Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Vypracované maturitné otázky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra

«»
Prípona
.docx
Typ
ťahák
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47404
Posledná úprava
18.10.2018
Zobrazené
2 223 x
Autor:
dia.amores
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úloha č.1
Charakterizujte starovekú literatúru a popíšte jej rozdelenie. Vymenujte významné diela a spôsob tvorby autorov jednotlivých starovekých literatúr. Na základe Sofoklovho diela Antigona popíšte kompozíciu antickej tragédie. Pracujte s ukážkami.

Staroveká literatúra vznikla v rokoch 3 000 pred Kr. a vyvíjala sa približne do roku 500. Dôležitým predpokladom pre vznik starovekej literatúry bol vznik písma. Väčšina diel je anonymná a ich témy boli často prebrané, preto sa o starovekej literatúre hovorí často ako o neoriginálnej literatúre. Mnoho pamiatok bolo zachovaných vďaka tradovaniu v ústnej podobe.

Rozdelenie:
Orientálna literatúrá roky 3000 pred Kr. až 500:
Sumerská lit.
Staroegyptská lit.
Akkádska lit.
Chetitská lit.
Hebrejská lit.
Čínska lit.
Indická lit.
Antická literatúra:
Grécka lit. roky 900 pred Kr. až 500
Rímska lit. roky 300 pred Kr. až 500

Orientálna lit:
Sumerská literatúra sa vyvíjala na území Mezopotámie. Je písaná v sumerskom jazyku klinovým písmom. Vyučení pisári používali na zápis textov hlinené tabuľky. Centrom literatúry bola knižnica v Ninive, ktorá bola najväčšou svojej doby. Zriadil ju asýrsky kráľ Aššurbanipal v 7. storočí pred Kr. boli to najmä mýty o stvorení sveta, zaklínadlá, hymny alebo gnómy. Z neskoršieho obdobia sa dochovalo niekoľko literárnych textov, pričom za najvýznamnejší sa považuje hymnický nápis Gudeus z Lagašu. Za najstaršie dielo je považovaný staroveký hrdinský epos - Epos o Gilgamešovi, ktorý je napísaný na 11 hlinených tabuľkách. Témou eposu je púť uruckého kráľa Gilgameša, syna smrteľníka a bohyne.

Kľúčové slová:

slovenský jazyk

literatúra

staroveká literatúra

osvietenstvo

svetová dráma

periodizácia literatúryObsah:
 • 1. a) Staroveká literatúra, antická tragédia
  b) slovanské jazyky, územné a vnútorné členenie slovenského jazyka
  2. a)Stredoveká svetová literatúra, legenda, rytiersky epos, alegória
  b)subjektívne a objektívne štýlotvorné činitele, ústny a písomný prejav, príležitostné prejavy
  3. a)Slovenská stredoveká literatúra, legenda
  b)text a kontext, súvislý a nesúvislý text, štýlotvorný (slohotvorný) proces
  4. a)Humanistická a renesančná svetová literatúra, dráma (divadelná hra)
  b)administratívny a hovorový štýl
  5. a)Baroková svetová a slovenská literatúra, vonkajšia kompozícia básne
  b)umelecká a administratívna charakteristika, druhy charakteristiky
  6. a)Klasicistická a osvietenecká svetová literatúra, komédia, charakterový typ postavy
  b)druhy textu, horizontálne členenie textu, slovosled a vetosled
  7. a)Osvietenstvo a klasicizmus na Slovensku, časomiera, epos
  b)publicistický štýl, agitácia, propagácia, propaganda
  8. a)Preromantická a romantická svetová literatúra, román, priamy (subjektívny) rozprávač
  b)lexikológia a lexikografia, gramatický a lexikálny význam slova, typy slovníkov
  9. a)Romantizmus na Slovensku, rytmus, rytmicky viazaná reč, sylabický veršový systém
  b)slovné druhy - rozdelenie, číslovky, zámená
  10. a)Ľ. Štúr
  b)obohacovanie slovnej zásoby, tvorenie slov
  11. a)Realistická svetová literatúra, sociálny a psychologický román, sociálny typ postavy
  b)rozvrstvenie slovnej zásoby
  12. a)Slovenská realistická literatúra - poviedka, rytmicky neviazaná reč, vševediaci rozprávač
  b)plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá, slovesné gramatické kategórie
  13. a)Slovenská realistická literatúra - novela, dejový a významový plán diela
  b)informačné inštitúcie, zdroje informácií, spôsoby spracovania informácií
  14. a)P.O.Hviezdoslav, jambická stopa, sylabotonický veršový systém
  b)jazykové štýly, slohové postupy a útvary, hybridizácia
  15. a) obraz 1.svetovej vojny v slovenskej literatúre
  b)ortoepia, znelostná asimilácia
  16. a)Literatúra v matičnom období, Memorandum národa slovenského
  b)jazyková kultúra, jazyková norma, spoločenské zásady a druhy komunikácie
  17. a)dramatická tvorba - J.Palárik, J.G.Tajovský, I.Stodola, J.B.Ivan, horizontálne členenie drámy, vonkajšia kompozícia drámy
  b)rozvíjacie vetné členy
  18. a)Literárna moderna vo svetovej a slovenskej literatúre, symbol, epiteton
  b)výkladový a úvahový slohový postup, logickomyšlienkové činnosti
  19. a)Naturizmus v slovenskej literatúre, lyrizovaná próza, idealizácia postáv
  b)národný jazyk, materinský, cieľový a cudzí jazyk, indoeurópsky prajazyk, indoeurópske jazyky, praslovančina, staroslovienčina
  20. a)téma 1. a 2.svetovej vojny vo svetovej literatúre, autorská štylizácia reality
  b)rečnícky štýl, náučné a agitačné prejavy
  21. a)Avantgarda vo svetovej literatúre, automatický text, optická báseň, voľný verš
  b)menné gramatické kategórie, vzor kuli, gazdiná
  22. a)Slovenská medzivojnová poézia, reflexívna, duchovná a čistá lyrika, zvukomaľba
  b)syntax, hlavné vetné členy, vetný základ
  23. a)Slovenská a svetová poézia po r.1945, populárna pieseň
  b)ortografia, diakritické a interpunkčné znamienka
  24. a)Svetová próza po r.1945, existencializmus
  b)polovetné konštrukcie, neurčité tvary slovies
  25. a)Slovenská próza po r.1945- téma vojny a spoločenských zmien, socialistický realizmus
  b)vety podľa modálnosti, priraďovacie spojky, priraďovacie súvetia
  26. a)Slovenská próza od 60-tych rokov po súčasnosť, postmoderna, asociácia, prúd autorovho vedomia
  b)prozodické vlastnosti slovenčiny
  27. a)Slovenská a svetová dráma v povojnovom období, absurdná dráma, inscenácia - herec, režisér, dramaturgia
  b)jednoduché a zložené súvetie, podraďovacie súvetia
  28. a)téma ženy a lásky v poézii, spoločenská a ľúbostná lyrika, sonet, básnický protiklad, kontrast
  b)jazyk a reč, funkcie jazyka, jazykové roviny, jazykové disciplíny
  29. a)vývin románu, detektívny román, retrospektívny kompozičný postup, fantastická a sci-fi próza
  b)písmo - vznik a vývin, fonéma, hláska, graféma, systém slovenských hlások
  30. a)literatúra, vecná a umelecká literatúra, literárny systém a podsystémy, periodizácia literatúry, poézia a próza
  b)vývin slovenského jazyka od 15.storočia po súčasnosť, jazykovedné príručky