Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Vypracované otázky z testu na skúške z Genetiky

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42518
Posledná úprava
25.12.2013
Zobrazené
1 826 x
Autor:
zpke28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Čo je genotyp?
Genotyp je súbor všetkých génov daného jedinca, ktorý určuje reakciu organizmu v podmienkach prostredia.

2. Urči dominantného heterozygot: „Aa“

3. Mendelove pravidlo
Zákon uniformity: po krížení dvoch homozygotných rodičovských jedincov navzájom sa líšiacich v znaku je F1 generácia uniformná.
P: AA x aa = sleduje sa prenos 1 znaku, všetci možní potomkovia budú heterozygoti Aa - potvrdila sa uniformita F1. Monohybridizmus.
Zákon segregácie a stálych štiepnych pomerov (pravidlo o čistote vlôh a štiepení): monohybrid vytvára gaméty dvojakého typu, zhodné s pôvodnými rodičovskými typmi. Potomstvo heterozygotov štiepi v presných číselných pomeroch (týka sa generácie F2 vnukovia).
P: Aa x Aa = AA, Aa, Aa, aa
Fenotypový štiepny pomer: 3 (A) : 1 (a)
Genotypový štiepny pomer: 1 (AA) : 2 (Aa) : 1 (aa) - zákon štiepnych pomerov, sleduje sa 1 znak. Monohybridizmus.
Zákon o nezávislej kombinovateľnosti alel (vlôh) (pravidlo o voľnej kombinovateľnosti): vychádza z predpokladu, že segregácia alel v jednom lokuse je nezávislá od segregácie v inom lokuse. Alely jednotlivých znakov sa zostavujú v gamétach v toľkých kombináciách, koľko je ich možných medzi nezávislými veličinami. K štiepeniu každého páru alel dochádza nezávisle na iných alelových pároch (F2 a ďalšie generácie, t.j. každý s každým, ale minimálne 2 znaky - všetky možné kombinácie).
Dihybridizmus, trihybridizmus, polyhybridizmus - sleduje sa dedičnosť 2 až viacerých znakov. Dihybrid vytvára 4 typy gamér. Gaméty sa môžu voľne kombynovať a vytvoriť až 16 odlišných možností. Krížením dihybridov heterozygotov vznikajú 4 fenotypové typy: 9 (AB) : 3 (Ab): 3 (aB) : 1 (ab).

4. Čo je solenoid?
Solenoidové vlákno: predstavuje stupeň kondenzácie chromatínu. H1 zoskukupuje nukleozómy nukleozómového reťazca do špirály. Jeden závit solenoidu je tvorený šiestimi nukleozómami.

5. Čo prepisuje transkripcia?
Model transkripcie: začína regulátorom, gén regulátor leží mimo miesta, ktoré má kontrolovať. Gén - regulátor obsahuje len 8 molekúl, tzv. represor. Represor sa môže naviazať na DNA a zablokovať operátor. Pred operátor je preradená 80-molekulová sekvencia, ktorá sa volá promotor. Regulátor, operátor a promotor rozhodujú o tom, či DNA sa prepíše na RNA. Promotor má 2 aktívne centrá, majú CAP lokus - má miesto na naviazanie energie. Ak je CAP a energia, pripojí sa enzým RNA - polymeráza. Začne prepis štruktúrnych génov, až kým nenatrafí na terminátorové sekvencie.

6. LaC operónový model transkripcie
LaC - operónový model transkripcie:
a) Induktor neprítomný, transkripcia neprebieha.
b) Induktor prítomný. Baktéria má všetky gény zaradené tesne za sebou.

7. V ktorej fáze meiózy sa mení diploidná sada na haploidnú?
Pri prvom meiotickom delení (meióze I), alebo redukčnom delení, sa utvárajú počas profázy I homologické páry chromozómov, ktoré sa v anafáze I od seba oddeľujú bez porušenia centromér.
...

Kľúčové slová:

