Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Právne dejiny Slovenska

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
60 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37359
Posledná úprava
18.04.2011
Zobrazené
1 962 x
Autor:
kiwinr
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na PDS 1.

Kľúčové slová:

PDS

Právne dejiny Slovenska

Veľká Morava

Uhorský štát

právna obyčaj

mestké právo

vecné právo

Uhorsko

kodifikáciaObsah:
 • 1. Štátny aparát na Veľkej Morave
  2. Veľkomoravské právo – vznik a znaky
  3. Veľkomoravské zákoníky: Nomokanom, Zákon súdnij ľjudem, Anonýmna Homília, Penitenciáre
  4. Zákonodárna činnosť Arpádovcov
  5. Stredovek – právo a právne pamiatky
  6. Štátny aparát Ranofeudálneho uhorského štátu
  7. Právna obyčaj
  8. Stredoveké súdnictvo na Slovensku
  9. Zlatá bula Ondreja II 1222
  10. 2 a 3 Zlatá bula, zmeny v porovnaní s 1 Zlatou bulou
  11. Hodnoverné miesta v Uhorsku
  12. Uhorské krajinské šľachtické právo
  13. Uhorské partikulárne právo
  14. Právna obyčaj do r. 1848
  15. Formy uhorského práva – zákony, privilégia, štatúty, nariadenia
  16. Vývoj územnej správy na Slovensku v stredoveku
  17. Najvýznamnejšie zmeny v miestnej správe v Uhorsku v 13. stor.
  18. Uhorský snem v stredoveku a v prvych storočiach novoveku (9 – 18. stor)
  19. Kodifikačné pokusy za vlády Mateja Korvina a Jagellovcov do r. 1514
  20. Opus Tripartitum – 1514 – prijatie, význam, štruktúra
  21. obsah úvodu 1.,2.,3. časti Opus Tripartita
  22. Systém uhorského práva na počiatku novoveku – 16. 17. stor.
  23. Vývoj miest a ich práva v uhorskom štáte
  24. pojmy: mestké právo, materské mesto, dcérske mesto
  26. Najvýznamnejšie právne pamiatky z r. 1526 – 1848 (Novum Tripartitum, Quadripartitum, CIH)
  27. Pragmatická sankcia
  28. Reformy Márie Terézie a Jozefa II
  29.,30. Stredoveké manželské právo – vznik, zánik, práva a povinnosti manželov a majetkové manž.
  31. Regálne právo
  33. Donačná a urbariálna sústava
  34. Vecné právo v Uhorsku
  35. Vývoj uhorského trestného práva do r. 1848
  36. Najvýznamnejšie trestné činy a tresty v uhorskom trestnom práve do r. 1848
  37. Čo vyjadruje zásada nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege?
  38. Uhorské dedičské právo v stredoveku a na počiatku novoveku
  41. Bratislavská marcová ústava z r. 1848
  42. Články
  43. Stadionova ústava alebo (marcová) ústava
  45. Žiadosti Slovenského národa (1848) požadovali:
  46. Pre ústavný vývoj Uhorska v rokoch 1848-1849 je charakteristické:
  47. Uhorské vyrovnanie
  49. Úprava miestnej a územnej správy po rakúsko-uhorskom vyrovnaní
  50. Judexkuriálna konferencia v kontexte vývoja uhorského práva v druhej polovici 19. storočia
  51. Kodifikácia uhorského trestného práva hmotného v druhej polovici 19. storočia

Zdroje:
 • Prednášky