Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 615   projektov
8 nových

Vypracované otázky z Biológie

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
2,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42503
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
2 374 x
Autor:
zpke28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základná charakteristika biologických vied
Biologické vedy sa zaoberajú štúdiom živých sústav. Biológia je veda o živých organizmoch, ich štruktúre, funkciách, vzájomných vzťahoch živých organizmoch na rôznych úrovniach organizácie a vzťahoch medzi živými organizmami a prostredím. Pojem biológia zaviedol v roku 1802 Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829). Biologické vedy môžeme členiť z hľadiska viacerých kritérií. Na základe hlavných skupín živých sústav delíme biologické vedy na (širší rozsah):
1. mikrobiologické vedy
2. botanické vedy
3. zoologické vedy
4. antropológia Vyhynuté skupiny organizmov študuje paleontológia. Podľa predmetu študovaného v užšom rozsahu:
1. mikrobiológiu delíme: virológia, bakteriológia, mykológia (náuka o hubách, tiež zaraďovaná do botaniky), protozoológia (náuka o prvokoch, tiež zaraďovaná do zoológie)
2. botanika sa delí: algológia (náuka o riasach), bryológia (náuka o machoch), lichenológia (náuka o lišajníkoch), graminológia (náuka o trávach), dendrológia (náuka o drevinách)
3. zoológia sa delí: malakozoológia, entomológia, ichtyológia, herpetológia, ornitológia, mammalógia (teriológia) Vedy študujúce určité vlastnosti živých sústav:
1. molekulárna biológia - skúma vzťah štruktúry, interakcie a usporiadanie biomakromolekúl k ich funkcii a prejavu v základných životných procesoch
2. morfológia - anatómia (skúma vnútornú stavbu a formu orgánov: systematická, topografická, patologická), organológia (zaoberá sa vnútornými tvarmi a stavbou orgánov a taktiež ich vznikom: popisná, komparatívna, fylogenetická, experimentálna), histológia (náuka o tkanivách mnohobunkových organizmoch)
3. fyziológia (študuje funkcie jednotlivých komponentov a orgánov živých sústav)
4. genetika (študuje dedičnosť a premenlivosť organizmov)
5. embryológia (študuje vývoj zárodku)
6. imunológia (študuje obranné funkcie organizmov)
7. etológia (študuje prejavy, funkcie a evolúciu správania živočíchov a človeka)
8. parazitológia
9. ekológia
10. biogeografia
...

2. Charakteristika vedeckej práce v biológii
Gnozeológia ako časť filozofie je náuka o poznaní. Metodológia skúma vedecké metódy, t. j. všeobecne platné cesty, formy a postupy, ktorými každá veda získava poznatky a pomocou ktorých buduje vedecký systém. Základné vedecké fakty získava biológia metódami pozorovaním a pokusom (experiment). Logické postupy pri vedeckej práci:
• porovnávacia metóda - zisťuje zhody a rozdiely
• analýza a syntéza - najmä kauzálna analýza
• analogická metóda - ak sa dva objekty zhodujú v istom počte znakov, usudzujeme, že sa môžu zhodovať aj v iných znakoch
• modely a modelovanie - modelové objekty sú organizmy, na ktorých sa pozorovaný jav skúma ľahšie než na iných organizmoch
• zovšeobecnenie (generalizácia) - určité zistenia vzťahujeme na veľký počet javov, prípadne na všetky javy toho istého alebo podobného súboru. Hypotézy sú pokusy o vysvetlenie, zdôvodnenie určitých javov, ktoré sa spravidla opierajú o celý rad overených poznatkov (predpokladaný vedecký záver). Vedecký zákon vyjadruje konštantný vzťah medzi javmi alebo procesmi istej oblasti skutočnosti (vyžaduje presné formulácie z presných dát).

Kľúčové slová:

biológia

kynológia

živé sústavy

živý systém

zloženie buniek

DNA

RNA

bunkyObsah:
 • 1. Základná charakteristika biologických vied
  2. Charakteristika vedeckej práce v biológii
  3. História vzniku biológie ako vedeckej disciplíny
  4. Formovanie vzniku bunkovej biológie
  5. Všeobecná charakteristika živých sústav
  6. Živý systém a jeho organizácia
  7. Chemické zloženie buniek - anorganické látky
  8. Bunky a ich štruktúry - zlúčenina uhlíka
  9. Základné stavebné jednotky v štruktúre buniek
  10. Cukry, jednoduché a zložené, význam pre bunku
  11. Mastné kyseliny - význam a funkcia pre bunku
  12. Aminokyseliny - základná charakteristika
  13. Základné rozdelenie aminokyselín
  14. Charakteristika štruktúry aminokyselín
  15. Funkcie bielkovín v bunke
  16. Charakteristika a funkcia DNA
  17. Charakteristika a funkcia RNA
  18. Funkcie nukleotidov
  19. Nebunkové organizmy
  20. Evolúcia eukaryotických buniek
  21. Baktérie Mikrobiológia sa
  22. Jednobunkovce a mnohobunkovce z hľadiska evolúcie
  23. Bunkové jadro, význam, zloženie, funkcia
  24. Biomembrány a ich funkcia
  25. Mitochondrie a chloroplasty - úloha a vývoj
  26. Bunkové povrchy
  27. Endoplazmatické retikulum - stavba a funkcia
  28. Golgiho aparát - stavba a funkcia
  29. Lyzozóm, vakuola - stavba a funkcia
  30. Ribozómy
  31. Bunka a jej delenie vo všeobecnosti
  32. Nepohlavné rozmnožovanie
  33. Pohlavné rozmnožovanie
  34. Cytoskeletná stavba bunky
  35. Osmotické javy v bunke
  36. Výživa bunky a zdroje energie pre jej existenciu
  37. Starnutie bunky
  38. Smrť buniek
  39. -
  40. Abiotické faktory prostredia
  41. -
  42. Úloha bunky pri hladovaní