Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 592   projektov
13 nových

Vypracované štátnicové otázky z Verejnej správy a politiky

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40806
Posledná úprava
03.11.2014
Zobrazené
2 392 x
Autor:
tomay
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristické znaky VS (podstata, význam, charakter, znaky)
Pod pojmom verejná správa sa chápe určitý druh činnosti spravovania) alebo inštitúcia (úrad), ktorá verejnú správu vykonáva. V prvom prípade sa jedná o materiálne - t. j. funkčné vymedzenie pojmu správa, a v druhom prípade ide o formálne - t. j. inštitucionálne alebo organizačné vymedzenie. Rozhodovanie je dôležitým funkčným a organizačným aspektom správy. S pojmom správa úzko súvisí pojem organizácia, riadenie...

2. Štátna správa ako subsystém VS SR (zaradenie do systému VS)
1. charakteristické črty, znaky, členenie: ústredná úroveň -
2. vláda SR, ústredné orgány ŠS, ostatné ústredné orgány ...)

Charakteristické znaky štátnej správy
Štátna správa je jednou zo základných zložiek verejnej správy. Štátna správa sa zároveň považuje za jeden zo základných pojmov vedy o správnom práve, pričom vychádza z podstaty štátnej správy ako súčasti riadenia spoločnosti, a ktorá je skúmanáako osobitný druh štátnej činnosti. Štátna správa je najrozsiahlejšou činnosťou a zabezpečuje realizáciu všetkých funkcií štátu - tak vnútorných ako i vonkajších funkcií. Orgány štátnej správy plnia prevažnú časť úloh zabezpečovanú štátnymi orgánmi. Štátna správa ako jedna z možných foriem realizácie štátnej činnosti, sa vyznačuje určitými črtami, ktorými sa líši od ostatných foriem realizácie štátnej moci...

3. Miestna samospráva ako subsystém VS SR (zaradenie do systému VS , podstata, význam, kompetencie, orgány...)
Miestna samospráva
Jedná sa o multidimenzionálny pojem, ktorý je spájaný s aspektmi rozličného druhu, či už politickými, právnymi, ekonomickými, sociologickými, sociálno-psychologickými a organizačno-inštitucionálnymi. Politický aspekt samosprávy je súčasne aj aspektom mocenským. Právny aspekt samosprávy spočíva predovšetkým vo forme je zakotvenia. Ekonomický aspekt sa vzťahuje na ekonomické aktivity samosprávneho spoločenstva, ktoré spočívajú predovšetkým v tvorbe zdrojov...

Kľúčové slová:

verejná správa

otázky na skúškuObsah:
 • 1. Charakteristické znaky VS (podstata, význam, charakter, znaky)
  2. Štátna správa ako subsystém VS SR (zaradenie do systému VS,
  3. Miestna samospráva ako subsystém VS SR (zaradenie do systému VS
  4. Regionálna samospráva ako subsystém VS
  5. Obligatórne a fakultatívne orgány miestnej samosprávy SR
  6. Kompetencie územnej samosprávy
  7. Záujmová samospráva (podstata, význam, druhy...)
  8. Verejnoprávne korporácie ( podstata, význam, členenie)
  9. Pincípy budovania vo verejnej správe:
  10. Kontrola vo VS v SR (podstata, význam, členenie, funkcie, práva a povinnosti pracovníkov
  11. Kontrola VS SR ( jednotlivé druhy kontrol a ich charakteristika )
  12. Parlamentná kontrola (podstata, význam, pôsobnosť, postup...)
  13. Kontrola vykonávaná Verejným ochrancom práv SR
  14. Kontrola vykonávaná Najvyšším kontrolným úradom SR
  15. Kontrola vykonávaná na základe podnetov, sťažností a petícií
  16. Podstata administratívnej zodpovednosti (podstata, význam, základné pojmy, druhy)
  17. Druhy zodpovednosti vo VS SR
  18. Formy činnosti VS
  19. Metódy činnosti VS (podstata, základná definícia, druhy...)