Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Vypracované skúškové otázky - Filozofické a právne teórie

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
40 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2628
Posledná úprava
28.02.2017
Zobrazené
4 021 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

1. Predmet, funkcie a špecifickosť filozofie. Právna filozofia v štruktúre sociálnej filozofie

Filozofia ako vedná disciplína sa prezentuje ako pokus o súhlas alebo vytváranie nárokov na poznanie, ktoré ju robí vedeckou, morálnou, umeleckou, náboženskou atď.
Predmetom filozofie je snaha viesť študentov k porozumeniu intelektuálnych problémov, analyzovať ich, kritizovať argumenty obsiahnuté v textoch, ktoré sa vzťahujú na tieto problémy. Učí ich klásť si otázky. Nie je len štúdiom a interpretáciou spisov, ale učí nás chápať a vážiť si múdrosť a inteligenciu filozofov. Uvádza nás do tajomstiev myslenia, ktoré ústi do presného a logického chápania. Je vyjadrením kultúry slobodného človeka, je súčasťou a hodnotou nášho života.

Slovo filozofia prvýkrát použil Pytagoras, hovoril o nej aj Herakleitos ale až Sokrates dal tomuto pojmu jasnejší obsah. Filozofiu môžeme charakterizovať ako lásku k múdrosti.

Filozofia je myšlienkovou sústavou, ktorá skúma nielen zákony, zmeny objektívnej skutočnosti, ale odhaľuje jej princípy, ktorými sa riadi náš poznávací proces. Z takto vymedzeného chápania vyplývajú jej funkcie:

Poznávacia funkcia: podstatou tejto funkcie je skúmanie sveta
Metodologická funkcia: na základe zákonitostí sveta, môžeme znásobiť pôsobenie naň, ktoré by nám prinášalo úžitok
Kultivačná funkcia: pomocou nej vyjadrujeme pôsobenie filozofie na človeka a jej špecifické postavenie v porovnaní s inými vedami

Kľúčové slová:

filozofia

Platón

Sokrates

Aristoteles

renesancia

Hobbes

hermeneutika

pragmatizmus

determinizmus

poznanieObsah:
 • 1. Predmet, funkcie a špecifickosť filozofie. Právna filozofia v štruktúre sociálnej filozofie
  2. Vzťah filozofie a vedy. Reálne a formálne vedy - klasifikácia vied
  3. Dejiny filozofie ako teoretická disciplína. Predmet dejín politickej a právnej filozofie
  4. Predpoklady vzniku gréckej filozofie. Mýtus a formovanie filozof. vied
  5. Sokrates
  6. Platón
  7. Aristoteles
  8. Filozofia helenizmu
  9. Filozofia a politické myslenie v Ríme (Polybios, Cicero).
  10. Rímska stoická filozofia
  11. Rímska jurisprudencia
  12. Patristika, sv. Augustín
  13. Charakter stredovekej filozofie. Spor nominalizmu a realizmu
  14. Tomáš Akvinský
  15. Renesančný filozofický humanizmus
  16. Politická filozofia N. Machiavelliho
  17. J. Bodin (štát, právo, spravodlivosť)
  18. Utopické koncepcie (T. Morus, T. Campanella)
  19. Idea utopizmu v dejinách sociálneho filozofického a právneho myslenia
  20. Sofisti. Eristika a rétorika
  21. Holandská právna filozofia (H. Grotius, B. Spinoza)
  22. Východiská novovekého empirizmu. F. Bacon a teória idolov. Indukcia
  23. Charakteristické rysy novovekého racionalizmu. T. Descartes
  24. Prínos sociálnej filozofie francúzskeho osvietenstva (Rousseau, Voltaire, Montesquieu)
  25. Teória deľby moci (Montesquieu)
  26. T. Hobbes - sociálna a právna filozofia
  27. J. Locke - charakteristika filozofického systému. Právna filozofia (deľba moci)
  28. J.J. Rousseau (otázočka č. 24 kolegovia práva!!!)
  29. Všeobecná charakteristika nemeckej idealistickej filozofie. Hlavní predstavitelia 18. a 19. storočia.
  30. I. Kant (otázočka č. 29 kolegovia práva!!!)
  31. G.W.F. Hegel (otázočka č. 29 kolegovia práva!!!)
  32. Filozofia liberalizmu a vývoj liberalistických ideí 18. a 19. stor.
  33. Prvá fáza pozitivizmu a jej metodologický význam (A. Comte, J.S.Mill, L. Witthenstein)
  34. Filozofia A. Schopenhauera a F.W.Nietzscheho. Iracionalizmus a voluntarizmus.
  35. Hermeneutika ako metóda
  36. Filozofia novopozitivizmu, Viedenský krúžok. Problém verifikácie. L. Wittgenstein
  37. Východiská existencialistickej filozofie a problém občianskej neposlušnosti
  38. Idea utopizmu v dejinách sociálne a právnej filozofie
  39. Anglosaský právny liberalizmus (J. Bentham, J. Austin)
  40. Teoretické východiská filozofie K. Marxa. Sociálne a politický idey a ich rezíduá.
  41. Americký pragmatizmus a neopragmatizmus. Americký právny realizmus.
  42. Postpozitivizmus. K. Popper a princíp falzifikácie, P.Feyerabend a princíp proliferácie, T. Khun a pojem paradigma
  43. Všeobecná charakteristika postmodernizmu a jeho odraz v právnom myslení
  44. Filozofické zdroje právneho pozitivizmu
  45. Nemecká historickoprávna škola (C.F. v Savigny)
  46. Nemecký právny pozitivizmus 19. a 20. stor. (C.M.Bergbohm, R. Ihering, G. Jelinek)
  47. Právny normativizmus. H. Kelsen a čistá právna náuka. Norma ako filozof. kategória
  48. Analytická škola - H.L. Hart
  49. Všeobecná charakteristika prirodzenoprávnych koncepcií
  50. K.R.Popper a kritika historicizmu
  51. Predmet filozofie dejín. Koncepcie periodizácie historického procesu
  52. Genéza a vývoj problému spravodlivosti
  53. Totalitaristické politicko-právne doktríny 20. storočia
  54. Teória spravodlivosti J. Rawlsa
  55. A.F. v. Hayek a jeho negatívny test spravodlivosti
  56. Teória minimálneho štátu R. Nozicka
  57. Otázka slobody a rovnosti v sociálnej filozofii M. Walzera
  58. Sloboda ako filozofická kategória
  59. Povaha a význam kategórií sociálnej a právnej filozofie
  60. Determinizmus s indeterminizmus. Sociálny determinizmus. Kauzalita
  61. Pravda ako filozofická kategória
  62. Predmet teórie poznania. Jazyk a poznanie.
  63. Charakteristika sociálnej a právnej filozofie 20. stor.
  68. Locke : Druhé pojednání o vláde (Filozof.antológia, s. 96-99)
  69. Rousseau : Spoločenská zmluva (Filozof.antológia, s. 109-119)
  78. Rawls : Teória spravodlivosti (Základy filozofie, s. 184-196)
  79. Buchanan : Hranice slobody (Základy filozofie, s. 197-214)