Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Drogová závislosť u študentov stredných škôl

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39430
Posledná úprava
31.01.2012
Zobrazené
3 814 x
Autor:
czibulaj
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Problematika závislostí od návykových látok je opradená rôznymi mýtami. Rozsah pojmu droga sa často zužuje na intervenózne aplikované látky. Alkohol alebo nikotín sa nepovažujú za nebezpečné. Ak chce spoločnosť drogám účinne vzdorovať, je nevyhnutné o drogách otvorene a reálne hovoriť.

Nevedomosť a neinformovanosť o tomto jave vyvoláva tendenciu k popieraniu, odmietaniu závažnosti problému, jeho iracionalizáciu. Jedine prostredníctvom široko koncipovanej prevencie, pravdivej informovanosti, schopnosti vnímať a rozlišovať somatické a behaviorálne zmeny rizikových jedincov sa môžeme vyhnúť a pomôcť tomuto neželanému javu. K tomu je nevyhnutne potrebná systematická osveta, neznalosť totiž blokuje sprostredkovanie včasnej pomoci. Je pravdepodobné, že miera zneužívania drog bude naďalej narastať. Pri pohľade do histórie rôznych kultúr sa ukazuje, že každá kultúra akceptovala ako svoju súčasť niektorú zo známych drog. Napríklad juhoamerické kultúry užívali pri náboženských obradoch koku, africké národy pestovali kathu. Z Mezopotánie pochádza ópium - zaschnutá šťava nezrelých makovíc. Európske národy legalizovali užívanie niekoľkých drog, ale predovšetkým alkohol a tabak. Rozvoj medicíny a farmakológie priniesol celý rad nových látok, ktoré sa začali zneužívať ako droga. Najtragickejšie je, že sa objavuje v rôznych formách už aj medzi žiakmi všetkých stupňov a typov škôl. Veková hranica získavania prvých skúseností s drogou, sa znižuje. Toxikománia spôsobuje tragické zmeny v hodnotovom systéme človeka a vyúsťuje do rozpadu osobnosti. Alarmujúco pôsobí aj nárast drogovej kriminality a celkovej morálnej devastácie spoločnosti. Zameriavam sa na túto závažnú tému spoločnosti v širšom kontexte.

Cieľom záverečnej bakalárskej práce je poukázať na problematiku, užívania drog mladými ľuďmi a popísať teoretické východiská problematiky.

Kľúčové slová:

drogová závislosť

prevencia drogovej závislosti

príčiny užívania drog

delenie drog

drogyObsah:
 • Zoznam skratiek a symbolov
  Zoznam tabuliek a schém
  Slovník termínov
  Úvod

  1 Drogová závislosť – teoretické východiská problematiky
  1.1 Drogová závislosť
  1.1.1. Psychická závislosť
  1.1.2. Somatická závislosť
  1.2 Klasifikácia závislostí

  2 Typy a rozdelenie drog a drogových závislostí
  2.1 Typy a rozdelenie drog
  2.1.1 Vymedzenie základných pojmov
  2.1.2 Klasifikácia drog
  2.1.3 Tri spolupôsobiace účinky drog
  2.2 Spôsoby vniku drogy do organizmu
  2.3 Typológie drogových závislostí
  2.3.1 Typy drogových závislostí podľa zneužívanej drogy
  2.4 Štádiá drogovej závislosti

  3 Príčiny užívania drog
  3.1 Etiológia drogových závislostí
  3.2 Príčiny závislosti
  3.3 Začiatky užívania drog a dôvody užívania drog
  3.3.1 Túžba po euforizačnom účinku
  3.3.2 Zvedavosť a nuda
  3.3.3 Vplyv rovnocennej skupiny
  3.3.4 Útek pred problémami
  3.3.5 Únik pred vnútornými emotívnymi problémami
  3.3.6 Hlavná príčina

  4 Prevencia drogovej závislosti
  4.1 Rozdelenie prevencie drogovej závislosti
  4.2 Preventívne stratégie a metódy
  4.3 Metódy prevencie drogovej závislosti
  4.4 Účinnosť prevencie drogovej závislosti
  4.4.1 Prevencia závislostí v rodine
  4.4.2 Prevencia závislostí vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach
  4.4.3 Úlohy sociálnej práce v prevencii drogových závislostí
  4.4.4 Národný program boja proti drogám
  4.5 Učiteľ a jeho postavenie v prevencii drogových závislostí

  Záver

  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • HRONCOVÁ, J.: Sociológia výchovy. Banská Bystrica:1996. ISBN 80-88825-37-7
 • JANÍK, A.-DUŠEK, K.: Drogy a společnost. Praha: Avicenum, 1990.ISBN 80-201-0087-3
 • KOLIBÁŠ,E.-NOVOTNÝ, V.: Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: 1996. ISBN 80223-1078-6
 • NOCIAR, Alojz: Alkohol, fajčenie a užívanie drog u detí a mládeže. Bratislava :Ústav zdravotnej výchovy, 1988. ISBN 80-7159-108-4
 • ONDREJKOVIČ, Peter. – POLIAKOVÁ, Eva. A KOLEKTÍV: Protidrogová výchova. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999. ISBN 80-224-0053-1
 • ONDRUŠ, D.: Toxikománia strašiak či hrozba ? 1. vyd. Martin: 1983. ISBN 70-094-83
 • PAVÚK, A.: Primárna prevencia drogových závislostí na základných a stredných školách. Prešov: 1997. ISBN 80-88885-00-0.
 • PODHRADSKÝ, J.- KOMÁRIK, E.: Drogová nezávislosť alebo ...1. vyd. Bratislava: 1990. ISBN 80-80-01145-9