Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Chov psov z pohľadu aktuálnej právnej úpravy v Slovenskej republike

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
2,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
373
Posledná úprava
06.04.2017
Zobrazené
10 355 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pes, jedno z najstarších domestikovaných zvierat, sprevádza človeka už vyše 15 000 rokov a je jedným z mála zvierat, ktoré človek nechová ako zdroj potravy, ale pre jeho nezastupiteľné vlastnosti využívané jednak políciou, armádou, poľovníkmi či záchranármi, no v najväčšej miere značným počtom bežných ľudí, pre ktorých je neoceniteľným spoločníkom, strážcom či iným pomocníkom. Posledné spomenuté, s pomedzi zvierat zrejme najširšie využitie, stavia psa do akejsi výnimočnej pozície medzi zvieratami, ktorú vhodne vystihuje príslovie:
„Pes - najlepší priateľ človeka“. Jeho domestikáciou a niekoľko tisícročí trvajúcou cielenou plemenitbou, zameranou na zvýraznenie či potlačenie niektorých jeho vlastností tak, aby mohol čo najlepšie slúžiť človeku, sme zároveň prebrali aj morálnu zodpovednosť za jeho ďalší osud.
Práve tá nás zaväzuje sa o toto zviera vhodne starať, ochraňovať ho pred ľudskou krutosťou a aspoň čiastočne sa mu takto odvďačiť za jeho bezvýhradné odovzdanie sa človeku a nadšené plnenie ľudských požiadaviek. Vzhľadom na spomínané kvality, je jeho populácia pomerne vysoká. V tejto krajine je len málo ľudí, ktorí by s ním denne neprichádzali do kontaktu.
Tieto skutočnosti by nemali byť prehliadané ani pri tvorbe a prijímaní právnych úprav jeho chovu a držby, ale naopak, malo by sa na ne primerane prihliadať.

Kľúčové slová:

chov psov

veterinárna starostlivosť

bojové psy

strážca majetku

držba psov

týranie zvierat

trestná činnosťObsah:
 • 1. Úvod
  2. Prehľad literatúry
  3. Cieľ práce
  4. Metodika a materiál
  5. Výsledky a diskusia
  6. Návrh zmien a doplnení niektorých zákonov vzťahujúcich sa na chov a držbu psov v SR
  7. Záver
  8. Zoznam použitej literatúry a normatívnych právnych aktov
  9. Prílohy, obrázky

Zdroje:
 • Bugarský, A.: Chov spoločenských zvierat a nebezpečných živočíchov z pohľadu aktuálnej právnej úpravy v SR. UVL, Košice, 2001, 102 s.
 • Bugarský, A. a kolektív: Súdne veterinárske lekárstvo - základy. UVL, Košice, 2003, 288 s.
 • Favorito, F.: Americký pitbulteriér. Fortuna Print, 2000, 156 s.
 • Fleig, D.: Bojoví psi. Timy, 2000, 280 s.
 • Korim, P., Bugarský, A., Korimová, J.: Aktuálna právna úprava držania psov v Slovenskej Republike a niektoré problémy s ich držbou. in: Informačný spravodajca KVL SR, XIII. ročník, číslo 12, 2004, str. 23 - 26
 • Kühnelová, J.: Váš pes a paragrafy, Grada, 1999, 98 s.
 • Ústava SR č. 460/1992 Z. z. v znení vyplývajúcom zo zmien a doplnení ústavnými zákonmi č. 244/1998 Z. z., č. 9/1999 Z. z., č. 90/2001 Z. z.,
 • č. 135/2001 Z. z., 140/2004 Z. z., č. 323/2004 Z. z., č. 463/2005 Z. z., č. 92/2006
 • Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 408/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
 • Návrh na vydanie zákona poslanca NR SR Bajana, ktorým sa upravia podmienky chovu a držania psov a menia zákony NR SR č. 40/1964 Z. z. Občiansky
 • zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1961 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 • Návrh zákona poslanca NR SR Galbavého, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a dopĺňajú niektoré zákony