Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových

Hygiena chovu psov

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42511
Posledná úprava
23.12.2013
Zobrazené
570 x
Autor:
zpke28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované skúškové a praktické otázky na Hygienu chovu psov.

SKÚŠKOVÉ OTÁZKY
1. Fyzikálne faktory mikroklímy
Fyzikálne faktory mikroklímy: Teplota, vlhkosť vzduchu, prúdenie vzduchu, svetlo a osvetlenie a hluk
Teplota:
Výkyvy teploty prostredia môžu mať rôznu intenzitu a dobu pôsobenia, podľa toho závisí ich účinok na organizmus. Homeotermné organizmy - všetky hospodárske zvieratá - udržujú si stálu teplotu v určitom stálom rozmedzí aj pri značných výkyvoch teplôt vonkajšieho prostredia. Najstálejšia je teplota krvi, nestála - kolísavá je teplota povrchu tela. Procesy a spôsoby, ktorými si zvieratá stálu telesnú teplotu zaisťujú a udržujú sa nazýva termoregulácia.
Termoregulácia - schopnosť organizmu udržovať stálu telesnú teplotu, tak že redukuje tepelné straty. Je to regulácia výdaja tepla, toto pásmo sa nazýva pásmo tepelnej rovnováhy, čiže zóna termoneutrality. Najnižšia teplota z rozmedzia pásma tepelnej rovnováhy sa označuje ako kritická teplota. Zvieratá, ktoré sú veľmi dobre krmené majú kritickú teplotu podstatne nižšiu ako zvieratá krmené iba záchovnými dávkami.
Fyzikálna termoregulácia - teplo, ktoré v organizme vzniká pri metabolizme, pohybe a práci orgánov sa do určitej miery spotrebuje na ohrievanie prijatého krmiva, nápojov a vdychovaného vzduchu. Nespotrebované teplo organizmus vydáva do okolitého prostredia. Výdaj tepla sa vykonáva pomocou povrchu tela a pľúcami. Výdaj tepla povrchom tela: vyžarovanie (radiácia = záporná - keď okolité predmety a plochy majú nižšiu teplotu ako koža zvieraťa, ale iba dovtedy, kým sa teplota nevyrovná a kladná - keď sa povrch tela zvierat ohrieva teplom vyžarovaným z predmetom a plôch), vedenie (kondukcia - pri dotyku zvierat so studenými plochami - podlaha, v pokoji), prúdenie (konvekcia - vydávanie tepla prúdením, v pohybe, čím rýchlejší je pohyb vzduchu, tým väčšie sú straty tepla), odparovanie vody z povrchu tela (evaporácia - suchý vzduch urýchľuje odparovanie, teplý a vlhký vzduch - nepriaznivý pre termoreguláciu).
Straty tepla - znížime: ak zabránime poklesom teploty vzduchu v objekte, vysokej vlhkosti pri nízkej teplote, prievanu, dlhotrvajúcemu styku zvierat s chladnou podlahou.
...

2. Chemické faktory mikroklímy
Chemické faktory mikroklímy: oxid uhličitý, amoniak, prašnosť
Oxid uhličitý: je plyn bez farby a bez zápachu, ťažší ako vzduch. Hlavným zdrojom CO2 v maštaľných objektoch sú ustajnené zvieratá. Vytvára sa pri oxidačných procesoch v organizme a vylučuje sa pľúcami vydychovaným vzduchom a čiastočne cez kožu. Malé množstvo CO2 vzniká pri rozklade organických látok, najmä hlbokej podstielky. Najviac CO2 je zaznamenávané uprostred maštali, a hlavne v kŕmnych žľaboch. Smerom k stropu koncentrácia CO2 sa oproti podlahe mierne zvyšuje napriek tomu, že CO2 je ťažší ako vzduch - vplyv konvexných prúdov vzduchu ohriateho a vydychovaného zvieratami.
...

PRAKTICKÁ ČASŤ
1. Meranie a hodnotenie teplotných pomerov a ich význam
Teplota maštaľného vzduchu samotná však nevyjadruje v dostatočnej miere podmienky tepelnej pohody. O tejto rozhodujú aj ďalšie faktory prostredia tzv. tepelného maštaľného režimu. Pod teplotou vzduchu rozumieme teplotu nameranú vo voľnom ovzduší teplomermi. Pod tepelným režimom maštaľného prostredia rozumieme okrem teploty vzduchu tiež teplotu vnútorných povrchov konštrukcií, relatívnu vlhkosť vzduchu a pohyb maštaľného vzduchu.
Teplotné ukazovatele:
Priemerná denná teplota - priemer teplôt zistených v dvojhodinových intervaloch v priebehu 24 hodín.
Priemerná mesačná teplota - priemer priemerných denných teplôt za mesiac
Priemerná ročná teplota - priemer priemerných mesačných teplôt za rok
Maximum a minimum dennej teploty - najvyššie a najnižšie teploty zistené za 24 hodín
Denná teplotná amplitúda - rozdiel medzi dennou maximálnou a minimálnou teplotou. Pre účely vyhodnotenia dlhodobého sledovania teplotných pomerov v maštaliach súbežne meriame i teplotu vo vonkajšom prostredí.
...

