Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Teória, organizácia a riadenie verejnej správy - 3 ročník

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
102 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39676
Posledná úprava
02.03.2012
Zobrazené
3 961 x
Autor:
magdalena.bocova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
57 okruhov otázok z predmetu Teória, organizácia a riadenie verejnej správy (TROVS) vypracovaných na 40 stranách. Otázky sú veľmi kvalitne spracované podľa kníh.

1. Súkromná a verejná správa, spoločné a rozdielne črty.
Rozhodujúcim klasifikačným kritériom, ktoré je nevyhnutné je rozdelenie spravovaných záležitostí na: súkromné a verejné. Veľmi zjednodušene možno povedať, že spravovanie záležitostí verejného záujmu zabezpečujú subjekty verejnej správy a súkromné záležitosti spravujú súkromné osoby. Určenie presnej hranice medzi súkromnou a verejnou správou je veľmi zložité, nakoľko verejné služby zabezpečujú okrem subjektov verejného práva (štát, územné orgány štátnej správy, obecná a regionálna samospráva) aj subjekty súkromného práva (nadácie, charitatívne organizácie).

Súkromnú správu uskutočňuje subjekt z vlastnej vôle a riadi sa svojimi vlastnými postulátmi. Právne normy obmedzujú jeho konanie negatívne, vymedzujú len právny rámec v rámci ktorého sa môže rozhodovať samostatne a slobodne...

2. Teória deľby štátnej moci.
Pri vymedzení postavenia a úloh verejnej správy v štátnej moci zohrala významnú úlohu teória deľby štátnej moci, formulovaná v 18. storočí francúzskym osvieteneckým mysliteľom a štátovedcom Ch. Montesquieom.
Štátnu moc delí na tri súčasti:
• zákonodarnú moc, reprezentovanú zákonodarnými orgánmi (volené orgány – parlamenty. Unitárne štáty majú jeden zákonodarný orgán, vo federatívnych štátoch bývajú zákonodarné orgány dvojstupňové) Zákonodarná funkcia je považovaná za rozhodujúcu mocenskú funkciu, určuje základné pravidlá fungovania štátu (ústava, zákony a iné podzákonné právne normy).
• výkonnú moc, uskutočňovanú vládnymi orgánmi štátu, ktoré v závislosti od typu štátu, tradíciách, úrovne rozvinutosti a i. môžu byť organizované rôznym spôsobom
...

Kľúčové slová:

