnosti

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
962 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22526
Posledná úprava
23.04.2009
Zobrazené
13 852 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

V povedomí laickej verejnosti a tiež vo vedeckom svete neustále rezonujú diskusie na tému nepriaznivého demografického vývoja v súvislosti so seniormi. Je pravda, že vek seniorov sa zvyšuje a stále viac seniorov je odkázaných na jednu z foriem starostlivosti či už sociálnu, zdravotnú alebo starostlivosť v domácom prostredí.
Prináša to rad zmien nielen na úrovni legislatívy ale aj reorganizácie sociálnych a zdravotných systémov. Je predovšetkým úlohou štátu vytvoriť seniorovi podmienky na primeranú starostlivosť, uspokojovanie jeho potrieb, kvalitu života a nemenej dôležité je vytvoriť podmienky na aktívne a zdravé starnutie. Ako sme už spomínali na demografický vývoj sa spoločnosť pozerá skepticky. Len málo ľudí si uvedomuje to pozitívne čo tento vývoj prináša a síce, že ľudia žijú dlhšie. Je to vďaka výdobytkom a poznatkom vedy, medicíny, ale aj gerontológie. Dlhovekosť je dar a mala by sa využívať v maximálne možnej miere.

Kľúčové slová:

staroba

starnutie

starostlivosť o seniorov

geriatrická starostlivosť

sociálna starostlivosť

dôchodkový systém

sociálne službyZdroje:
 • BALOGOVÁ, B. 2005. Seniori. Prešov : Akcent Print, 2005. 156 s. ISBN 80-969274-2-6.
 • BARTOŠOVIČ, I. 2006. Seniori v domove dôchodcov. Bratislava : Charitas, 2006, 160 s. ISBN 80-88743-63-X.
 • ČORNANIČOVÁ, R. 1998. Edukácia seniorov. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. 132 s. ISBN 80-244-0879-1.
 • GRILUSOVÁ,R. 2008. Postavenie spoločnosti v starostlivosti o seniora. Bakalárska práca. Ružomberok KU PF. 2008
 • HAŠKOVCOVÁ, H. 1990. Fenomén stáří. 1.vyd. Praha : Panoráma, 1990. 416s. ISBN 80-7038-158-2.
 • HEGYI, F., KRAJČÍK, Š. 2004. Geriatria pre praktického lekára. 1. vyd. Bratislava : Herba, 2004. ISBN 80-89171-06-0.
 • HOCMAN, G. 1999. Starnutie. 1. vyd. Partizánske: Gramond, 1999. 223 s. ISBN 80-85587-07-6.
 • HRONCOVÁ, J. et al. 2001. Sociálna pedagogika a sociálna práca. 1. vyd. Banská Bystrica: PF UMB. 2001. 298 s. ISBN 80-8055-476-5.
 • HROZENSKÁ, M. et al. 2008. Sociálna práca so staršími ľudmi. 1. vyd. Martin : Osveta, 2008. 181 s. ISBN 978-80-8063-282-3.
 • KALVACH, Z. et al. 2004. Geriatrie a gerontológie. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 250 s. ISBN 80-247-0548-6.
 • KAMANOVÁ, I. 2007. Inštitucionálne sociálne služby a kvalita života seniorov.
 • Ružomberok: Edičné stredisko PF, 2007. ISBN 978-80-8084-275-8
 • KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I. 2008. Motivační prvky při práci se seniory. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2169-9.
 • KONCEPCIA ZDRAVOTNEJ STAROTLIVOSTI O GERIATRICKÝCH PACIENTOV A PACIENTOV DLHODOBO CHORÝCH. 2005. DOSTUPNÉ NA: http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/vdb_print/619bb40a9af97fb7c1256e1c0039aace?OpenDocument&print=1&Click=
 • KRAJČÍK, Š. 2000. Geriatria. 1. vyd. Trnava : Slovac Academic Pres, 2000. 82 s. ISBN 80-88908-68-X.
 • KRAJČÍK, Š. 2006. Geriatria pre sociálnych pracovníkov. 1. vyd. Trnava : Slovac Academic, 2006, 82 s. ISBN 80-88908-68-X.
 • KRUŽLIAK, P., et. al. 1995. Pripravujeme sa do dôchodku. 1.vyd. Bratislava : Minor, 1995, 150 s. ISBN 80-901407-3-4.
 • KOVAL, Š. 2005. Geriatria pre sociálnych pracovníkov. Ružomberok : KU PF (CDR), 2005. 96 s.
 • Koval, Š: 2001. Základy gerontológie pre sociálnu prácu. Trnava: TU FZ SP (CDR), 2001.
 • KUFFOVÁ, J. 2006. Staroba ako obdobie sociálnych zmien. Rigorózna práca. Ružomberok: KU PF, 2006. 88 s.
 • MATOUŠEK, O. et. al. 2005. Sociální práce v praxi. 1.vyd. Praha: Portál, 2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X.
 • MATOUŚEK, O. et. al. 2007. Sociální služby. 1.vyd. Praha : Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-310-9.
 • MIKULA.2001. príručka domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
 • MÜHLPACHR, P. 2004. Gerontopedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3345-2.
 • PICHARD, C., THERESAOVÁ, I. 1998. Soužití se starými lidmi. 1. vyd. Praha : Portál, 1998, 154 s. ISBN 7169-334-0.
 • POLEDNÍKOVÁ, Ľ. Et al., 2006. Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006. 216 s. ISBN 80-8063-208-1.
 • POLEDNÍKOVÁ, Ľ. Et al., 2004. Gerontologické ošetrovateľstvo. Nitra: vyd. Michala Vaška, 2004. 299 s. ISBN 80-8050-799-6+.
 • SPAR, E. J. 2003. Geriatrická psychiatrie. 1. vyd. Trenčín : Vydavateľstvo F, 2003. 240 s. ISBN 80-88952-13-1.
 • STUART - HAMILTON, I. 1999. Psychologie stárnutí. 1.vyd. Praha : Portál, 1999. 320 s. ISBN 80-7178-274-2.
 • VÁGNEROVÁ, M. 2000. Vývojová psychológie. Praha : Portál, 2000. 1. vyd. ISBN 80-7178-308-0.
 • VENGLÁŘOVÁ, M. 2007. Problematické situace v péči o seniory. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1.vyd. ISBN978-80-247-2170-5.
 • Zákon NR SR 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách
 • Zákon NR SR č. 195/1998 Z.z o sociálnej pomoci
 • http://www.kapitula.sk/files/usr010/sp_ob_anmi_vv.doc
 • http://www.senior.sk/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008022701
 • http://www.ractevstupit.sk/1/2/Dochodkovy-system