genetika

kynológia

genotyp

solenoid

Mendelove pravidlo

homozygot

heterozygot

DNA

mRNA

genetická informácia

nukleozómObsah:
 • 1. Čo je genotyp?
  2. Urči dominantného heterozygot: „Aa“
  3. Mendelove pravidlo
  4. Čo je solenoid?
  5. Čo prepisuje transkripcia?
  6. LaC operónový model transkripcie
  7. V ktorej fáze meiózy sa mení diploidná sada na haploidnú?
  8. V ktorej fáze sa vytvárajú bivalenty?
  9. V ktorej fáze sa tvorí chiazma?
  10. V ktorej fáze je crossing over?
  11. Koľko mikrosatelitov môže byť minimálne a maximálne podľa ISAG u zvierat?
  12. Čo sú mikrosatelity?
  13. Kde sa uplatňuje Hardy-Weinbergov zákon?
  14. Podmienky pre Hardy-Weinbergovu rovnováhu
  15. Koeficient dedivosti
  16. Kedy robíme pozitívnu selekciu?
  17. Čo je inbredná depresia?
  18. Najčastejšia vývinová chyba u služobných psov
  19. Čo spôsobujú sedatíva v prvej polovici gravidity?
  20. Čo spôsobujú kovy?
  21. Čo je genotoxický karcinogén?.
  22. Génové mutácie
  23. Čo označuje pojem alela?
  24. Ako označujeme recesívneho homozygota? „aa“
  25. Heterozygot pre dominantne kódovaný znak: „Aa“
  26. Fenotypový štiepny pomer 9:3:3:1 charakterizuje:
  27. Spätné kríženie je
  28. Nukleozóm je
  29. Kedy prebieha syntéza DNA v Okazakiho fragmentoch?
  30. Genetická informácia, ktorá sa prepíše do mRNA obsahuje:
  31. Charakterizujte jednotlivé štádiá delenia somatickej bunky:
  23. Čo označuje pojem alela?
  24. Ako označujeme recesívneho homozygota? „aa“
  25. Heterozygot pre dominantne kódovaný znak: „Aa“
  26. Fenotypový štiepny pomer 9:3:3:1 charakterizuje:
  27. Spätné kríženie je
  28. Nukleozóm je
  29. Kedy prebieha syntéza DNA v Okazakiho fragmentoch?
  30. Genetická informácia, ktorá sa prepíše do mRNA obsahuje:
  31. Charakterizujte jednotlivé štádiá delenia somatickej bunky:
  32. Do akej výšky koeficientu dedivosti možno kvantitatívny znak efektívne ovplyvniť šľachtením?
  33. Kedy matka odovzdá znak na polovicu synov a dcér pri párení s nepríbuzným jedincom?
  34. Čo je profáza?
  35. Čo je metafáza?
  36. Čo je anafáza?
  37. Čo je telofáza?
  38. Eliminácia dedične podmienených ochorení alebo nežiadúcich znakov s genetickou predispozíciou závisí od stupňa dedičného odmienenia. Ako budete postupovať pri h2 menšom ako 0,5, ale vyššom ako 0,3?
  39. Označte, ktorá z nasledujúcich populácií je v Hardy-Weinbergovej rovnováhe
  40. Akú výšky koeficientu dedivosti (h2) má väčšina chovateľsky dôležitých znakov, napr. stopa, poslušnosť, kľud po výstrele, ostrosť, vodná práca
  41. Posttranskripčná úprava primárneho transkriptu na zrelú mRNA u eukaryotov zahŕňa
  42. Sekvencia DNA reprezentujúca regulačný faktor pre transkripciu, ktorý je lokalizovaný mimo operóna je
  43. Charakterizujte priebeh excíznej reparácie
  44. Chromatín je zložitý útvar vyskytujúci sa v jadre eukaryotickej bunky, ktorého súčasťou je:
  45. Definujte pojem genetický kód:
  46. Ktorý typ kríženia možno označiť ako testovacie?
  47. Dosiahnutý štiepny pomer 9:3:4 svedčí o?
  48. Amesov test
  49. Eliminácia dedične podmienených ochorení alebo nežiaducich znakov s genetickou predispoziciou závisí od stupňa dedičného podmienenia. Ako budete postupovať, ak je h2˃0,5/h2˂0,5
  50. Sfarbenie u psov je kódovane hlavne z lokusov A,B,C,E,K,S. Aké bude sfarbenie psa nasledujúceho genotypu: a sa a f B -C -ee K B - S
  51. Dĺžka embryokaryotickej periódy u psa je? 35 dní
  52. Popíšte genotoxické dôsledky ionizujúceho žiarenia
  53. Palmerov test
  54. Aké sú typické ochorenia pre prvú a druhú fázu gravidity?
  55. Aké je prvé negatívum inbrídingu?
  56. Koľko ukončených histónov tvorí nukleozóm?
  57. Čo je operón?
  58. Kedy prechádzajú gény viazané na Y-chromozóm z postihnutého otca na syna?
  59. Aká chyba sa prejavuje u malých izbových plemien?
  60. Čo vyjadruje kvantitatívnu formu génu?
  61. Pri akom type dedičnosti syn nemôže zdediť znak po otcovi?
  62. Ako bude sfarbený pes genotypu atat B_ C_ E_ kyky S_:
  63. Uveďte spôsob, ktorým sa spravidla odhaduje koeficient dedivost (h2) pre určitý polygénne kódovaný znak
  64. Molekulovo genetické metódy overovania pôvodu psov sú v súčasnosti založené na vyšetrovaní a analýze
  65. Ako vylúčime negatívum inbrídingu pri líniovej plemenitbe?
  66. V inducibilnom systéme regulácie transkripcie u prokaryotov (LaC - operónový model transkripcie) je transkripcia inhibovaná
  67. Inhibícia transkripcie v LaC operóne nastáva spojením