Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 142   projektov
7 nových

Sociológia zdravia a choroby

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2944
Posledná úprava
04.02.2008
Zobrazené
9 567 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ešte pred pár rokmi, v štádiu budovania socialistickej spoločnosti, bolo do neba volajúcou drzosťou povedať, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti je poskytovanie služby v priestore trhu.
Zákony definujú zdravotnú starostlivosť a umožňujú jej predaj a kúpu. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je predávanie služby, síce špeciálnej, zvláštnej, vyžadujúcej vzdelaného a vzdelávajúceho sa poskytovateľa, humánneho a empatického človeka. Predávanie práce sa uskutočňuje v podmienkach konkrétnej spoločnosti a kultúry.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti funguje v systéme, kde od každej čiastočky systému závisí kvalita produktu činnosti systému - zdravie a choroba populácie.
Rada by som na prvých riadkoch tejto učebnice spomenula dve osobnosti, ktoré i v onom čase umožnili na poli vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, využívanie sociologického inštrumentária a sociologickej optiky.
PhDr. Jolana Jančovičová, CSc., filozofka a sociologička, vedúca Kabinetu sociológie, v pravom slova zmysle sociologická manažérka, vedela v tom čase spolupracovať s ľuďmi s otvorenými hlavami a obmedzenými možnosťami.
Druhou významnou osobnosťou bol Prof. MUDr. Emil Makovický, CSc. Múdry človek, chápajúca, spravodlivá, diplomatická duša, sociálny lekár, ktorý v čase totálnej nadradenosti medicínskeho názoru pripustil a podporoval optiku „nebezpečnej“, zaznávanej spoločenskej vedy - sociológie.

Kľúčové slová:

sociológiaZdroje:
 • 1. BÁRTLOVÁ, S. : Sociologie medicíny a zdravotníctví. Národní centrum ošetřovateltví a nelékařských zdravotnických oború v Brňe. Brno, 2003. ISBN 80-7013-391-0
 • 2. BERGER, P.L.: Pozvání do sociologie. Praha : SSR FMO, 1990
 • 3. BRUKKEROVÁ, D.: Realizácia profesionálnej roly sestry. Slovenský zdravotník, l995, č.4.s.5.
 • 4. BRUKKEROVÁ, D.: Výučba zdravotníckej sociológie na ILF. Sociológia 22, l990, č. 2, s. 221-225.
 • 5. BRUKKEROVÁ, D., MATULNÍK, J.: Koncepcia špeciálnej prípravy sociológov na prácu v zdravotníctve. In: MATULNÍK, J., IMRICHOVIČOVÁ, M., BRUKKEROVÁ, D. : Súčasné trendy v sociológii zdravia a choroby. SSS SAV, l999, s. 97-99. ISBN 8088774-65-9
 • 6. BRUKKEROVÁ, D. – MATULNÍK, J.: Koncepcia špeciálnej prípravy na prácu v zdravotníctve. In: Súčasné trendy v sociológii zdravia a choroby (Zborník). Bratislava: SSS SAV, 1999, 99s. ISBN 80-88774-65-9
 • 7. CORNFORTH, CH., LLEWELLYN, N., PRESTON, D. et al.: Práca v skupinách a tímoch, Bratislava: Nadácia City University, 2003, s. 78, ISBN 80-89045-55-3
 • 8. ČIŽNÁR, I., ŠULCOVÁ, M., EGNEROVÁ, A., RUSNÁKOVÁ, V. : Stručný anglicko-slovenský slovník verejného zdravotníctva. Bratislava, 2004.SZU, Herba s.r.o. ISBN 80-89171-07-9
 • 9. FARKAŠOVÁ, D. a kol. : Výskum v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2002, 88 s. ISBN 80-8063-111-5
 • 10. GAJDOŠÍK, J., BRUKKEROVÁ, D.: Projekt zisťovania údajov o spokojnosti lekárov s výkonom povolania. Medicínsky Monitor, 2003, č. 3, s. 21-22.
 • 11. HEGYI, L., TAKÁČOVÁ, Z., BRUKKEROVÁ, D. : Vybrané kapitoly z pedagogiky a komunikácie pre verejné zdravotníctvo. Bratislava, 2004. SZU, Herba s.r.o. 105 s. ISBN 80-89171-21-4
 • 12. HOLČÍK, ŽÁČEK, A. KOUPILOVÁ, I.: Sociální lékařství. Brno, LF MU, 1998, 137 s. ISBN 80-210-1907-7
 • 13. ILLSLEY, E.: Professional or Public Health? Sociology in Health and Medicine. London : The Nuffield provincial hospital trust, 184s.
 • 14. JANDOUREK, J. : Sociologický slovník. Praha: Portál, 2007, 288 s. ISBN 80-7178 535-0
 • 15. KATRIAK, M. : Metódy a techniky sociologického výskumu. Bratislava: Veda, 1975, 278. s.
 • 16. KHELEROVÁ, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada, 1995, s. 141, ISBN 80-7169-223-9
 • 17. KOŠTA, J.: Sociológia. Bratislava : Ekonóm, 1996
 • 18. KOŠTA, J. : Úvod do sociológie. Bratislava: EU, 1993, 111 s. ISBN 80-225-0509-9
 • 19. MATULNÍK, J., BRUKKEROVÁ, D. : Výučba sociológie v príprave odborníkov pre verejné zdravotníctvo. In: Búzik, B., Matulník, J. : Sociológia na stredných a vysokých školách. Bratislava, SSS pri SAV, 2000, s. 56-60.
 • 20. MATULNÍK, J., IMRICHOVIČOVÁ, M., BRUKKEROVÁ, D. : Súčasné trendy v sociológii zdravia a choroby. SSS SAV, l999, 99 s. ISBN 8088774-65-9
 • 21. NETTLETON, S.: Sociology of Health and Illness. London : Blackwell, 1994, 258s.
 • 22. POLONSKÝ, D.: Tím. Sociologické a psychologické znaky a vzťahy. Banská Bystrica: UMB, 2002 , s. 84, ISBN 80-8055-713-6
 • 23. SIEGRIST, J.: Lehrbuch der Medizinischen Soziologie. Munchen-Berlin-Wien : Urban und Schwarzenberg, 1974
 • 24. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha : SLON. 1991, 115s.
 • 25. Sociológia, 22, 1990, č.2, s.113-232 (monotematické číslo venované sociológii zdravia a choroby)
 • 26. SOPÓCI, J. – BÚZIK, B. : Základy sociológie. Bratislava: SPN, 2003, 144 s. ISBN 80-08-042- 2
 • 27. SURYNEK, A. – KOMÁRKOVÁ, R. – KAŠPAROVÁ, E.: Základy sociologického výskumu. Praha: Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4
 • 28. SZARKOVÁ, M. et al. : Komunikácia v manažmente. Bratislava: Ekonóm, 2002, s. 197, ISBN 80-225-1585-X
 • 29. TONES, B. K. : Changing theory and practice: trends in methods, strategies and settings in health educatoin. Health Education Journal, 52, (3), 126-139 p.
 • 30. Veľký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996