Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 615   projektov
8 nových

Genetika pre kynológov

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42517
Posledná úprava
25.12.2013
Zobrazené
1 489 x
Autor:
zpke28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základné genetické pojmy
Gén: úsek molekuly DNA kódujúci biologickú funkciu, štruktúrové (gén → enzým - znak), regulačné, gény pre syntézu RNA (rRNA, tRNA). Gén je jednotkou genetickej informácie zodpovedajúcej za určitú konkrétnu funkcu alebo štruktúru.
Znak (fen): je označenie pre akúkoľvek vlastnosť organizmu, ktorá je geneticky podmienená, a to bez ohľadu na skutočnosť, že niektoré znaky či vlastnosti sú kontrolované viacerými génmi.
Alela: funkčný stav génu (synonymum: vloha), dominantná „A“ prejav (AA, Aa), recesívna „a“ prejav len „aa“. Alela je kvalitatívna forma génu. Každý gén sa môže vyskytovať v jednej, či viacerých formách.
Lokus: miesto na DNA (chromozóme), kde j alela príslušného génu lokalizovaná. Lokus je miesto na chromozóme, ktoré je obsadené určitým génom. Je to vlastne chemicky konkrétny kus DNK v konkrétnom chromozóme na konkrétnom mieste.
Homozygot: jedinec, ktorý má obe alely príslušného génu rovnaké „AA“ dominantný homozygot, „aa“ recesívny homozygot. Homozygot je, ak je na príslušnom lokuse homologného chromozómového páru rovnaká alela konkrétneho génu, ide o homozygotný stav.
Heterozygot: jedinec s rôznymi alelami v lokuse „Aa“. Ak sú na príslušnom lokuse každého z dvoch homologných chromozómov iné alely rovnakého génu, ide o heterozygotný stav a jedinec je heterozygot.
Gaméta: pohlavná bunka s polovičnou haploidnou sadou chromozómov (DNA) = n, t.j. každý gén je reprezentovaný len jednou alelou.
...

Dedičnosť a prostredie
Dedia sa iba gény (vlohy) pre vznik a vývoj určitých znakov a vlastností jedinca. Niektoré znaky a vlastnosti sú založené dedične veľmi jednoducho. Sú kontrolované jedným alebo niekoľko málo génmi. Na prejav takýchto znakov má prostredie veľmi malý vplyv, prípadne žiadny vplyv. Génom, ktoré kontrolujú také znaky a vlastnosti, hovoríme gény veľkého účinku alebo majorgény a znaky nazývame kvalitatívne. U psov je to napríklad sfarbenie srsti, dĺžka srsti, postavenie uší, z dedičných chorôb je to hluchota, epilepsia a pod.
Úžitkové vlastnosti, ktorými je charakterizovaný výkon psa, radíme medzi znaky kvantitatívne. Tieto znaky majú veľmi zložité dedičné založenie a sú kontrolované veľkým počtom génov malého účinku alebo minorgénov, či polygénov. Vo svojom pôsobení sa ich účinok akoby navzájom sčítal alebo znásobil. Okrem toho na kvantitatívne znaky a vlastnosti pôsobia v znečnej miere podmienky prostredia, ako je výživa, ošetrovanie, výcvik, zdravie a pod.
...

Mendelove zákony, monogénová dedičnosť
Monogénový typ dedičnosti sa obmedzuje na jeden lokus párového chromozómu, resp. na jeho dve alely.
Alely sú alternatívne formy génu. Ak má jedinec pár identických alel v lokuse, je homozygotom (dominantný homozygot - dve dominantné alely, recesívny homozygot - dve recesívne alely).
Ak je funkčný stav alel odlišný (jedna alela je dominantná, druhá recesívna) je jedinec heterozygotom.
...

