Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Vypracované otázky z predmetu Verejná správa

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9359
Posledná úprava
01.08.2018
Zobrazené
6 820 x
Autor:
bimbulka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predmet- právo ho pozitívne vymedzuje, tak že výslovne ustanovuje jednotlivé pôsobnosti subjektov, ktoré sú zahrnuté do spoločného názvu vnútorná správa . Patrí sem:
1. Zabezpečenie osobného stavu obyvateľstva - matriky, zmena mena a priezviska, evidencia obyvateľstva, štátne občianstvo, sčítanie obyvateľstva
2. Zabezpečenie realizácie združovacieho a zhromažďovacieho práva
3. Územné a právne usporiadanie štátu
4. štátne symboly, symboly obcí a miest a používanie oboch druhov symbolov
5. Archívnictvo
6. Ochrana pre požiarmi

Charakteristické črty vnútornej správy - realizuje vnútorné funkcie štátu, štát ich vykonáva prostredníctvom zákonného delegovania výkonu na neštátne subjekty správy,
- je rôznorodá v činnosti i v sústave orgánov, ktoré vykonávajú tieto činnosti


Kľúčové slová:

matrik

súdna správa

školská správa

živnostenský zákon

meno a priezvisko

štátne občianstvo

policajná správa

evidencia obyvateľstvaObsah:
 • 1) Stručne popíšte predmet a charakteristické črty vnútornej správy (VS)
  2) Matrika
  3) Meno a priezvisko
  4) Charakterizujte pojem štátne občianstvo a stručne popíšte jeho formy.
  5) Vymenujte právne inštitúty evidencie obyvateľov a stručne ich charakterizujte
  6) Zhromažďovanie a združovanie
  7) Územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky
  8) Archívnictvo a registratúry v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúre v znení neskorších noviel
  9) Pojem a organizačná štruktúra výkonu policajnej správy
  10) Úlohy policajnej správy
  11) Oprávnenia príslušníkov polície (z. č. 171/1993 Z. z.)
  12) Donucovacie prostriedky a podmienky ich použitia v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore SR, v znení neskorších noviel
  13) Obecná polícia ako neštátna zložka polície podľa zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov
  14) Súkromné bezpečnostné služby v zmysle zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších noviel
  15) Charakterizujte inštitút cely policajného zaistenia a za akých podmienok je oprávnený policajt umiestniť do nej osobu
  16) Informačno-technické prostriedky pri výkone policajnej správy v zmysle zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov v znení neskorších noviel
  17) Správa základného a stredného školstva
  18) Subjekty na úseku stredných a základných škôl a ich pôsobnosť
  19) Školská samospráva na základných a stredných školách
  20) Správa na úseku vysokých škôl
  21) Správa na úseku verejných vysokých škôl
  22) Sústava orgánov verejnej správy na úseku zdravotníctva a ich pôsobnosť
  23) Sústava poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v znení neskorších noviel
  24) Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním z. s. v znení neskorších noviel
  25) Biomedicínsky výskum v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších noviel
  26) Odoberanie, uschovávanie a prenos orgánov, tkanív a buniek v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z., v znení neskorších noviel
  27) Postup pri výkone zdravotnej starostlivosti (poučenie a informovaný súhlas, zdravotná dokumentácia)
  27) Zdravotné poisťovne podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších noviel
  31) Administratívnoprávne podmienky činnosti neštátnych zdravotníckych zariadení
  32) Pojem živnosť, negatívne vymedzenie živnosti
  33) Všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
  34) Prekážky prevádzkovania živnosti
  35) Pokračovanie v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka)
  36) Členenie živností zo správnych hľadísk
  37) Subjekty správy živnostenského podnikania a ich pôsobnosť
  38) Správa živnostenského podnikania ako druh činnosti
  39) Vznik a zánik živnostenského oprávnenia
  40) Živnostenský register
  41) Živnostenská kontrola
  42) Správne trestanie na úseku živnostenského podnikania
  43) Súdy v Slovenskej republike, charakteristika, členenie, organizácia
  44) Výkon správy súdnictva (čo je jeho úlohou, kto ho vykonáva a v akých oblastiach)
  45) Riadenie súdu v oblasti výkonu súdnictva (kto ho zabezpečuje a akými aktivitami)
  46) Súdna rada, jej postavenie, ústavná a zákonná pôsobnosť
  47) Sudcovské rady ako orgány sudcovskej samosprávy, ich postavenie a pôsobnosť
  48) Sťažnosti na postup súdu
  49) Zásady správy súdov

Zdroje: