Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Logistika pre VŠEMvs - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42079
Posledná úprava
11.05.2013
Zobrazené
892 x
Autor:
juro1989
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Logistika pre VŠEMvs 4. ročník - vyučujúci prof. Viestová, vypracované otázky na skúšku

1. Definujte rozdiel medzi makrologistikou a mikrologistikou.
Výraz mikrologistika označuje logistiku jednotlivých súčastí, ktorých spájaním vzniká makrologistika. Alebo inými slovami súčasť makrologického systému, na ktorého vytváraní a riadení sa určitá organizácia – podnik podiela. Termínom makrologistika je označovaná globálna fyzická distribúcia tovaru v národnom hospodárstve, t.j. súhrn tokov materiálu, tovaru, informácií medzi dodávateľmi a odberateľmi na ktorom sa zúčastňuje veľký počet orgánov, organizácií, celé výrobné odvetvia, oblasti, predovšetkým dopravný systém spoločnosti. Jej zmyslom je komplexne, koordinovane riadiť, optimálne zjednotiť, integrované dopravné, manipulačné, skladovacie procesy s informačnými v národnom hospodárstve ako celku. Makrologické systémy sú napr. v nákladnej doprave v národnom hospodárstve, v doprave regiónov, i sveta.

2. Čo sa chápe výrazom logistický systém?
Logistický systém je definovaný ako súbor logistických prvkov, ktorých organizačné väzby sa konkretizujú prostredníctvom transformačných procesov

3. Termíny SCM a logistika sú zhodné?
Áno. SCM – sofistikovaný pohyb hmotného a nehmotného tovaru. Logistika ako ucelená teória o spôsoboch zabezpečenia plynulého toku a informácií s cieľom optimalizácie nákladov za predpokladu šetrenia ŽP vznikla ako praktické riešenie problému obehu tovaru.

4. Čo je cieľom logistiky?
Cieľom logistiky je integrovanie jednotlivých častí do celkového systému, do integrovaného materiálového toku. Do tohto systému nepatrí len fyzická manipulácia s materiálom, ale aj koordinácia a integrácia riadiacich činností, ktoré vyvolávajú pohyb a kontrolovaný systém. Prvotným cieľom logistiky je zníženie nákladov a zvýšenie výkonu. Druhotný cieľ – chápaný ako racionalizačná úloha – je optimalizácia technických a ekonomických procesov pozdĺž celého materiálového toku, vo vytvorení centrálneho riadiaceho orgánu a vo vybudovaní vhodného a kontrolného evidenčného systému.

5. Čo je predmet logistiky
Predmetom logistiky sú všetky hmotné i nehmotné premiestňovacie procesy v celej ich časovej i priestorovej dimenzii s nadväzujúcou informatikou.
...

Kľúčové slová:

logistika

vsemvs

viestova

logistický systém

makrologistika

mikrologistika

TQM

TQC

JIT

logistický podnikObsah:
 • 1. Definujte rozdiel medzi makrologistikou a mikrologistikou.
  2. Čo sa chápe výrazom logistický systém?
  3. Termíny SCM a logistika sú zhodné?
  4. Čo je cieľom logistiky?
  5. Čo je predmet logistiky
  6. Čo je úlohou logistiky
  7. Funkcia logistiky je .......................................... doplňte
  1. Definujte rozdiel medzi makrologistikou a mikrologistikou.
  2. Čo sa chápe výrazom logistický systém?
  3. Termíny SCM a logistika sú zhodné?
  4. Čo je cieľom logistiky?
  5. Čo je predmet logistiky
  6. Čo je úlohou logistiky
  7. Funkcia logistiky je .......................................... doplňte
  8. Logistiku ako spôsob podpory obchodnej stratégie chápe už v rokoch 1912-1916.............doplniť
  9. Je logistika študijný odbor?
  10. Definujte výraz „logistický systém“
  11. V praxi fungujú logistické podsystémy - v oblasti dodávok/zásobovania, .... doplňte
  12. Akú prípravu vyžaduje tvorba logistických systémov v podniku?
  13. Ktoré sú základné logisticko-marketingové ciele podniku
  14. Ktoré sú programové ciele podniku?
  15. Čo chápete pojmom „vybavovanie objednávok“
  16. Je docenená alebo precenená v súčasnosti funkcia skladového hospodárstva v marketingovej logistike
  17. Vlastný alebo cudzí sklad ?
  18. Charakterizujte úlohu distribučného centra, cross-docking v lo¬gistických systémoch
  19. K čomu slúži logistická jednotka/manipulačná jednotka?
  20. Vlastná alebo cudzia doprava?
  21. Dve stránky logistiky sú .......................
  22. Aká je úloha, funkcie distribučnej logistiky v podniku
  23. Metóda TQM, TQC v praxi sa používajú .......................... doplniť
  24. Čo je charakteristické pre tzv. logistickú dokonalosť?
  25. Ako sa v súčasnosti hodnotia požiadavky zákazníkov na distri¬bučnú logistiku (príklady z praxe)
  26. Popíšte metódy riadenia časom JIT,ECR,....
  27. Ako sa chápe telematika?
  28. Je implementácia princípov logistiky v podniku konkurenčnou výhodou?
  29. Uveďte zásady organizácie logistiky v podniku. Nezabudnite na podnik riadený zákazníkom
  30. Ktoré faktory pôsobia na formy organizácie logistiky v podniku?
  31. Ktoré činitele najviac ovplyvňujú výstavbu organizácie logistiky v podniku?
  32. Ako je charakterizovaný logistický podnik?
  33. Ako vplýva pôsobenie TNK v oblasti logistických podnikov na trhu logistických služieb?

Zdroje:
 • VIESTOVÁ, K. Logistika - Vybrané state, Bratislava 2012