Kľúčové slová:

hygiena psov

kynológia

hygiena

mikroklíma

vplyv teplôt na organizmus

hluk

svetlo

vetranie

asanácia

hygienické požiadavky

dezinfekčné práceObsah:
 • SKÚŠKOVÉ OTÁZKY
  1. Fyzikálne faktory mikroklímy
  2. Chemické faktory mikroklímy
  3. Biologické faktory mikroklímy
  4. Charakterizujte rozdiel v zložení atmosférického vzduchu a maštaľného vzduchu.
  5. Vzťah medzi teplotou prostredia a organizmom
  6. Ako sa uskutočňuje výdaj tepla z organizmu
  7. Vplyv nízkych teplôt na organizmus
  8. Vplyv vysokých teplôt na organizmus
  9. Vplyv vlhkosti a prúdenia vzduchu na organizmus
  10. Prašnosť - hygienický význam
  11. Mikrobiálna kontaminácia vzduchu
  12. Hluk a svetlo
  13. Požiadavky psov na mikroklímu
  14. Vplyv vzdušného amoniaku na organizmus
  15. Oxid uhličitý, sírovodík a zapáchajúce látky v maštaľnom ovzduší
  16. Priestorové požiadavky ustajnenia psov
  17. Tepelno-technické vlastnosti stavebných látok
  18. Hygienické hodnotenie stavebných látok
  19. Hygienické hodnotenie stavebných konštrukcií
  20. Vetranie
  21. Hygiena psincov
  22. Asanácia - výkon dezinfekcie
  23. Asanácia - výkon dezinsekcie
  24. Asanácia - výkon deratizácie
  25. Biológia významných druhov škodlivého hmyzu
  26. Biológia významných druhov škodlivých hlodavcov
  27. Evidencia psov
  28. Welfare, ochrana a týranie zvierat
  29. Všeobecné požiadavky na ochranu spoločenských zvierat (zákon 123)
  30. Hygienické požiadavky na útulok (zákon 123)
  31. Hygienické požiadavky na karanténne stanice (zákon 123)
  32. Útulky pre psov, členenie
  33. Hotely pre psov
  34. Karanténna stanica
  35. Hygienické požiadavky na výbehy
  36. Hygienické požiadavky na pôrodnicu
  37. Hygienické požiadavky odchovu šteniat
  38. Transport zvierat
  39. Požiadavky na ochranu zvierat (psov) používaných na pokusné účely
  40. Hygienické aspekty psích exkrementov, kompostovanie
  41. Čistenie odpadových vôd

  PRAKTICKÁ ČASŤ
  1. Meranie a hodnotenie teplotných pomerov a ich význam
  2. Prístroje na meranie teploty
  3. Meranie a hodnotenie vlhkostných ukazovateľov a ich význam
  4. Prístroje na meranie vlhkosti
  5. Maximálna vlhkosť (MV),
  6. Absolútna vlhkosť (AV),
  7. Relatívna vlhkosť - príklad
  8. Rosný bod - príklad
  9. Využitie Assmanovho aspiračného psychrometra - meranie
  10. Meranie a hodnotenie prúdenia vzduchu - pomocou digitálnych prístrojov
  11. Meranie prúdenia vzduchu pomocou katateplomera - meranie
  12. Vypočítajte rýchlosť prúdenia vzduchu z udaných hodnôt - príklad
  13. Meranie intenzity osvetlenia pomocou luxmetra - meranie
  14. Stanovte koeficient osvetlenia - príklad
  15. Vyšetrenie mikrobiálnej kontaminácie vzduchu - metódy
  16. Meranie prašnosti - metódy
  17. Vlastnosti stavebných materiálov - posúdenie podľa predlohy
  18. Posúdenie hygieny ustajnenia v útulku pre psov - podľa predlohy
  19. Posúdenie vetracieho systému - podľa predlohy
  20. Spôsoby merania koncentrácie maštaľných plynov
  21. Organizácia dezinfekčných prác - príklad
  22. Organizácia deratizačných prác - príklad
  24. Aplikácia dezinfekčných roztokov postrekom a technické zariadenia používané pri čistení a dezinfekcii - príklad