Kľúčové slová:

genetika

kynológia

dedičnosť

genetické vzťahy

DNA

RNA

replikácia

populačná genetika

mutagény

genotypObsah:
 • Základné genetické pojmy
  Dedičnosť a prostredie
  Mendelove zákony, monogénová dedičnosť
  Genetické vzťahy medzi génmi a alelami
  Génové interakcie
  Pedigree analýza, monogénové znaky a ochorenia
  Autozómovo dominantná dedičnosť
  Kodominancia a intermediárna dedičnosť
  Autozómovo recesívna dedičnosť
  Primárna determinácia pohlavia
  X - viazaná dominantná dedičnosť
  X - viazaná recesívna dedičnosť
  Polygénna (multifaktoriálna) dedičnosť
  Molekulové základy dedičnosti
  Je to dedičné?
  DNA, RNA
  Genetický kód
  Vlastnosti genetického kódu
  Replikácia DNA
  Realizácia genetickej informácie (transkripcia a translácia)
  Regulácia expresie genetickej informácie
  Ultraštruktúra eukaryotického chromozómu
  Bunka - základná jednotka živého organizmu
  Bunkové delenie
  Genetická determinácia pohlavia
  Oplodnenie - veno pre nového jedinca
  Metódy analýzy DNA pri určovaní pôvodu psov a prenose znakov a vlastností
  Mikrosatelity (Short Tandem Repeats - STR)
  Čo sú mikrosatelity
  Výhody analýzy mikrosatelitov
  Štandardizácia podľa ISAG
  DNA profiling - overovanie pôvodu psov
  Testy DNA
  Metódy molekulovej genetiky a ich využitie v DNA diagnostike
  Využitie PCR v molekulovej diagnostike dedičných ochorení psov
  Detekcia polymorfizmu DNA
  Polymorfizmus dĺžky reštrikčných fragmentov (RFLP)
  Príčiny vzniku a využitie RFLP
  Dedičnosť a pohlavie. Genetická determinácia pohlavia
  Pohlavné chromozómy a ich charakteristika
  Vývin pohlavnej sústavy
  Sex ratio (pomer pohlavia)
  Pohlavné chromozómy a s nimi spojené ochorenia
  Populačná genetika
  Populačná genetika kvalitatívnych znakov (medelovská dedičnosť)
  Hardy - Weinbergov zákon
  Populačná genetika kvantitatívnych znakov
  Odhad hodnoty úžitkového znaku (QTL)
  Znaky s prahovým efektom. Koeficient dedivosti (heritability)
  Inbríding - príbuzenské kríženie
  Heteróza
  Vysvetlenie heterózy a inbrídingu
  Spôsoby úžitkového kríženia na základe heterózy
  Genetické základy heterózy a inbrídingu
  Inbrídingová depresia a heterózny efekt
  Dedičnosť sfarbenia psa
  Lokusy kódujúce tvorbu pigmentov
  Distribučné lokusy (lokusy uvoľňujúce pigment)
  Vzťah medzi alelami génov „A“ a „E“
  Vzťah lokusov K- A- B - E
  Dedičnosť niektorých defektov a chorôb
  Sledovanie výskytu dedičných defektov a chorôb v populácii
  Genotoxické účinky látok
  Klasifikácia mutácií
  Génové mutácie
  Dôsledky mutácií štruktúrových génov
  Reparácia DNA
  Fyzikálne mutagény
  Chemické mutagény
  Dvojstupňová hypotéza karcinogenézy
  Biomarkery genetického karcinogénneho rizika
  Metódy testovania mutagénnej aktivity
  Amesov test
  Vlastnosti bakteriálnych kmeňov
  Chromozómové aberácie
  Doplnkové testy
  Regulácia génovej aktivity u eukaryotov
  Embryonálny vývin pohlavných orgánov
  Rozdelenie vonkajších teratogénov
  Kongenitálne (vrodené) vývojové chyby
  Najčastejšie vývinové chyby u psov
  Zdravie a chorobnosť z genetického aspektu
  Znaky s výlučným podielom genotypu
  Gametická distribúcia pri Robertsonovej translokácii (fúzii)
  Znaky s prevažným podielom genotypu
  Znaky s rovnakou zložkou genotypu a prostredia
  Prevažný vplyv prostredia (predispozície)
  Prakticky výlučný vplyv prostredia
  Pozitívna selekcia - Základný postup (čistokrvná plemenitba)
  Génové interakcie v pigmentácii psov
  Ochorenia súvisiace s farbou srsti
  Prehľad dedičných ochorení u psov
  Kostra a kĺby
  Tráviaca sústava
  Močová a pohlavná sústava
  Pohlavné orgány
  Obehová sústava
  Poruchy zmyslových orgánov
  Základný postup pri vytváraní línií
  Krvné skupiny psov
  Metódy plemenitby
  Metódy čistokrvnej plemenitby
  Selekcia a selekčné postupy