verejná správa

občianska spoločnosť

obec

TROVS

VÚC

správna veda

reforma VS

štátna správa

európska chartaObsah:
 • 1. Súkromná a verejná správa, spoločné a rozdielne črty.
  2. Teória deľby štátnej moci.
  3. Materiálne – funkčné a formálne – organizačné poňatie verejnej správy.
  4. Administratívne a manažérske poňatie verejnej správy.
  5. Verejná správa a občianska spoločnosť.
  6. Predmet a funkcie verejnej správy ako vednej disciplíny.
  7. Integrujúca funkcia verejnej správy vo vzťahu k príbuzným vedným odborom.
  8. Vzťah verejnej správy k ekonomickým vedám.
  9. Vysvetlite vzťah medzi Teóriou verejnej správy a Ekonomikou verejného sektora.
  10. Vznik a vývoj verejnej správy ( starovek, stredovek).
  11. Správna veda a verejná správa.
  12. Vznik, charakteristické črty a kríza administratívneho štátu.
  13. Verejná správa v USA a jej vplyv na rozvoj verejnej správy v Európe.
  14. Povojnový vývoj verejnej správy v Európe.
  15. Technicko-organizačné princípy štruktúry verejnej správy, formálne a neformálne organizačné štruktúry.
  16. Základné organizačné modely usporiadania verejnej správy: hierarchický a participačný.
  17. Vysvetlite pojmy: symetria a dualita v organizácii verejnej správy ,integrita a dualita v modeloch usporiadania verejnej správy: integrovanom, duálnom a zmiešanom
  18. Princípy koncipovania vzťahov medzi štátnou správou a samosprávou.
  19. Vysvetlite pojem „ štátna správa“ a charakterizujte jej činnosti a subjekty.
  20. Predpoklady vzniku územnej samosprávy, základné črty a hodnotové atribúty.
  21. Úrovne územnej samosprávy a ich vzájomné vzťahy.
  22. Európska charta miestnej samosprávy, vplyv na verejnú správu v SR.
  23. Európska charta regionálnej samosprávy, charakteristika z hľadiska jej právnej záväznosti.
  24. Modely účasti samosprávy na riadení verejných vecí: agentúrny, relatívne autonómny a zmiešaný.
  25. Vysvetlite podstatu a význam princípu subsidiarity.
  26. Príčiny reforiem verejnej správy. Vplyv typu štátu na charakter reforiem verejnej správy.( európsky, britský, aktivizujúci).
  27. Čo rozumiete pod reformou verejnej správy a stručne charakterizujte základné stratégie
  28. Charakterizujte stratégiu nového verejného manažmentu (NPH).
  29. Charakterizujte prírastkovú stratégiu reformy.
  30. Charakterizujte stratégiu umierneného manažérizmu.
  31. Princíp centralizácie a princíp decentralizácie, základné formy decentralizácie.
  32. Silné a slabé stránky decentralizácií
  33. Vplyv veľkosti obcí na decentralizáciu verejnej správy. Základné dimenzie optimálnej veľkosti obce .Veľkostná štruktúra obcí SR v porovnaní s vybranými krajinami Európy.
  34. Vysvetlite pojmy sídelnej štruktúry: fragmentácia, amalgamizácia, municipalizácia, konsolidácia. Základné formy konsolidácie sídelnej štruktúry.
  35. Vysvetlite rozdiel medzi dobrovoľnou spoluprácou obcí a municipalizáciou.
  36. Čo rozumiete pod jednotným administratívnym priestorom Európy ,ktoré všeobecne platné princípy sa uplatňujú pri konštituovaní modernej verejnej správy
  37. Aká je úloha verejnej správy v procese zjednocovania Európy a aká je súvislosť medzi európskou integráciou a reformami verejnej správy.
  38. Európske štandardy verejnej správy
  39.Vznik a vývoj verejnej správy na území Slovenska do r. 1945.
  40. Vznik a vývoj sústavy národných výborov, ich charakteristika.
  41. Príčiny zrušenia sústavy národných výborov a reforiem verejnej správy na Slovensku v r. 1990.
  42. Charakterizujte I. etapu reformy verejnej správy po r. 1989, ciele a dosiahnuté výsledky.
  43. Ciele a výsledky II. etapy reformy verejnej správy v SR po r. 1995.
  44. Stratégia a koncepcia III. etapy reformy verejnej správy v SR .
  45. Systémový prístup uplatňovaný v III. etape reformy verejnej správy v SR.
  46. Legislatívne prostredie III. etapy reformy verejnej správy, vytvorené v r. 2001.
  47. Charakteristika procesu prenosu kompetencií zo štátu na územnú samosprávu, originálne a prenesené kompetencie.
  48. Príčiny vzniku a charakteristika Spoločných obecných úradov.
  49. Charakterizujte proces vzniku samosprávnych vyšších územných celkov v SR ich postavenie v systéme verejnej správy SR.
  50. Postavenie obce v systéme verejnej správy a jeho zmeny po r. 2001.
  51. Postavenie a funkcie ústrednej štátnej správy v systéme verejnej správy v SR.
  52. Miestna štátna správa, príčiny , charakteristika a legislatívne prostredie zmien v r. 2004.
  53. Charakterizujte proces a legislatívne prostredie fiškálnej decentralizácie v SR.
  54. Orgány obce
  55. Orgány VÚC
  56. Majetok a rozpočet obcí
  57. Majetok VÚC

Zdroje:
 • Kniha: Teória organizácia a riadenie verejnej správy (kniha 1 a 2)