Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Poisťovníctvo - vypracované otázky podľa kapitol

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
42 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
20311
Posledná úprava
07.12.2012
Zobrazené
2 165 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kapitola 1. POISTENIE
1./ Definujte a charakterizujte poistenie a jeho obsah
Poistenie predstavuje v trhovej ekonomike také peňažné vzťahy, prostredníctvom ktorých sa tvoria a rozdeľujú peňažné rezervy, tzv.poisťovacím spôsobom rozdeľovania, pri ktorom sa uplatňujú 3 princípu (soldárnosti,návratnosti a neekvivalentnosti)

2./ Uveďte a vysvetlite význam poistenia i pomocou príslušnej schémy
Poistenie predstavuje také ekonomické a peňažné vzťahy v trhovej ekonomike, prostredníctvom ktorých sa tvoria a rozdeľujú peňažné poistné rezervy a to poisťovacím spôsobom rozdeľovania.

Kľúčové slová:

poisťovníctvo

poistenie

poistné rezervy

zisk

náklady

zaistenie

poisťovňaObsah:
 • Kapitola 1. POISTENIE
  1./ Definujte a charakterizujte poistenie a jeho obsah
  2./ Uveďte a vysvetlite význam poistenia i pomocou príslušnej schémy
  3./ Uveďte prerozdeľovanie peňažných prostriedkov pomocou poistenia, a to i pomocou príslušnej schémy
  4./ Vysvetlite pojem poistenie ako ekonomickej i právnej kategórie a základné princípy
  5./Definujte poistný vzťah a jeho význam v poisťovníctve
  6./ Vysvetlite pojem riziko a jeho vzťah k poisteniu
  7./ Uveďte základné členenie rizík
  8./ Uveďte rozdiel medzi poistiteľným a nepoistiteľným rizikom
  9./ Objasnite kritéria poistiteľných rizík
  10./ Vysvetlite obsah pojmov – poistený, poistník, poisťovateľ, poistné, poistná zmluva, poistné podmienky, poistné rezervy, poistné plnenie, oprávnená osoba, poškodený

  Kapitola 2. KLASIFIKÁCIA POISTENIA
  1./ Vysvetlite význam a základnú klasifikáciu poistení
  2./ Charakterizrujte poistenie podľa formy vzniku postení a uveďte príklady poistení
  3./ Charakterizujte poistné odvetvie životné poistenie a uveďte príklady jednotlivých positných druhov
  4./ Charakterizujte poistné odvetvie neživotné poistenie a uveďe príklady jednotlivých poistných druhov v poistení majetku a zodpovednosti za škodu
  5./ Charakterizujte aj ďaľšie členenie poistení a to :

  3. Kapitola ZAISTENIE
  1./ Definujte zaistenie a jeho obsah
  2./ Vysvetlite význam a úlohy zaistenia
  3./ Uveďte a vysvetlite vzťah subjektov poistenia a zaistenia i pomocou príslušnej schémy
  4./ Uveďte a vysvetlite hlavné rozdiely medzi poistením a zaistením
  5./ Vysvetlite najdôležitejšie formy zaistenia
  6./ Vysvetlite podstatu spolupoistenia
  7./ Definujte zaistnú zmluvu, jej obsah a špecifiká

  4.Kapitola PRÁVNA ÚPRAVA V POISŤOVNÍCTVE
  1./ Uveďte a vysvetlite pojem poistné právo, jeho obsah a členenie
  2./ Uveďte a vysvetlite predmet zákona o poisťovníctve
  3./ Definujte poisťovaciu činnosť podľa zákona o poisťovníctve
  4./ Uveďte ekonomické požiadavky, ktoré sú základom podnikania v poisťovníctve
  5./ Definujte dohľad v poisťovníctve a uveďte jeho základné úlohy
  6./ Uveďte a vysvetlite základné práva a povinnosti poisteného
  7./ Uveďte a vysvetlite základné práva a povinnosti poisťovateľa

  5. Kapitola KOMERČNÁ POISŤOVŇA
  1./ Charakterizujte komerčnú poisťovňu ako podnikateľský subjekt
  2./ Uveďte a vysvetlite úlohy komerčnej poisťovne
  3./ Vysvetlite obsah pojmu poisťovacia činnosť
  4./ Charakterizujte poistnú zmluvu, proces jej uzatvárania a jej správu
  5./ Uveďte a vysvetlite základné etapy pri likvidácii poistnej udalosti
  6./ Uveďte a vysvetlite zábrannú činnosť
  7./ Uveďte a vysvetlite zaisťovaciu činnosť
  8./ Uveďte a vysvetlite finančné podnikanie, či investičnú činnosť

  6. Kapitola POISŤOVNÍCTVO
  1./ Charakterizujte a vysvetlite poisťovníctvo ako odvetvie trhovej ekonomiky
  2./ Uveďte štruktúru poisťovníctva
  3./ Vysvetlite úlohy, význam a fungovanie dohľadu v poisťovníctve
  4./ Charakterizujte výkon dohľadu v poisťovníctve a jeho činnosti
  5./ Charakterizujte zaisťovňu, jej úlohy a činnosti
  6./ Uveďte a vysvetlite úlohy a význam sprostredkovateľov poistenia a zaistenia
  7./ Charakterizujte úlohy a význam asociácií poisťovní
  8./ Charakterizujte úlohy, význam a organizačnú štruktúru Slovenskej asociácie poisťovní
  9./ Uveďte, vysvetlite význam a úlohy medzinárodných inštitúcií v poisťovníctve
  10./ Charakterizujte systém Zelenej karty, jeho vznam, úlohy a fungovanie

  7. Kapitola POISTNÝ TRH
  1./ Vysvetlite a definujte finančný trh, jeho funkcie a členenie
  2./ Uveďte a vysvetlite definíciu poistného trhu
  3./ Vysvetlite základné členenie či segmentáciu poistného trhu
  4./ Charakterizujte základné ukazovatele úrovne poistného trhu
  5./ Vysvetlite vývoj na poistnom trhu SR po roku 1991 doteraz